Vernieuwen gebouw beheer systeem en installaties Walterboscomplex en Quintax Apeldoorn – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwen gebouw beheer systeem en installaties Walterboscomplex en Quintax Apeldoorn

Foto: © Rijksgebouwendienst

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat de regeltechnische installaties (en gebouwautomatisering) van het Walterboscomplex en Quintax vervangen als onderdeel van het programma groot onderhoud (PGO). Hierbij moeten de regelinstallaties worden vervangen van de locaties met gebouw gebonden installaties waar ‘normale’ primaire processen van de Belastingdienst
worden gefaciliteerd zoals de kantooromgevingen. Tevens zijn hierop nog enkele speciale ruimten aangesloten, zoals de print-nabewerkingsruimten en enkele datazalen. In het kort komt het neer op vervangen van alle gebouwautomatisering
(primaire processen en ruimteregelingen), dat is aangesloten op het huidige SCADA iFix gebouwbeheersysteem (GBS). Hierbij zal tevens het GBS vervangen worden.
Door de verwevenheid van de centrale en lokale verlichtingsschakelingen met het gebouwautomatiseringssysteem worden in dit vervangingsproject ook de centrale en lokale verlichtingsschakelingen vervangen/ aangepast. De aanpassingen aan de
centrale verlichtingsschakelingen betekenen ook aanpassing aan de automatisering met bijbehorend beheersysteem, waarmee het beveiligingspersoneel de centrale verlichting kan bedienen. Hierbij moeten tevens de nodige aanpassingen in de
betreffende schakel-/verdeelinrichtingen worden doorgevoerd. Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen gebouwautomatisering en gebouwbeheersysteem. Het eerste houdt in de aansturing van de primaire processen zoals warmte- en koudeopwekking en –distributie en ventilatiesystemen, maar ook de ruimteregelingen. De gebouwautomatisering van de primaire installaties is opgenomen in regelkasten, voorzien van DDC-regelapparatuur. Het gebouwbeheersysteem is het overkoepelde beheersysteem, waarmee de diverse processen worden bediend, beheerd en geanalyseerd. Vervanging van de procesautomatisering zal in principe één-op-één moeten worden uitgevoerd, waarbij een aantal vooraf gedefinieerde optimalisaties doorgevoerd moeten worden. Daarnaast lopen er nog parallelle trajecten (raakvlakken), die tijdens de uitvoering van het project groot onderhoud regelinstallaties van invloed zijn. Deze raakvlakken zullen bij planuitwerking meegenomen moeten worden. De gewenste functionaliteit van het nieuwe GBS zal gebaseerd moeten worden op de hedendaagse stand der techniek en de eisen, zoals opgegeven in de Technische Vraagspecificatie (VS1).

Het doel van de opdracht is:
Het vervangen van alle gebouwautomatisering en het vervangen van het iFix gebouwbeheersysteem.
De
scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
Van ontwerp tot realisatie geheel vernieuwen van het GBS alsmede de vervanging van de regeltechnische installaties van het Walterboscomplex en Quintax. Het
functioneel integreren van de diverse installaties (o.a. klimaatregeling, verlichting,
zonwering). En het deels vernieuwen van de ICT infrastructuur.
Tevens moet van ca 2.500 ruimten de naregelingen
vervangen worden. De bekabeling van een nieuw netwerk (inclusief bekabeling) ten behoeve van naregelingen op basis van BACNET/IP. De uiterste opleverdatum is 29 januari 2026.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog uit hoofdstuk 4 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog- en inschrijvingsfase. In de tweede fase (de dialoog- en inschrijvingsfase) worden de drie geselecteerde gegadigden, na de inhoudelijke dialoogrondes, uitgenodigd tot het doen van een
inschrijving. Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor een uitnodiging tot deelneming aan de dialoog moeten een tijdige, volledige en correcte aanmelding indienen via het dashboard van deze aanbesteding.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *