Marktconsultatie afvalwaterzuivering Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie afvalwaterzuivering Haarlem

Foto: Rijnland.nl

Het doel van deze marktconsultatie is primair te achterhalen wat de laatste stand der techniek is op het gebied van afvalwaterzuiveringstechniek, secundair om te komen tot een uitwisseling van gedachten en ideeën over hoe de AWZI van de toekomst er uit moet zien, met de kennis en uitdagingen van nu.

Door gemalen te plaatsen, dijken te versterken en AWZI’s (afvalwaterzuiveringsinstallaties) te upgraden zorgen de waterschappen in Nederland voor droge voeten en schoon water.  Er is de druk vanuit de politiek en de maatschappij om bij te dragen in de energietransitie en circulaire economie. De eisen die aan het oppervlaktewater en daarmee aan het afvalwater worden gesteld worden steeds strenger. Daarnaast moeten de gevolgen van klimaatverandering niet vergeten worden. Kort samengevat staat Rijnland voor een aantal uitdagingen:

  • Flexibiliteit
  • Circulariteit
  • Energieneutraal
  • Strengere effluenteisen
  • Efficiënt ruimtegebruik
  • Kosten verlagen

Rijnland zal aan al deze uitdagingen moeten voldoen om toekomstbestendig te blijven. Al deze zaken spelen in het hier en nu. Rijnland staat op dit moment voor de vraag hoe de zuiveringskring Haarlem Waarderpolder er uit moet zien om al deze uitdagingen te voldoen.

De zuiveringskring Haarlem Waarderpolder is voor het laatst gerenoveerd in 1993 en deels nog in 2008. De zuivering is gebouwd eind jaren ‘60.
De zuiveringskring Haarlem Waarderpolder (HWP) voldoet momenteel niet aan eisen en wensen met betrekking tot effluentkwaliteit en beheer. Daarbij komt dat op termijn een grotere aanvoer moet worden verwerkt, zowel hydraulisch als qua vuilvracht. Ook streeft het Hoogheemraadschap van Rijnland naar centralisatie van de slibverwerking op Waarderpolder, wat consequenties heeft voor de sliblijn en het zuiveringsproces. Een en ander betekent dat de awzi en het afvalwatertransportstelsel de komende jaren moeten worden gerenoveerd
en aangepast of vernieuwd, gezien de leeftijd van de installatieonderdelen.

Deze marktconsultatie wordt gehouden in het licht van de hiervoor geschetste situatie en concentreert zich met name op de waterlijn. Besloten is om geïnteresseerde marktpartijen te consulteren om een eerste richting te geven aan de aanbestedingsstrategie. Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan een eventuele aanbesteding van het project. De informatie die het Hoogheemraadschap in deze marktconsultatie ophaalt zal als informatiedocument meegaan met de aanbesteding. Aan deelneming aan of bijdragen in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een aantal vragen geformuleerd. Marktpartijen kunnen zich aan de hand van de bijlage een beeld vormen van de vragen en overwegingen die bij het hoogheemraadschap van Rijnland actueel aan de orde zijn. Partijen die serieus hebben gereageerd op de gestelde vragen, , kunnen door het hoogheemraadschap van Rijnland worden uitgenodigd voor een bilateraal
consultatiegesprek. Deze optie is voor beide partijen geheel vrijblijvend.

Bron: Tenderned 25 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176102

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *