Onderhoud bos Amersfoort – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Onderhoud bos Amersfoort

Bos bij Belgenmonument Amersfoort. Foto: Google Streetview

De gemeente Amersfoort is de trotse bezitter van ongeveer 116 hectare aan grotere openbare en FSC-gecertificeerde bosgebieden. Die wil de gemeente samen met bewoners en belanghebbenden duurzaam in stand houden, ontwikkelen, beheren en onderhouden voor de komende generaties. Onder de noemer ecosysteembeheer voert de gemeente zorgvuldig, kleinschalig, actief en participatief bosbeheer uit in de deelgebieden van Berg. In Nimmerdor en Oud-Leusden vindt het beheer plaats onder de noemer geïntegreerd bosbeheer. Natuurwaarden borgt Amersfoort en waar mogelijk versterkt de gemeente deze. Belangrijke thema’s zijn klimaat en biodiversiteit, beleving en recreatie en cultuurhistorie. Het streven is weerbare, biodiverse en aantrekkelijke bossen te behouden en ontwikkelen. Daarin vindt recreatie plaats, blijft cultuurhistorie behouden en wordt waterwinning als externe functie gerespecteerd. Houtproductie is geen doelstelling. Bij beheer vrijkomend hout blijft zoveel mogelijk in het bos. Een klein deel van het vrijkomend hout wordt duurzaam ingezet.

De opdracht bestaat uit:

 • Bosonderhoud onder meer bestaand uit dunningswerkzaamheden o.b.v. de beheerplannen (inclusief aanvullende beheerdocumenten) voor de verschillende bos- en natuurgebieden, volgens de vigerende FSC-eisen, wet- en regelgeving (o.a. Wet natuurbescherming) en het gemeentelijk houtketenplan. In het bestek wordt het volgende gesteld: Bosonderhoud o.b.v. FSC-eisen en bosbeheerplan.
 • Het uitvoeren van snoeiwerk, dunningswerkzaamheden etc. naar aanleiding van extern uitgevoerde inspecties van bosbomen.
 • Inspecties van de hoofdpaden, watergaten, calamiteitenroutes en werkroutes Vitens
 • Het onderhoud van bermen, entrees/toegangen, onverharde paden, watergaten en inzet bij calamiteiten (zoals storm, bosbrand).
 • De aansturing van vrijwilligers en eerstelijns communicatie over bestaande thema’s en werkzaamheden in het veld bij vragen van publiek.

Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in de navolgende bosgebieden in de gemeente Amersfoort:

 • Nimmerdor;
 • Oud Leusden;
 • Bokkeduinen;
 • Prins Frederiklaan;
 • Belgenmonument;
 • Stichtse Rotonde;
 • Klein Zwitserland.

De hiermee gepaard gaande hoeveelheden zijn opgenomen in het bijbehorende bestek Onderhoud bos Amersfoort met kenmerk 2021-201486. De in het bestek genoemde aantallen / bedragen zijn slechts indicatief en gebaseerd op de te verwachten hoeveelheden voor twee jaar.

Voor de uitvoering van het Bosbeheerplan Berg (2021) en het beheer op Oud Leusden en Nimmerdor zet de gemeente actief in op het verhogen van de participatie door Amersfoorters binnen het beheer van bosgebied Berg, Oud-Leusden en Nimmerdor. De gemeente richt hier eind 2021 een Handen-uit-de-mouwen ploeg (HUM) voor op. In Nimmerdor bestaat sinds enkele jaren een dergelijke groep voor de uitvoering van het beheer van Nimmerdor conform FSC Koepeldocument (2021) en de onderliggende beheerstukken.

De kaders van het bosbeheer zijn vastgelegd in het nieuwe bosbeheerplan Berg; voor Oud Leusden en Nimmerdor conform FSC Koepeldocument (2021) en de onderliggende beheerstukken. Het streven is, de vrijwilligers en geïnteresseerden op basis daarvan actief te betrekken bij de uitvoering van het beheer. De taak van de uitvoerend bosaannemer is het begeleiden van de werkzaamheden uitgevoerd door de nog op te richten vrijwilligersgroep voor de bosgebieden Klein Zwitserland, Belgenmonument, Stichtse Rotonde, Prins Frederiklaan, Bokkeduinen Oud-Leusden. Dit op basis van het Handboek vrijwilligerswerk bossen gemeente Amersfoort (HUM). Bij de begeleiding van de groep Berg-OL fungeert de uitvoerend bosaannemer als groepsbegeleider, tevens werkvoorbereider. De werkzaamheden van de uitvoerend bosaannemer bestaan onder andere uit:

 • Planning inzet HUM groep conform jaarplanning uit vigerend beheerplan
 • Afstemming werk met de Afdeling Leefomgeving van de gemeente
 • Organisatie materialen en gereedschappen
 • Zorg dragen voor werkinhoudelijke en veiligheidsinstructie
 • Zorgen voor uitleg over inhoud en achtergronden van de werkzaamheden
 • Verwerking uitgevoerd werk en eventuele (bijna)ongevallen in GeoVisia Online
 • Aanleveren uitvoeringsdata en (bijna)ongevallen vanuit GeoVisia aan secretarissen t.b.v. jaarverslag

In het bosgebied Nimmerdor is al enkele jaren een vrijwilligersgroep van bij het gebied betrokken omwonenden actief. Tweewekelijks steken zij de handen uit de mouwen (enkele uren op zaterdagen, buiten de vakantieperiodes) en verrichten werkzaamheden zoals het uittrekken, uitsteken en afzagen van ongewenste boomsoorten in het bos. Waar mogelijk helpen zij bijvoorbeeld ook met plantwerkzaamheden en het maken van takkenrillen. De begeleiding van deze groep vindt evenwel plaats door de gemeente en valt daarmee buiten dit werk. Elk jaar zal er voor dunningswerkzaamheden één uitvoeringsperiode zijn (oktober-februari). In deze periode vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats in overleg met de gemeente. Het maaien van bermen en alle overige werkzaamheden vinden plaats op aanwijs van de directie. Werkzaamheden die niet vallen onder het contract voor onderhoud bos, deze zijn elders/stadsbreed geborgd.

De gemeente wil een raamovereenkomst aangaan voor de duur van twee jaar met de optie tot verlenging van maximaal eenmaal twee jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2022. De gemeente kiest voor het aangaan van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer om de voorwaarden waaronder de gemeente gedurende de komende vier  jaar het geheel van de repeterende kleinere diensten en werkzaamheden wil afnemen, vast te leggen. De omvang van de behoefte van de gemeente aan de diensten en werkzaamheden is onzeker, maar zodra er een behoefte is ontstaan, wil de gemeente die snel kunnen voldoen onder de afgesproken voorwaarden. Daarmee hoopt de gemeente de continuïteit van haar bedrijfsvoering veilig te stellen. De aanbesteding van elke opdracht afzonderlijk vergt veel meer tijd en transactiekosten van zowel de gemeente als inschrijvers. Deze Europese aanbesteding vindt plaats door middel van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet. De gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 10 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237858

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *