Zes MCA ambulances Hollands Midden – Aanbestedingsnieuws

Zes MCA ambulances Hollands Midden

De Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden (RAVHM) is de publiekrechtelijke ambulancezorgverlener in de veiligheidsregio Hollands Midden. Zij maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijk Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Hecht is de handelsnaam van de RDOG HM.  De RAVHM verleent ambulancezorg op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen. Om de ambulancezorg te kunnen uitvoeren beschikt de RAVHM over een wagenpark van 40 ambulancevoertuigen en heeft zij ongeveer 350 medewerkers in dienst. De RAVHM is gecertificeerd voor het HKZ schema ambulancezorg, patiënt veiligheid en NEN 7510.

Hecht heeft 40 ambulancevoertuigen in gebruik. Een deel van deze ambulancevoertuigen zijn ‘Advanced Life Support’ ambulancevoertuigen (ALS), een deel middencomplexe ambulancevoertuigen (MCA) en een deel zijn voertuigen voor de “physician assistant” en verpleegkundig specialist ambulancezorg (PAA/VSA) of specifiek ingericht voor het vervoer van obese patiënten en/of meerlingen. Hecht beoogt zes ambulancevoertuigen aan te kopen ter vervanging van bestaande MCA-voertuigen. Daarnaast wil Hecht de mogelijkheid hebben om optioneel twee MCA voertuigen aanschaffen ter uitbreiding van het wagenpark of vervanging als een voertuig verloren gaat. Onderdeel van de te sluiten overeenkomst is ook het (jaarlijks) onderhoud van de ambulanceconversie van de ambulancevoertuigen gedurende een periode van zes jaar na aflevering.

Als belangrijk wordt gezien de veiligheid van de inzittende en andere weggebruikers. Zo dient de chauffeur zich zoveel mogelijk te kunnen concentreren op de weg met een zo ruim mogelijk blikveld. Bediening van OGS, mobilofoon en navigatie dienen logisch te zijn waardoor de chauffeur voor de bediening zo min mogelijk weg hoeft te kijken van hetgeen op de weg gebeurt. Verder dient het blikveld van de chauffeur zo min mogelijk onderbroken te worden door componenten. De ambulancevoertuigen zijn uitgezonderd van de Regeling bevordering schone wegvoertuigen op basis van Verordening (EU) 2018/585 artikel 2 lid 3b.

De totale omvang voor deze aanbesteding is zes ambulancevoertuigen met optioneel ambulancevoertuigen inclusief het (jaarlijks) onderhoud van de ambulanceconversie gedurende een periode van zes jaar na aflevering.
De ambulancevoertuigen dienen maximaal 18 maanden na definitieve gunning geleverd te worden. Opdrachtnemer informeert Hecht binnen acht weken na definitieve gunning over de exacte levertijd middels een bestelbewijs met verwachtte leverdatum van het basisvoertuig waaraan een afbouwtermijn van maximaal vier maanden wordt toegevoegd. De fatale leveringstermijn voor de voertuigen is maximaal 18 maanden na definitieve gunning. De bepaling van de levertijd van de optionele voertuigen geschiedt op eenzelfde manier. Als er zich een overmacht situatie voordoet en dit onderbouwd wordt met een formeel schrijven van de beroepende partij kunnen wij de levertijd met de in het schrijven genoemde vertraging verschuiven.

Ondernemers worden uitgenodigd om één inschrijving in te dienen. Binnen de inschrijving is er ruimte voor één of maximaal twee aanbiedingen. Aanbestedende dienst is van mening dat er door uitbreiding van de aanbiedingsmogelijkheden voor inschrijvers om maximaal twee aanbiedingen in te dienen met verschillende ontwerpen, indelingen, kwaliteiten of prijzen meer ruimte wordt geven voor onderscheidend vermogen aan inschrijvers als ook de aansluiting op de wensen van aanbestedende dienst te maximaliseren. Het indienen van twee aanbiedingen is niet verplicht. Elke aanbieding zal individueel beoordeeld worden.

Hecht heeft voor de openbare procedure gekozen omdat zij meent dat dit zoveel mogelijk geïnteresseerde ondernemers de mogelijkheid geeft kans te maken op de opdracht en aldus tot maximale mededinging zal leiden. Voorts is het potentiële aantal inschrijvers in combinatie met de inspanningen die een inschrijver moet verrichten voor het doen van een inschrijving niet zodanig, dat dit reden is voor het uitschrijven van een niet-openbare procedure. De niet uitgesloten inschrijvingen worden op basis van de gunningscriteria beoordeeld. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving is de inschrijving met de hoogste totale eindscore op kwaliteit en prijs. De inschrijver met de aanbieding met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving komt in beginsel in aanmerking voor gunning.

Bron: Tenderned woensdag 19 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304409

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *