Onderhoud openbaar groen Uithoorn – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud openbaar groen Uithoorn

Foto: Pixabay.com

Tot eind 2020 werd het ‘onderhoud openbaar Groen’’ in de gemeente uitgevoerd door de inzet van twee opdrachtnemers. Elke opdrachtnemer voerde de werkzaamheden uit in een door hem overeengekomen perceel. Deze overeenkomsten zijn beëindigd onder andere als gevolg van uitbreiding van het areaal. Hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan, waarbij aanbesteden noodzakelijk is geworden.

De werkzaamheden in het kader van toezicht in de openbare ruimte van de gemeente wordt door de uitvoeringsorganisatie Duo+ uitgevoerd. De gemeente Uithoorn is opdrachtgever. De gemeente wenst twee raamovereenkomsten af te sluiten met een opdrachtnemer per perceel voor de uitvoering van het onderhoud openbaar Groen. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de in het bestek beschreven werkzaamheden. De perceelverdeling is als volgt:
Perceel 1: De Kwakel en de wijken Meerwijk Oost en West en Park Kraayenhoff
Perceel 2: de wijken Thamerdal, Legmeer en Legmeer West

De werkzaamheden in het kader van de Dienst bestaan in hoofdzaak uit:

 • verwijderen van zwerfafval in beplanting
 • verwijderen van zwerfafval op gazons
 • maaien van gazons
 • bijmaaien van bomen en obstakels
 • verwijderen van bladafval op gazons
 • verwijderen van overgroei van randen en gazons
 • onkruidbeheersing in beplantingen en boomspiegels
 • overgroei randen van beplanting
 • knippen van hagen
 • onkruidbeheersing op verhardingen
 • vegen van verhardingen

Aan de werkzaamheden genoemd in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste hoeveelheden en werkzaamheden wordt verwezen naar het bestek. Gelet op de omvang van de opdracht in hoeveelheid en geografische verspreiding binnen de gemeente is gekozen om de opdracht te verdelen in twee percelen. Hier zijn in het verleden goede ervaringen mee behaald. De twee overeenkomsten wordt afgesloten voor een periode van maximaal drie jaar en
elf maanden. De beoogde looptijd van een overeenkomst is van 1 mei 2021 tot en met 31 maart 2023 met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente van tweemaal een jaar.

De beoordeling van de tijdig ontvangen inschrijvingen verloopt in hoofdlijnen als volgt:
Valt inschrijver niet onder de door de gemeente gestelde uitsluitingsgronden;
Voldoet een niet-uitgesloten inschrijver aan de door de gemeente gestelde geschiktheidseisen;
Voldoet de inschrijving aan de door de gemeente gestelde eisen en normen;
Hoe voldoet de inschrijving aan de door de gemeente gestelde gunningscriteria.
Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten wegens het niet voldoen aan uitsluitingsgronden en minimumeisen en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de Laagste Prijs.

Bron: Tenderned 3 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218613

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *