Renovatie en uitbreiding Haags Historisch Museum – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en uitbreiding Haags Historisch Museum

Foto: © Gemeente Den Haag

Het Haags Historisch Museum is gevestigd in een zeventiende-eeuws Rijksmonument dat door de eeuwen heen talloze verschillende functies heeft gekend. In 1986 is hier, na grootschalige restauratie en verbouwing, het historisch museum van de stad Den Haag gevestigd. Het Haags Historisch Museum (HHM) vertelt hier vandaag de dag het verhaal van het ontstaan, de ontwikkeling en de vele interessante bewoners van de stad. In 2005 onderging het museum een renovatie waarbij de focus lag op gevelherstel en modernisering van de klimaatinstallaties. Inmiddels is het museum opnieuw aan renovatie toe. Ditmaal van grondiger aard; om aan de huidige museale normen te kunnen blijven voldoen en om in de toekomst relevant te blijven als Haags stadsmuseum, maar ook om steviger op de kaart te komen als museum van nationaal belang, is het noodzakelijk dat HHM een drastische vernieuwingsslag doorvoert. Het gebouw en de vaste presentatie van het HHM voldoen op dit moment niet aan de eisen van de kritischer wordende bezoeker. Het is sleets en sfeerloos en is sterk toe aan modernisering. Door het
museum is in 2019 gewerkt aan een visiedocument met een nieuw museaal profiel waarin vernieuwing van organisatie, presentaties en gebouw centraal staan. Zie ook Integrale ontwerpopdracht Renovatie Haags Historisch Museum ??

De opdracht omvat de renovatie en uitbreiding van het HHM. In totaal betreft het ca. 1.600 m² bruto vloeroppervlak renovatie en ca. 700 m² bruto vloeroppervlak nieuwbouw. Onderdeel van de opdracht zijn sloopwerkzaamheden, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden, waaronder restauratie-, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.
Thans werkt het ontwerpteam aan de uitwerking van het bestek. Naar verwachting is het bestek in december 2023 gereed. In februari is de aanvraag voor een beginseluitspraak in het kader van de omgevingsvergunning ingediend. Vóór de zomer van 2023 is de omgevingsvergunning aangevraagd. Een onherroepelijke omgevingsvergunning is een voorwaarde voor de opdrachtverlening. Het projectbudget dient nog door de gemeenteraad ter beschikking te worden gesteld. De overeenkomst zal alleen gegund worden na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning en na instemming van de gemeenteraad met het benodigde projectbudget. Deze instemming is een voorwaarde voor de gunning. Bovendien zal de ondertekening van de overeenkomst niet eerder plaatsvinden dan begin 2024 in verband met de subsidievoorwaarden van de rijksregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (2e tranche). Direct na gunning kan gestart worden met
de werkvoorbereiding en met de uitvoering. De oplevering is gepland in het tweede kwartaal van 2026. De ingebruikname en officiële opening van het nieuwe museum wordt dan in het derde kwartaal van 2026 verwacht.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare procedure. De Aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter invulling en bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt in de  tweede fase gehanteerd: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 30 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311614

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 oktober 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *