Nieuwbouw rioolwaterzuiveringsinstallatie Gaarkeuken – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw rioolwaterzuiveringsinstallatie Gaarkeuken

RWZI Gaarkeuken. Foto: ©Waterschap Noorderzijlvest

Het Waterschap Noorderzijlvest is op 1 januari 2019 gestart met de voorbereiding van de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in de gemeente Westerkwartier ten westen van de stad Groningen. De gemeente Westerkwartier ligt voor het grootste gedeelte in het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvest. Een klein deel ligt in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. In de gemeente Westerkwartier staan vier rwzi’s die vallen onder het beheer van het waterschap Noorderzijlvest. Deze installaties staan bij de woonkernen Leek, Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn, en zijn hiernaar vernoemd. De laatste drie worden vervangen door één nieuwe centrale zuivering die volgens planning in de periode 2022 en 2023 wordt gebouwd op de huidige locatie in Gaarkeuken. Om het rioolafvalwater van Marum en Zuidhorn te kunnen transporteren naar Gaarkeuken worden persleidingen aangelegd.

De installaties Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn zijn in de jaren zeventig gebouwd en aan vervanging toe. Ook moeten de installaties ingrijpend worden aangepast om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de emissie-eisen voor gezuiverd afvalwater. Deze eisen komen voort uit de wet- en regelgeving, waaronder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Onderzoek heeft laten zien dat één nieuwe rwzi op de locatie Gaarkeuken de beste oplossing is. De nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie loost gezuiverd water van hoge kwaliteit op het Van Starkenborghkanaal. Dit kanaal is minder kwetsbaar
vanwege de doorstroming en de kanaalomvang dan het ecologisch kwetsbare Dwarsdiep waar de rwzi Marum op loost.

Het waterschap Noorderzijlvest volgt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet en grijpt iedere kans om te verduurzamen aan. De nieuwe installatie in Gaarkeuken biedt de kans om vergaand te verduurzamen en speelt in op de mogelijkheid om in de toekomst medicijnresten uit het rioolwater te zuiveren en grondstoffen terug te winnen. Andere voordelen van de nieuwe centrale installatie zijn: de toekomstbestendigheid en lage exploitatiekosten.

De gekozen oplossing is verder uitgewerkt tot uitvoeringsplannen per onderdeel. In 2021 vindt de aanbestedingsprocedure plaats voor de daadwerkelijke uitvoering. De volgende onderdelen moeten worden uitgevoerd:
• Nieuwbouw rwzi Gaarkeuken en verwijderen huidige rwzi Gaarkeuken.
• Aanleg persleiding Marum-Gaarkeuken.
• Aanleg persleiding Zuidhorn-Gaarkeuken.
• Renovatie rioolgemalen zuiveringskring Marum (Marum, Grijpskerk, Lutjegast, Niekerk, Oldekerk, Sebaldeburen en Noordwijk).
• Renovatie rioolgemalen zuiveringskring Zuidhorn (Aduard, Enumatil).
• Verwijderen rwzi Marum.
• Verwijderen rwzi Zuidhorn en nieuwbouw rioolgemaal Zuidhorn.
• Monitoren zuiveringsresultaat.

De onderdelen worden op de markt gezet via twee aparte aanbestedingen:
• Nieuwbouw rwzi Gaarkeuken: bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie, verwijderen huidige rwzi Gaarkeuken, monitoren zuiveringsresultaat.
• Transportsysteem: aanleg persleidingen, nieuwbouw en renovatie rioolgemalen en verwijderen rwzi Marum en Zuidhorn.

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van inschrijvers aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen. Het Waterschap Noorderzijlvest maakt hierbij gebruik van de methodiek van Best Value Procurement (of in het Nederlands: “Prestatie-inkoop”). Best Value Procurement (BVP) beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van de risico’s en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van de opdracht. De methodiek is erop gericht om de opdracht aan die inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten (de beste “performer” of “expert” kan de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding opstellen). Deze expert kan naar verwachting samen met de opdrachtgever het beste de doelstellingen van de opdracht realiseren.

Vanuit de Best Value gedachte hecht de Aanbestedende dienst in de uitvoering veel waarde aan een goed partnership. Een partner die het voortouw (de leiding) neemt en aan de ene kant de aanbestedende dienst maximaal ontzorgt (uiteraard binnen de context van de opdracht en de gemaakte afspraken) en aan de andere kant de aanbestedende dienst zo goed mogelijk ondersteunt bij vraagstukken die bij de business spelen. Heel concreet verwacht de aanbestedende dienst dat de partner die op basis van de aanbesteding wordt geselecteerd ervoor zorgt dat er geen zaken gerealiseerd worden die niet in het belang van de aanbestedende dienst zijn. Ook verwacht de aanbestedende dienst van de partner een pro-actieve houding als er binnen de context van de onderhavige opdracht relevante nieuwe ontwikkelingen of verbetermogelijkheden zijn (ingegeven door
de ontwikkelingen op de markt of wensen/ontwikkelingen bij de aanbestedende dienst). Vanuit de opdrachtnemer zijn er waarschijnlijk ook wensen/voorstellen voor de invulling van het partnership vanuit de aanbestedende dienst. De aanbestedende dienst wil ook graag dat de opdrachtnemer meedenkt hoe zij een goede opdrachtgever kan zijn.

Er zal een toelichting gegeven worden op de Best Value aanpak tijdens de eerste marktbijeenkomst op 12 mei 2021. Deze bijeenkomst zal on-line via MS-Teams gegeven worden. Deze datum is echter nog niet definitief.

Deze aanbestedingsprocedure geschiedt volgens de openbare procedure.Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 (Staatsblad 2012, 542 gewijzigd bij wet van 22 juni 2016, Staatsblad 2016, 241, geldend vanaf 1 juli 2016) van toepassing, behoudens voor zover daarvan in de aanbestedingsstukken wordt afgeweken.

Bron: Tenderned 5 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226989

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *