Renovatie collegezalengebouw Universiteit Leiden – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Renovatie collegezalengebouw Universiteit Leiden

Bestaande en nieuwe situatie. Impressie: © Universiteit Leiden

De gemeente Leiden en Universiteit Leiden hebben samen besloten om een masterplan te ontwikkelen voor het westelijk gedeelte van het Leidse deel van het Leiden Bio Science Park. Belangrijk onderdeel van dat masterplan is de campus-ontwikkeling van het entreegebied waar een nieuw hart voor het Bio Science Park moet ontstaan met de ontwikkeling van
een campusplein, woningbouw (met veel woningen voor aan de universiteit gerelateerde bewoners), voorzieningen en nieuwe infrastructuur. Dit plan moet uiteindelijk leiden tot een levendig en prettig verblijfsgebied waar verwachte en onverwachte ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Het bestaande collegezalengebouw ligt midden in dit plangebied. Het gebouw is gelegen
aan Einsteinweg 55 in Leiden. De markante ‘schotel’ is in 1971 gebouwd en is toe aan grondige renovatie. De historische waarde van de samenhang van het Gorlaeus complex is grotendeels verdwenen met de reeds uitvoerde sloop van de overige bouwdelen en keuze voor sloop van de beheervleugel. De ‘schotel’ blijft alleen achter. Belangrijk voor de renovatie is om de kenmerkende vorm van het gebouw en de betonstructuur te benadrukken.

Het gebouw beslaat ca 8600m² BVO en bestaat uit de zogenoemde schotel, een entreepartij en beheervleugel. Alleen de schotel blijft behouden, de entreepartij en beheervleugel worden gesloopt (gelijktijdig maar deze sloop valt buiten de scope van deze
aanbesteding). De schotel bevat een viertal grote collegezalen (amfitheater) met een capaciteit van 1.500 personen, een restaurant / zelfstudievoorziening op de eerste verdieping en voorts enkele ondersteunende nevenfuncties. De projectscope omvat op hoofdlijnen:

  • Het aanbrengen van een nieuwe entreepartij met brede trap waarmee de schotel rechtstreeks vanuit het campusplein wordt ontsloten;
  • De gevel wordt vernieuwd, onder andere door toevoeging van serres / glazenwasbalkons. In deze zone worden twee nieuwe vluchttrappen gerealiseerd;
  • De onderzijde van de schotel wordt geïsoleerd om het gebouw geschikt te maken voor aansluiting op de WKO-installatie van de Gorlaeuscampus;
  • De klimaatinstallaties worden aangepast voor aansluiting op het WKO-systeem;
  • Elektrotechnische aanpassingen volgen bouwkundig programma (o.a. verlichting en brandmeldinstallatie) en er wordt een nieuw datanetwerk aangebracht;
  • Asbestsanering (m.n. in horecadeel) en sloop van onder andere de bestaande vluchttrap is onderdeel van het programma alsmede afstemming met de partij die zorg draagt voor de sloop van de bestaande entreepartij en beheervleugel;

De herinrichting van het restaurant valt – behoudens basisvoorzieningen – vooralsnog buiten de scope.  De sloop van de bestaande entreepartij en beheervleugel valt buiten de scope van dit project, ook de herinrichting van het onderliggende terrein valt buiten de scope. De complexiteit van de realisatie zit in het verbouwen ‘in-use’: tijdens de verbouwing zullen de collegezalen in gebruik blijven op maandag t/m donderdag in alle academische lesperioden. Op de dagen met colleges is geluidshinder tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 18:00 niet toegestaan. Bovendien zullen de toegangen tot de collegezalen op de eerste
verdieping, pal naast de te vervangen gevel, veilig toegankelijk moeten blijven. De vakantie- en roostervrije periodes van de universiteit zullen dus goed benut moeten worden om de grootschalige overlastgevende werkzaamheden uit te voeren.

Op dit moment wordt het ontwerp van het Collegezalengebouw uitgewerkt in een bestek, welke in de gunningfase beschikbaar wordt gesteld aan geselecteerde gegadigden. Bij de onderhavige niey-openbare aanbestedingsprocedure wordt de opdracht in de vorm van een aannemingsovereenkomst aanbesteed. Een concept daarvoor zal te zijner tijd in de gunningfase ter beschikking worden gesteld aan de geselecteerde gegadigden. De prijsvorming voor alle werkzaamheden vindt van tevoren plaats, dat wil zeggen: in de gunningfase van de onderhavige aanbestedingsprocedure zal een inschrijfsom worden gevraagd voor de realisatiewerkzaamheden. De realisatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door één bouwkundige partij en één
installatietechnische partij voor de E-, W- en data-installaties. De bouwkundig aannemer heeft de coördinatieverplichting over de totale werkzaamheden. 

De opdracht is dus verdeeld in twee percelen:
Perceel 1. Bouwkundige realisatiewerkzaamheden
Perceel 2. Installatietechnische realisatiewerkzaamheden
Voor uitvoering van het werk is de aanbestedende dienst uitdrukkelijk op zoek naar één partij voor het perceel bouwkundige realisatiewerkzaamheden en één partij voor het perceel installatietechnische realisatiewerkzaamheden. Voor beide percelen wordt uiteindelijke een aparte aannemingsovereenkomst gesloten. Het is voor partijen niet mogelijk om integraal aan te melden voor beidepercelen. Het is wel mogelijk dat één partij zich apart aanmeldt voor zowel het bouwkundige perceel als voor het
installatietechnische perceel. De demarcatie van beide percelen wordt uitgewerkt in de bestekstukken, welke aan het
begin van de gunningsfase zullen worden gedeeld met de geselecteerde gegadigden.

De geraamde waarde van de opdracht bedraagt circa €6.600.000,- ex BTW in totaal voor beide percelen. De verdeling van de geraamde waarde tussen beide percelen is ongeveer 65% bouwkundig, 35% installatietechnisch. In de gunningsfase en in het kader van gunning van de opdracht overweegt de aanbestedende dienst gebruik te maken een plafondbedrag voor het bouwkundige perceel en het installatietechnische perceel. Deze plafondbedragen worden in de gunningsfase bekend gemaakt.

Bron: Tenderned woensdag 25 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236468

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *