Doorontwikkeling, beheer en onderhoud SPOT GVB Exploitatie B.V. – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Doorontwikkeling, beheer en onderhoud SPOT GVB Exploitatie B.V.

(c) zaz 2018

Juiste en tijdige reisinformatie is een speerpunt voor GVB. Het bepaalt in sterke mate de reizigerstevredenheid, en gebrekkige reisinformatie kan leiden tot boetes voor GVB van de opdrachtgever. SPOT (Single Point of Truth) is een essentiële schakel in de reisinformatieketen. Het is het schakelpunt tussen de aanleverende systemen van reisinformatie en verschillende in- en externe afnemers. In de afgelopen jaren is de functionaliteit uitgebreid, en daarmee de rol van SPOT steeds belangrijker geworden. GVB heeft in 2015 SPOT (Single Point of Truth) laten ontwikkelen om meer grip op de reisinformatiestromen te krijgen. Voorheen waren de vele reisinformatiebronnen en kanalen veelal één op één met elkaar verbonden wat een enorme spaghetti aan datastromen veroorzaakte. Dit veroorzaakte een slechte onderhoudbaarheid, lage kwaliteit en consistentie van reisinformatie en problemen met door ontwikkelen van reisinformatieproducten. Door SPOT te introduceren kwamen
alle bronnen op één platform binnen waar dus de waarheid werd vastgelegd en daarna als één waarheid aan alle afnemende kanalen doorgestuurd.

Het doel van deze aanbesteding is om de bestaande SPOT software te behouden en deze de komende jaren nog verder uit te breiden met extra functionaliteiten. Daarnaast moet het huidige platform stabiel en goed blijven draaien, goed aangesloten blijven op omliggende systemen en waar nodig meebewegen op ontwikkelingen van onderliggende besturingssystemen (Life Cycle Management). Het inkoopvoornemen is daarom om een overeenkomst aan te gaan met één leverancier die het
platform goed 24/7 kan beheren en verder kan uitbreiden. Daarbij wil GVB dit graag op een Agile manier doen waarbij samenwerking in Team Reisinformatie een eis is. De nieuwe overeenkomst dient per 15 februari 2022 in te gaan.

De opdracht betreft de doorontwikkeling, het beheer en onderhoud van de applicatie SPOT. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
– Beheer en onderhoud van het platform en de software die daar opdraait
– 24/7 voldoen aan de gestelde Service Level Agreement (SLA) normen.
– De eisen aan de dienstverlening staan uitgebreid beschreven in de volgende documentatie, de overeenkomst en de SLA.
– Hosting van de servers en de software
– Life cycle management van de applicatie
– Uitbreiding van de functionaliteit met onder andere vervanging van de actuele KV datastromen (KV6, KV15, KV17) door SIRI datastromen (ander protocol/ uitwisselingtaal waarvan de precieze beschrijving op dit moment plaats vindt door organisatie BISON).

GVB wil met één opdrachtnemer een raamovereenkomst sluiten met een looptijd van drie jaar. GVB heeft door middel van een optie de mogelijkheid de overeenkomst maximaal vijf keer te verlengen met een periode van één jaar. Naast de raamovereenkomst zal ook gelijk een deelopdracht, namelijk deelopdracht 2, ALM worden opgesteld, waaraan de opdrachtnemer zich ook conformeert.

De aanbestedingsprocedure bestaat uit de volgende fasen:
de informatiefase;
de inschrijvingsfase;
de beoordelingsfase;
de gunningsfase. 

De informatiefase vangt aan met het beschikbaar stellen van de aanbestedingsstukken. Er zal geen startbijeenkomst of schouw worden georganiseerd. Indien u als potentiële inschrijver na het versturen van alle inhoudelijke documentatie nog inzage wenst in de broncode van de applicatie, dan kunt u uiterlijk vrijdag 17 september a.s. via TenderNed een verzoek hiervoor indienen. Dit mogen maximaal 2 personen per organisatie zijn. Inzage zal onder begeleiding van GVB plaatsvinden. Vooraf dient echter wel een geheimhoudingsverklaring ondertekend te worden. Tijdens de inzage worden geen vragen beantwoord. De vragen worden genoteerd en beantwoord in de Nota van Inlichtingen 2. De inzage zal in de laatste week september of eerste week oktober 2021 (week 39 en 40) plaatsvinden. Data worden in onderling overleg afgestemd.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *