Naat-tests aanbesteding gaat door – Aanbestedingsnieuws

Naat-tests aanbesteding gaat door

De Europese aanbesteding voor NAAT-testen en de bijbehorende logistieke diensten kan verder, zo stelt de Dienst Testen van het Ministerie van VWS op zijn website. Dat is de uitkomst van een kort geding dat een laboratorium had aangespannen tegen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

“De rechter heeft vandaag de vordering van het laboratorium afgewezen en het ministerie in het gelijk gesteld”, zo bericht de Dienst Testen, met een onbekende datum, maar alle andere berichten dateren van 4 november.

Het is dus een beetje een verwarrend bericht, we posten hierbij een pdf als mirror van het bericht: Aanbesteding laboratoriumtesten _ Dienst Testen . Voor zover Aanbestedingsnieuws kon nagaan is nog geen uitspraak gepubliceerd en volgens de Volkskrant is de zaak op zitting pas de 20e-23e van december. Ligt het nu aan ons, of ligt de uitslag ook echt al vast en is de zitting voor de show? We zullen het wel horen.

We vonden via Rechtspraak.nl in elk geval een (kennelijk andere?)  Naat-zaak voor wie het Naatje van de kous wil weten,

dat is een zaak die best interessant is omdat die niet wordt afgedaan met het Grossmann-verweer en stelt dat aan het werkingsverdrag van de EU moet worden getoetst.

Rb. Den haag, 7 oktober 2021, C-09-616296-KG ZA 21-765, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:10947

4.7.

De Staat stelt terecht dat wanneer op een deelgebied van het vrij verkeer van diensten – zoals in dit kort geding aan de orde – een volledige harmonisatie heeft plaatsgevonden, voor afzonderlijk toetsing aan het VWEU geen ruimte meer is en alleen moet worden nagegaan of aan de desbetreffende harmonisatieregels is voldaan. Anders dan de Staat betoogt kan echter niet worden aangenomen dat de Aanbestedingsrichtlijn op het gebied van het vrij verkeer van diensten volledige harmonisatie realiseert. De voorzieningenrechter overweegt in dit verband

dat door het Hof van Justitie van de Europe Unie in het arrest van het arrest van 8 juni 2017 in de zaak ‘Medisanus’ (zaak C-296/15) is overwogen dat er in Richtlijn 2004/18/EG (de voorloper van de huidige Aanbestedingsrichtlijn) ten aanzien van het vrij verkeer van goederen geen uitputtende harmonisatie is doorgevoerd. Waarom dat op het gebied van vrij verkeer van diensten dan wel het geval zou zijn, is de voorzieningenrechter niet gebleken. Dat dit arrest betrekking had op een conflict van plichten van de aanbestedende dienst in verband met verplichtingen op grond van een andere Richtlijn, doet – anders dan de Staat lijkt te veronderstellen – niet af aan de conclusie van het HvJEU dat er in Richtlijn 2004/18/EG geen uitputtende harmonisatie is doorgevoerd. Er is geen reden om te veronderstellen dat dit bij de huidige Aanbestedingsrichtlijn anders zou zijn (vgl. ook Gerechtshof Den Haag, 6 maart 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:395).

4.8.Gezien het vorenstaande is in onderhavig kort geding in elk geval ruimte voor toetsing aan artikel 56 VWEU. Novogenia bepleit echter primair toetsing aan de Dienstenrichtlijn. Wat de verhouding/rangorde is tussen de Dienstenrichtlijn, de Aanbestedingsrichtlijn en het VWEU is, ondanks de wederzijdse stellingen van partijen op dit punt, binnen het bestek van dit kort geding niet vast te stellen. De Staat kan in elk geval niet gevolgd worden in zijn stellingen over het bepaalde in artikel 3 van de Dienstenrichtlijn. Daarin is bepaald dat bepalingen van andere communautaire regelingen die betrekking hebben op specifieke aspecten van de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit in specifieke sectoren of voor specifieke beroepen bij strijdigheid in geval van die specifieke sectoren of beroepen voorrang hebben. De voorzieningenrechter is met Novogenia van oordeel dat de Aanbestedingsrichtlijn een algemene richtlijn is, waar deze bepalingen niet op zien. Ook de verwijzing naar overweging 57 van de Dienstenrichtlijn baat de Staat in dit verband niet. Die overweging gaat over de bepalingen in de Dienstenrichtlijn die betrekking hebben op vergunningsstelsels, hetgeen hier niet aan de orde is. Novogenia is er echter ook niet in geslaagd met een doorslaggevende onderbouwing te komen van haar stellingen over toepasselijkheid van de Dienstenrichtlijn in onderhavige situatie en de jurisprudentie van het HvJEU biedt op dit punt ook (nog) geen uitsluitsel. Echter, ook toetsing van de opzet van de aanbesteding aan de Dienstenrichtlijn – de toets die Novogenia primair wil en die, dat is tussen partijen niet in geschil, de meest stringente is – kan evenmin, zoals uit het navolgende zal blijken, leiden tot de conclusie dat de opzet van de aanbesteding de toets der kritiek niet kan doorstaan en leidt daarom niet tot toewijzing van het gevorderde. De voorzieningenrechter gaat er hierbij van uit dat het begrip ‘eisen’ zoals bedoeld wordt in de Dienstenrichtlijn ruim moet worden opgevat en dat hieronder zowel in de aanbestedingsprocedure geformuleerde eisen als gunningscriteria moeten worden begrepen. Gelet op het resultaat van toetsing aan de meest stringente norm van de Dienstenrichtlijn zal de voorzieningenrechter in het midden laten of de opzet van de aanbesteding ook daadwerkelijk moet beantwoorden aan de vereisten van de Dienstenrichtlijn.

In het persbericht staat onder meer over de (een) zaak:

Nu het ministerie van VWS in het gelijk is gesteld, zal zo snel mogelijk de beoordeling van de inschrijvingen plaatsvinden. Hierop volgt de voorlopige gunning. Het ministerie streeft er hierbij naar om uiterlijk vrijdag 15 oktober de beoordeling inclusief het versturen van de voorlopige gunningsbeslissingen te hebben afgerond.

De contracten die voortvloeien uit deze aanbesteding lopen in ieder geval tot 31 december 2021 en kunnen drie keer eenzijdig door de minister worden verlengd voor een periode van drie maanden. De huidige contracten blijven geldig tot drie weken na de gunning van het nieuwe contract.

Zie ook:

https://www.diensttesten.nl/aanbesteding/nieuws/2021/11/04/definitieve-gunning-europese-aanbesteding-naat-testen-uitgesteld

https://www.diensttesten.nl/aanbesteding/documenten/documenten/2021/11/09/visualisatie-aanbesteding-testcapaciteit-laboratoria

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *