Overijssel wil grootschalig windturbines – Aanbestedingsnieuws

Overijssel wil grootschalig windturbines

De provincie Overijssel heeft een aanscherping in het windbeleid vastgesteld. Overijssel gaat inzetten op een aantal grootschalige clusters met windturbines. Zo wordt versnippering van turbines in de provincie voorkomen. Dit heeft het College van Gedeputeerde Staten besloten naar aanleiding van een motie die vorige maand in Provinciale Staten is aangenomen.

De provincie wijst vier locaties aan voor grootschalige clustering voor windturbines. Het gaat om de volgende gebieden: langs de A35/ATT-gebied, langs de A1, in de regio Ommen/Hardenberg en in de regio Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland. Deze gebieden zijn de afgelopen jaren als kansrijke locaties voor windturbines aangemerkt in het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie en in het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE). Ook hebben gemeenten binnen deze clustergebieden zoekgebieden aangewezen en zijn er initiatieven ontstaan. Zie in de bijlage een afbeelding van de nieuwe situatie met het voorgenomen beleid.

In de RES (Regionale Energie Strategie) is afgesproken om 3,3 TWh duurzame energie door wind en zon op te wekken, waarvan 2 TWh aan wind. Daartoe zijn ongeveer 90 extra windturbines (naast de 32 die Overijssel al telt) in de provincie nodig. Het definitieve aantal is afhankelijk van het soort windturbine en de locatie. De provincie wil buiten de grootschalige clusterlocaties alleen nog windinitiatieven van vier of meer turbines toestaan. Hierdoor zorgt Overijssel ervoor dat niet overal in het landschap verspreid liggende, losse windturbines geplaats kunnen worden.

In de RES is afgesproken om in Overijssel duurzame energie op te wekken via 60% windenergie en 40% zonne-energie. Deze verdeling van zon en wind zorgt namelijk voor een aanzienlijk efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Zonne-energie levert relatief weinig op in de winter, maar juist relatief veel in de zomer. Bij windenergie is dit omgekeerd. Daarnaast kunnen windturbines ook ’s nachts energie opwekken. Dit alles zorgt daarom voor een efficiëntere energieopwekking en betere belasting van het elektriciteitsnet.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land (zonneparken en windturbines) inwoners voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project. De provincie vindt het daarom van belang om scherper te definiëren wat wordt verstaan onder lokaal eigendom. Overijssel zal hiervoor het voortouw nemen en regie voeren op de realisatie daarvan.

Het is per 20 juli 2023 mogelijk om bij aanvragen voor windturbines het nieuwe beleid toe te passen. De gemeenten die te maken krijgen met de grootschalige clusters zijn daarvan op de hoogte. De komende maanden zal de provincie het gesprek verder voeren met die gemeenten over de invulling van de clusters. Voor 1 januari 2024 zal dan vervolgens de aanscherping van het windbeleid worden verwerkt in het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE).

Bron: Overijssel, 19 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *