Partnerschap ontwikkeling, renovatie en nieuwbouw sociale huurwoningen Velst, Heemskerk – Aanbestedingsnieuws

Partnerschap ontwikkeling, renovatie en nieuwbouw sociale huurwoningen Velst, Heemskerk

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Woonopmaat

Woonopmaat is een woningcorporatie die ca. 9.000 woningen beheert in de noordelijke IJmond, in Heemskerk en Beverwijk. Woonopmaat staat voor een enorme opgave om haar bezit toekomstbestendig te maken en waar mogelijk uit te breiden; de behoefte aan een goede en betaalbare woning is ook in de noordelijke IJmond onverminderd groot. Daarbij hebben we te maken met voor een groot deel ouder bezit uit de jaren vijftig-zeventig van de vorige eeuw. Dit geldt ook voor het project ‘De Velst’.

Woonopmaat wenst daarnaast haar bezit op de Velst uit te breiden met zo’n 150 woningen. Daarbij wordt gedacht aan het optoppen van- en aanbouw naast de bestaande flats van zo’n 100 woningen. Dit in combinatie met de (hoog niveau) renovatie van de flats en aanvullende nieuwbouw van 50 woningen elders op De Velst. Mogelijk dient daarbij ook een oplossing te worden georganiseerd of gerealiseerd voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners van de te renoveren woningen.
Woonopmaat is op zoek naar een projectpartner die samen met haar de beste aanpak voor dit integrale project kan uitzetten, bestaande woningen kan renoveren en de nieuw te bouwen woningen kan ontwerpen en realiseren. De daarbij behorende
bewonersbegeleiding in iedere fase van het project is een essentieel onderdeel van de opdracht. Woonopmaat is op zoek naar de opdrachtnemer die dit binnen de gestelde kaders het beste kan. Ten behoeve van de contractering van deze opdrachtnemer, organiseert Woonopmaat deze selectieprocedure.

De Europese Commissie is van mening dat woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsplicht moeten vallen en stapt vermoedelijk voor een uitspraak naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Nederlandse overheid en Aedes zijn van mening dat woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn. Woonopmaat volgt deze lijn en stelt zich op het standpunt geen aanbestedende dienst te zijn. Op deze opdracht is de aanbestedingswet- en regelgeving dus niet van toepassing. Wel vindt deze uitvraag plaats in lijn met het inkoopbeleid, waarmee Woonopmaat haar inkoop op professionele wijze vormgeeft.

Vanwege de grote opgave op verschillende locaties in ons bezit heeft Woonopmaat besloten om dit project uit te voeren vanuit een “regierol”. Dat houdt in dat het projectteam de verantwoordelijkheid heeft om vanuit de regisseurspositie een projectpartner te zoeken die onder leiding van Woonopmaat aan de slag gaat met het onderzoeken, ontwerpen, organiseren en bouwen (en mogelijk toekomstig onderhoud) van de verschillende deelprojecten. Daarbij gaat het niet alleen om het renoveren van de bestaande bebouwing en nieuwbouw, maar juist ook om het betrekken van de bewoners die met dergelijke ingrepen geconfronteerd gaan worden. Het mede organiseren van de bewonersparticipatie, communicatie en het verzorgen van een groot deel van de noodzakelijke verhuisbewegingen is een essentieel onderdeel van onze uitvraag. Met dit project dienen de volgende projectresultaten te worden behaald:
1. Optimale bewonersbegeleiding (gemiddelde klanttevredenheid van 8,5)
2. Op duurzame en toekomstbestendige wijze renoveren van bestaande bebouwing
3. Op duurzame en toekomstbestendige wijze ontwikkelen en realiseren van de nieuwbouw
4. Optimaal omgevings- en stakeholdermanagement.

Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden geeft Woonopmaat graag het volgende mee:
De ligging van dit project op de Velst en de daarmee gepaard gaande politieke belangen van de diverse stakeholders in het gebied, maken dat de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden van veel verschillende omstandigheden afhankelijk zullen zijn. Daarnaast zullen de diverse grondposities van stakeholders en de benodigde samenwerking om het gebied integraal te ontwikkelen de nodige inspanningen vragen. Ook onvoorziene omstandigheden, zoals eerder de stikstofproblematiek en corona pandemie, kunnen van grote invloed zijn op de planning, het draagvlak, het vergunningentraject en de uitvoering
van de in het gebied benodigde werkzaamheden. Op dit moment is het daarom niet mogelijk een planning voor de uitvoering van de werkzaamheden te geven. Wel streeft Woonopmaat er naar om deze werkzaamheden uiterlijk in 2032 te hebben afgerond. Het is wel de intentie om de eerste deelopdracht, voor de onderzoeksfase, op korte termijn na het gunnen van deze opdracht te verstrekken.

De opdracht zal worden gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Indien de opdracht wordt gegund, dan zal met deze partij eerst een raamovereenkomst worden gesloten, waaronder de verschillende fasen van de opdracht aan de opdrachtnemer kunnen worden opgedragen. Woonopmaat heeft de intentie, doch is niet verplicht de verschillende deelopdrachten te gunnen. Het besluit een vervolgopdracht te gunnen zal mede afhankelijk zijn van het resultaat van een daaraan voorafgaande fase. Als voorgenomen opzet voor deze fasen van de opdracht voorziet Woonopmaat vooralsnog:
– Onderzoeksfase (bij Woonopmaat standaard benoemd als Initiatief- en Haalbaarheidsfase)
– Ontwikkel/ontwerpfase renovatie (inclusief aan- en opbouw)
– Ontwikkel/ontwerpfase (zelfstandige) nieuwbouw
– Realisatiefase renovatie (inclusief aan- en opbouw)
– Realisatiefase (zelfstandige) nieuwbouw
– Onderhoudsfase (optioneel)

Vragen over de selectiefase van deze uitvraag kunt u stellen tot en met uiterlijk 3 maart 2023. Dit kan uitsluitend via freesen@woonopmaat.nl & miriam.vandalen@atosborne.nl. Wij vragen u hiervoor het model vragenformulier te gebruiken. Deze procedure is opgebouwd uit twee fases, een selectiefase en een inschrijvingsfase. In de inschrijvingsfase is ruimte voor een dialoog. Om in aanmerking te komen voor een uitnodiging tot de inschrijvingsfase, dient u zich uiterlijk op 28 maart 2023 voor 16:00 uur aan te melden bij de eerder vermelde emailadressen.

Bron: Tenderned dinsdag 14 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288736

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *