Mariaschool aanbesteding Pijnacker mislukt, inschrijving te hoog – Aanbestedingsnieuws

Mariaschool aanbesteding Pijnacker mislukt, inschrijving te hoog

Foto: Pixabay.com

Een aanbesteding voor de Mariaschool in Pijnacker is mislukt. Er bleek maar één inschrijver te zijn. De ontvangen inschrijving is, zo bleek 21 maart, voor 6 miljoen en dat vindt de gemeente te hoog en de gemeente heeft het aanbod naast zich neergelegd. EeHet college noemt het “een onacceptabele overschrijding van het budget met ruim 80%. Gelet hierop is de aanbesteding ingetrokken. De inschrijver is hierover geïnformeerd.”

Op dit moment maakt de Mariaschool gebruik van twee locaties aan de Ru Parésingel die naast elkaar liggen. Op termijn geeft het plan aan dat onze semi permanente lokalen worden afgebroken en mogen/moeten wij gebruik gaan maken van semi permanente lokalen die vrij komen aan de Gantellaan. Aanleiding daarvoor is een samenwerking met kinderdagverblijf SkippyPePijn.

De mariaschool meldt zelf ook dat een deel al is gesloopt en er nu  te weinig lokalen zijn:

Een deel van ons gebouw is in de zomervakantie van 2021 gesloopt, zodat op die plek de nieuwe aanbouw gerealiseerd kan worden. Omdat wij nu te weinig lokalen in het hoofdgebouw hebben, worden de leerlingen van groep 5, 6 en 7 opgevangen op een tijdelijke locatie. Zij krijgen les op de Gantellaan 9.

Onverwacht is het echter niet. Blijkens eerdere raadsstukken lang een raming op basis van het definitieve ontwerp uit 2020 ook al boven het vastgestelde budget. In het ontwerpteam is uitgegaan van bovengenoemde omschrijving van een IKC. Daarover stond in een eerdere raadsbrief:

“Omdat daarbij wordt uitgegaan van één gebouw is gekozen om de verbinding zo te maken dat zowel de onderbouw als het
kdo in het nieuwe gebouw gehuisvest kunnen worden. Een andere verbinding was niet mogelijk gezien de ruimte die er om de bestaande school aanwezig is. Ook moest rekening gehouden worden met de bebouwingsgrens in het bestemmingsplan.”

Toen is besloten om te bezuinigen op de installatie met €640.000 in totaal en dat heeft de prijs bij een volgende raming ook nog niet voldoende gedrukt. Dat de aanbesteding een zelfde resultaat liet zien, mag dan ook geen wonder heten.  De belangrijkste posten die de overschrijding veroorzaken zijn extra verbouwingskosten/sloopkosten geraamd op € 177.000, –. incl. b.t.w. en meerkosten voor het kdo als gevolg van regelgeving, geraamd op € 117.000, –. Incl. b.t.w. Beide posten waren niet begroot op basis van de eerder gehanteerde uitgangspunten.

Een nieuwe aanbestedingsprocedure starten op basis van hetzelfde ontwerp ligt niet voor de hand, volgens een raadsbrief van burgemeester Lugthart, omdat dan in eerste instantie met de eerste inschrijver in overleg moet worden getreden. Om die reden is het noodzakelijk dat het ontwerp wordt aangepast.

“Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal alternatieven/opties die momenteel nader worden verkend, waarbij wij geen enkele optie op voorhand willen uitsluiten: ”

 Doorgaan met een bouwteamovereenkomst (onderzocht wordt of dit mogelijk is);
 Ontwerp van separate nieuwbouw naast de bestaande bouw in plaats van een geïntegreerde
voorziening (conform pve);
 Ontwerp waarbij gebruik wordt gemaakt van een corridor tussen bestaande bouw en nieuwbouw;
 Ontwerp met twee bouwlagen / platte daken in plaats van puntdaken;
 Gebruik van goedkopere materialen;
 Semipermanente bouw;
 Bouwstop: wachten met aanbesteden.

