Lunchvoorziening Onderwijsstichting MOVARE – Aanbestedingsnieuws

Lunchvoorziening Onderwijsstichting MOVARE

In 2015 ging het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ (GBT) van start in de regio Parkstad in Zuid-Limburg. Met ondersteuning van de Provincie Limburg, lokale overheden en tal van projectpartners, werd gedurende vier jaar gewerkt aan intensiveren van de aandacht voor gezondheid en een gezonde leefstijl bij leerlingen op de basisschool. De betrokken pilotscholen zetten in op gezonde voeding op school door een gezonde schoollunch en gezonde tussendoortjes aan te bieden. Een intensief en gevarieerd sport- spel- en cultuurprogramma tijdens de pauze, begeleid door pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en vrijwilligers, zorgde voor nieuwe extra beweegmomenten voor kinderen. De vier pilotscholen werden, net als vier controlescholen, van 2015 tot 2020 gevolgd door een groep onderzoekers van de Universiteit Maastricht. In het najaar van 2020 werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens een symposium in Venlo. De leerlingen die tijdens het project op school gewerkt hadden met en rondom gezonde voeding en beweging hadden een beter BMI, een gezondere buikomvang en een
gezonder voedingspatroon dan vergelijkbare leerlingen op de controlescholen waar deze belangrijke voorspellers voor (chronische) ziekten op latere leeftijd net verslechterd waren. Ook het welbevinden en de mate waarin leerlingen hun school positief waarderen bleek op de pilotscholen toegenomen, mede doordat negatief sociaal gedrag sterk verminderd was. De positieve ervaringen van leerlingen, ouders en leerkrachten én de onderzoeksresultaten hebben ervoor gezorgd dat de GBT een vervolg krijgt. Opnieuw is de Provincie Limburg een van de aanjagende partijen. Samen met de betrokken kernpartijen uit de pilotfase is een stichting in het leven geroepen (Stichting Implementatie Gezonde Basisschool van de Toekomst) en zijn twee
kwartiermakers aangesteld. De opdracht is ambitieus: minimaal 30 scholen in Limburg zijn in 2023 aangesloten bij de beweging rondom de GBT! Deze aanbesteding heeft betrekking op een tiental scholen van MOVARE. 

door middel van een openbare Europese aanbesteding wenst MOVARE één leverancier te contracteren die in staat is de dagelijkse lunchvoorziening aan een tiental van haar scholen te verzorgen en hierbij invulling geeft aan de eisen en wensen zoals neergelegd in de aanbestedingsdocumenten. Bij de tien scholen gaat het om een totaal van circa 2800 leerlingen en heeft basisschool De Vlieger ( Heerlen, 180 leerlingen) een afwijkend concept. Deze school werkt met een ontbijt i.p.v. lunch. Het maximale aantal deelnemende scholen aan de raamovereenkomst zal 15 zijn.  Voor de dagelijkse lunchvoorziening wordt een raamovereenkomst gesloten met een looptijd van twee jaar, met een optionele verlengingsmogelijkheid van twee maal één jaar, ter discretie van MOVARE te lichten. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 september 2021. De definitieve deelname van een school is afhankelijk van instemming van de medezeggenschapsraad. De procedure die wordt gevolgd is een Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van één raamovereenkomst. De offerte wordt beoordeeld op de economisch meest voordelige inschrijving en daarbinnen op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.  De verhouding prijsaspecten en kwalitatieve aspecten is 30/70.

Bron: Tenderned 10 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227390

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *