Inkoop Waterstof CV-ketels Hoogeveen – Aanbestedingsnieuws

Inkoop Waterstof CV-ketels Hoogeveen

Bron: pixabay.com – CharlyGutmann

Gemeente Hoogeveen, hierna te noemen “de aanbesteder”, organiseert een aanbesteding volgens de Europese procedure van het Innovatiepartnerschap om te komen tot het verlenen van een opdracht die gericht is op de ontwikkeling en aanschaf van een innovatief product welke nog niet reeds op de markt beschikbaar is.  De procedure is gekozen om de ontwikkeling van Retrofit Waterstof CV-ketels te stimuleren, CV-ketels die functioneren op basis van de verbranding van waterstof. De aanbestedingsprocedure begint met de mededingingsfase. In deze fase dienen geïnteresseerden een plan van aanpak in. Na beoordeling door de aanbestedende dienst mogen de drie beste plannen van aanpak door naar de ontwikkelfase. Tijdens de
ontwikkelfase dienen de inschrijvers het prototype door te ontwikkelen tot een CE-gemarkeerde ketel.
Het innovatiepartnerschap leidt tot een eerste aanschaf van 84 tot 106 CV-ketels met een gelijkwaardige verdeling onder de gecontracteerde leveranciers voor het project Nijstad-Oost. Een tweede fase is project Erflanden met 412 woningen waarvoor als vervolg op fase 1 een tweede levering kan worden gevraagd bij de in de eerste fase geselecteerde leveranciers.
Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. De keuze voor de Europese procedure voor het innovatiepartnerschap vloeit voort uit het feit dat de raming van de levering boven de drempel voor Europees aanbesteden ligt.
Eventuele onduidelijkheden kunnen binnen het aanbestedingsproces via individuele inlichtingen vertrouwelijk besproken en behandeld worden. Hiermee blijft de procedure eenvoudig en handelbaar voor betrokken inschrijvers. 

De markt voor Waterstof CV-ketels bestaat nog niet. Ze zijn nog niet te koop voor consumenten, de ketels die nu draaien zijn pilotketels en (nog) niet op de markt voor consumenten te verkrijgen. Daarnaast is er nu nog geen vraag naar retrofit waterstof CV-ketels. Met de Waterstofwijk in Hoogeveen wordt beoogd de markt in Nederland te openen. En ligt de opschaling naar andere wijken in Nederland op termijn in het verschiet. De verwachting is dat na de zomer van 2021, er gestart kan worden met de bouw van de woningen in Nijstad-Oost. Dan is het van belang om op korte termijn zekerheid te hebben dat er ook
waterstof CV-ketels beschikbaar zijn die volledig op waterstof kunnen functioneren.

Van de inschrijvers worden drie partijen, toegelaten tot de ontwikkelfase. Aan het einde van de ontwikkelfase dienen de ontwikkelaars een commerciële aanbieding te maken. De partijen die een geldige commerciële aanbieding hebben ingediend krijgen opdracht voor een gelijkwaardig deel van het aantal gevraagde CV-ketels.
De opdracht omvat op hoofdlijnen:

  • Leveren en installeren van een aandeel Waterstof CV-ketels op een minimaal afgerond TRL niveau 7.
  • Een onderhoudsdienstverlening gedurende 2 jaar na installatie van de CV-ketel, tot het bereiken van TRL niveau 9.

De uiterlijke datum van de eerste levering van in totaal minimaal 16 Waterstof CV-ketels is 1 juli 2022. De planning hangt nauw samen met de ontwikkeling van de in totaal 100 woningen in Nijstad-Oost (en het omzetten van de eerste 6 bestaande woningen) en kan hierdoor nog wijzigen. Het definitieve aantal CV-ketels worden gelijkmatig verdeeld onder de partijen die voor de commerciële opdracht in aanmerking komen. De verwachting is dat de ketels voor de wijk Nijstad-Oost worden afgenomen gedurende een periode van twee jaar. Dit is afhankelijk van het oplevertempo van de te realiseren woningen.

De aanbesteder organiseert op 18 mei 2021 10:00 – 12:00 een digitale startbijeenkomst waarbij een mondelinge toelichting wordt gegeven op de opdracht, de aanbestedingsprocedure en de gunningscriteria. Het doel hiervan is om de verwachtingen en doelstellingen van de aanbesteder te delen met de ondernemers die voornemens zijn in te schrijven. Gedurende deze digitale startbijeenkomst bestaat er de mogelijkheid tot het verkrijgen van inlichtingen. Van deze startbijeenkomst en eventuele inlichtingen wordt een nota van inlichtingen opgesteld. Ook wordt van de startbijeenkomst een video-opname gemaakt, die na afloop via TenderNed ter beschikking wordt gesteld. Omdat de aanbesteder een vaste prijs per ketel van € 1.000,- exclusief BTW hanteert en een vaste prijs voor de ontwikkelfase van € 7.500,- exclusief BTW, wordt de beste PKV bepaald door
de hoogste kwalitatieve waarde.

Bron: Tenderned 5 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227004

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *