Realisatie Parklaan Noord en Zuid Ede – Aanbestedingsnieuws

Realisatie Parklaan Noord en Zuid Ede

Laatst geupdate op december 21, 2020 door redactie

Impressie: ©Gemeente Ede

De Parklaan wordt een doorgaande verbinding tussen de provinciale weg N224 en de rijksweg A12. Het project Parklaan is al vele jaren in voorbereiding en is in 2020 gefaseerd in uitvoering gegaan. Het deelproject Parklaan 4b+5 (kruispunten 4b en 5) ligt net ten noorden van het station Ede-Wageningen in de kom van de huidige Klinkenbergerweg en de Berkenlaan. Dit deelproject is reeds uitgevoerd. Het deelproject Poortwachter (kruispunt 10) ligt aan de zuidkant van Ede en betreft de aansluiting op de A12. Dit deelproject is eveneens reeds uitgevoerd. Het project Parklaan heeft gezien de ligging een complexe scope en heeft rondom leefbaarheid en bereikbaarheid uitdagende doelstellingen. Dit project is maatschappelijk en politiek gezien belangrijk om zowel natuurwaarden te verbeteren alsmede de infrastructuur uit te breiden die nodig is voor de
gebiedsontwikkeling op de voormalige Kazerneterreinen. Het project ligt daarom onder het vergrootglas.
De onderliggende samenhang van cultuur- en civieltechnische werkzaamheden vragen multidisciplinaire competenties alsmede uitvoeringscapaciteit om het werk zorgvuldig, binnen de beschikbare tijd en de betreffende BLVC-kaders, te realiseren. De gevraagde competenties en selectiewijze is specifiek daarop aangepast.

De Opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende Werkzaamheden te verrichten:

 • Ontwerpwerkzaamheden – verdieping op onderdelen zoals weergegeven in het BeeldKwaliteitsPlan.

  • Opstellen Definitief Ontwerp
  • Opstellen Uitvoeringsontwerp
 • Realisatie Parklaan Noord en Zuid

  • Asfaltwerkzaamheden
  • Openbare verlichting
  • Verkeersregelinstallaties
  • Bebording en markering
  • Realisatie fietsonderdoorgang
  • Rioleringswerkzaamheden incl. vervanging
  • Aanbrengen geluid-reducerende voorzieningen
  • Aanbrengen of omvormen groenvoorzieningen
  • Overige bijkomende werkzaamheden Kennis-as
 • Oplevering / overdracht

  • Faciliteren overdracht conform procedure gemeente Ede
 • Meerjarig onderhoud Groen

  • Meerjarig onderhoud: drie jaar bomen en één jaar overig groen

De projectorganisatie van de aanbesteder is ingericht op basis van het Integraal Project Management model (IPM) waarbij elk van de vijf processen een eigen eindverantwoordelijke manager heeft. Deze verschillende managers maken samen deel uit van één integraal projectteam voor de Parklaan. Het IPM-team Parklaan werkt nauw samen met interne specialisten vanuit de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed, Beleid, Infrastructuur en Milieu (BIM) en Leefomgeving en
Veiligheid (waaronder Programmering en Ingenieursbureau). Deze inhoudelijke specialisten bepalen en bewaken de eisen die vanuit de interne organisatie zijn geformuleerd en zijn vanuit hun specialisme betrokken bij het project Parklaan. De beoordeling van de aanmeldingen zal worden gedaan door het IPM-team. Inkoop heeft de rol van procesbegeleider.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een engineering & construct contract (E&C), met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificaties, de annexen en overige contractdocumenten.

Gezien de raming van de opdrachtsom en de aard en omvang van het werk, worden meer dan vijf inschrijvingen verwacht. Met het oog op beperking van de transactiekosten en de administratieve lasten voor zowel de markt als voor de aanbesteder, is gekozen voor een niet-openbare procedure conform hoofdstuk 3 van de ARW 2016. Uitgangspunt is dat maximaal vijf partijen worden geselecteerd om in te schrijven. Indien minder dan vijf partijen zich aanmelden en/of geschikt zijn, wordt de aanbestedingsprocedure voortgezet. Het aantal geschikte gegadigden moet in ieder geval wel meer zijn dan twee. 

Bron: Tenderned 15 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214466

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *