Vandaag stemming moties Beter Aanbesteden

Vandaag wordt naar verwachting in de Tweede Kamer gestemd over een aantal voor aanbesteding belangrijke moties; met name de motie Van den Berg Ronnes (beiden CDA) over Beter Aanbesteden. Met die motie wordt de Minister gevraagd, te onderzoeken of er voldoende budget is voor het realiseren van de voorstellen in het actieplan Beter aanbesteden.

De motie overweegt dat er nog veel werk aan de winkel is op basis van het rapport Beter Aanbesteden en:

“verzoekt de regering, voor het zomerreces 2018 aan te geven welk budget het ministerie beschikbaar heeft om de realisatie van de actiepunten te garanderen en welke maatregelen de regering gaat nemen om te borgen dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk nemen en hun actiepunten tijdig uitvoeren;
verzoekt de regering tevens, dat zij zich ten volle inspant dat maatregelen die de rijksoverheid aangaan in het eerste kwartaal van 2019 zijn geïmplementeerd”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24036-424.html

Het is niet de enige motie over aanbesteden die op de agenda staat voor 6 maart. Ook is er een motie van dezelfde Joba Va  n den Berg en Pieter Heerma, over arbeidsvoorwaarden voor reguliere arbeid (als tegengesteld aan social return) in aanbestedingen.

overwegende dat ordentelijk aanbesteden ook betekent dat er aandacht is voor de arbeidsvoorwaarden van de mensen die de aanbesteding realiseren;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in het aanbestedingsproces door de rijksoverheid beter en concreter aandacht kan worden gegeven aan de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden,

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24036-423.html

Een andere interessante motie voor aanbestedingen, waarvoor de Aanbestedingswet vaak letterlijk de tekst van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen bevat, pleit ervoor om het standpunt van Rutte uit eerdere kabinetten voor “geen nationale koppen”, die koppen als die in de wetgeving zitten, expliciet te maken:

verzoekt de regering, indien bij implementatie van Europese regelgeving tevens regels worden opgenomen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de implementatie of indien bepalingen uit de Europese regelgeving ruimte laten tot het maken van een beleidskeuze, dit expliciet in de toelichting op de betreffende implementatieregelgeving aan te geven en de daarbij gemaakte keuzes toe te lichten,

©Tweede Kamer, 2018

 

Die motie is ingediend door Martin Wörsdörfer, van de VVD. Zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24036-427.html

Zijdelings aan aanbesteden gerelateerd is een motie van Jan Paternotte (D66) voor het betrekken van ZZP’ers bij het totstandkomen van een handreiking tariefafspraken. Horizontale prijsafspraken zijn volgens de NMa verboden, ook als ze in de CAO worden neergelegd om niet prijsopdrijving maar juist een run op de prijs te voorkomen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24036-425.html

Bron: TweedeKamer.nl, 5 maart 2018

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=06-03-2018#2018A00796

 

redactie Auteur

Geef een reactie