De raadsbrief meldt verder:

De architect werkt diverse opties uit. Wij streven ernaar om voor de zomerperiode duidelijkheid te hebben over welk alternatief de voorkeur heeft en hoe het vervolgproces eruit ziet. Uw raad wordt hierover nog geïnformeerd. Schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs, directie en team van IKC Mariaschool en directie van kinderopvangorganisatie SkippyPepijn zijn over de uitkomst van de aanbesteding geïnformeerd en wij zijn met hen in gesprek over het vervolg.

De school is inderdaad geïnformeerd, maar kennelijk wel anders geïnformeerd, want hoewel het ontwerp al bij een raming, door de aangepaste constructie, het budget overschreed en dit volgens de raadsbrief ligt aan de eisen van het Bouwbesluit, ligt het volgens de school zelf aan de corona, waarmee de ventilatie-eisen aan scholen zijn veranderd.

Door de situatie rondom Corona zijn de eisen aan klimaatsystemen voor nieuwbouw veranderd. De installatie is onder de loep genomen en moest worden aangepast. Er moest een extra ontwerpfase worden ingelast, want het nieuwe installatieconcept had gevolgen voor het architectonisch ontwerp. Dit had vervolgens weer effect op de begroting. De gemeente heeft daarom gekeken op welke punten het ontwerp van het gebouw en de installaties nog aangepast kunnen worden, binnen de uitgangspunten die vooraf zijn bepaald. Helaas blijkt ondanks alle inspanning toch nog een tekort aanwezig. Dit schooljaar overlegt het ontwerpteam nog met de gemeente om te kijken of er een gezamenlijke oplossing kan komen. Als die oplossing er komt, kan het definitieve ontwerp worden vastgesteld, de omgevingsvergunning worden afgerond en kan de aanbesteding in gang gezet worden.

Lokale krant Telstar laat D66-raadsleden aan het woord, die alle begrip hebben voor het besluit de aanbesteding stil te leggen. Die reageert teleurgesteld op het besluit en vindt goede onderwijshuisvesting ontzettend belangrijk. Buurtbewoners vragen zich, getuige de reacties op dat bericht af, waarom dan wel al de noodgebouwen die er stonden, zijn afgebroken. Het weggooien van oude schoenen voor je nieuwe hebt?

Eerlijk Alternatief heeft op 26 april 2022 raadsvragen gesteld over de aanbesteding. Die luiden als volgt:

Schriftelijke vragen fractie EA over actieve informatie: Aanbesteding IKC Mariaschool
(1331682)
1. Is bij de Mariaschool sprake van een ICK, van een KC of van een “Brede school”.
2. Wat is het verschil op het gebied van huisvesting en financiering in deze 3 verschillende
vormen?
3. In de actieve informatie brief wordt gesproken over “de realisatie van IKC Mariaschool”.
Kunt u aangeven wat de wettelijke kaders zijn voor een IKC?
4. Wordt aan een IKC de voorwaarde gesteld van 1 gebouw waarin alle maatschappelijke
voorzieningen gevestigd is?
5. Wat is de definitie van 1 gebouw: is dat een aangesloten bouw, of is door het plaatsten
van een corridor ook sprake van 1 gebouw, of mag het op 1 locatie staan van 2
gebouwen ook goed en valt dat onder de definitie van 1 gebouw.?
6. Wordt aan een IKC de voorwaarde gesteld dat er sprake is van één directie:
moeten school en kinderopvang samen opgaan in één bestuur en werken met één
pedagogische visie?
7. Zijn de besturen van SkippyPepijn en de Mariaschool opgegaan in één bestuur? Zo ja,
Sinds wanneer? Zo nee, heeft dit consequenties voor de bouweisen van het gebouw?

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/137416/teleurgesteld-over-mislukken-aanbesteding-mariaschool

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/1788242/1

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/11430854/1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *