Nieuwe gemeentewerf en provinciaal steunpunt gemeente West Betuwe – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe gemeentewerf en provinciaal steunpunt gemeente West Betuwe

Zowel de huisvesting van het Steunpunt (van provincie Gelderland) als de twee bestaande werven van gemeente West Betuwe zijn verouderd en voldoen niet meer aan de wensen en eisen van de gebruikers. Het Steunpunt is centraal gelegen in de gemeente West Betuwe. Vanwege deze gunstige ligging én de  synergievoordelen van een eventuele samenwerking tussen de provincie en de gemeente is ervoor gekozen om samen tot een nieuwe invulling van het terrein te komen. In 2020 is een
intentieovereenkomst gesloten tussen de provincie en de gemeente, waarna de samenwerking verder is vormgegeven evenals het project. Eind 2022 is als het resultaat van een gezamenlijke Europese aanbesteding een total engineer gecontracteerd. Het Definitief Ontwerp is vastgesteld en de komende maanden wordt het bestek aanbestedingsgereed gemaakt. Op basis daarvan willen de opdrachtgevers één inschrijver contracteren voor de realisatie van Locatie Rumpt, al dan niet in Samenwerkingsverband (combinatie) en/of door een beroep te doen op derden en/of onderaannemers.

De te contracteren aannemer zal integraal verantwoordelijk worden voor het tijdig opleveren van het werk, inclusief onderhoudstermijn van vierentwintig maanden. Het amoveren van bestaande opstallen respectievelijk hergebruik daarvan is ook onderdeel van de opdracht. Opdrachtnemer treft het terrein in de bestaande toestand aan bij de start van de opdracht. Opdrachtnemer wordt gecontracteerd op basis van de UAV 2012 voor zover daar in het STABU-bestek niet van wordt afgeweken. Hierbij is sprake van een bouwtijd van ca. twaalf maanden en een onderhoudstermijn. De concept-overeenkomst zal in de gunningsfase bijgesloten worden evenals het STABU-bestek.

De aanbestedende dienst organiseert een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure, met opeenvolgend een Selectie- en een Gunningsfase. De gemeente en de provincie zijn beiden hier de aanbestedende dienst. In de selectiefase worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd om in de gunningsfase een inschrijving in te dienen. In de gunningsfase wordt één inschrijver gecontracteerd.

Bron: Tenderned donderdag 16 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316761

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *