Bedrijfswagens voor service team Schagen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Bedrijfswagens voor service team Schagen

De huidige bedrijfsauto’s van de opdrachtgever lopen tegen het einde van de gebruiksperiode aan en dienen te worden vervangen. De opdracht in deze Europees openbare aanbesteding betreft de levering en onderhoud van vijf bedrijfsauto’s t.b.v. het Service Team van de gemeente Schagen. De voertuigen worden doorgaans gebruikt door de buitendienst t.b.v. de
onderhoudswerkzaamheden in het groen en riool. Dit houdt o.a. in dat de voertuigen zich met name bewegen op de weg(en) binnen de gemeentegrenzen en een beperkt aantal tot geen kilometers rijdt op de snelweg.
De te leveren voertuigen:
1. Bedrijfswagens met open laadbak (2x) – Perceel 1
2. Bedrijfswagen met autolaadkraan (3x) – Perceel 2
De overige minimale eisen aan de opdracht zijn beschreven in het Programma van Eisen. 

De gemeente Schagen wil een of twee raamovereenkomst(en) voor het leveren en onderhoud van vijf bedrijfsauto’s afsluiten met één of meerdere opdrachtnemer(s) voor vier jaar met drie maal een optie voor verlenging van twaalf maanden. Het streven is de overeenkomst(en) in augustus 2021 in werking te laten treden. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Een eventuele eenzijdige verlenging of opzegging dient schriftelijk te worden bevestigd. In afwijking op artikel 2.140 lid 3 van Aanbestedingswet 2012 bedraagt de totale duur van de raamovereenkomst inclusief verlengingsopties zeven  jaar. Deze termijn wordt proportioneel geacht aangezien de inschrijvers een forse inspanning en investering moeten doen om het gevraagde in deze aanbesteding te leveren. Daarnaast is de technische levensduur in relatie tot garantietermijnen ongewenst en onrealistisch om iedere vier jaar een nieuwe aanbesteding uit te zetten met een nieuw proces en nieuwe leveranciers. De technische levensduur van de voertuigen is immers langer dan vier jaar. Opdrachtgever wil de lasten voor inschrijvende partijen over zoveel mogelijk jaren kunnen verdelen. Opdrachtnemer biedt in de optiejaren dezelfde kwaliteit en niveau dienstverlening als in de daaraan voorafgaande jaren. Alle condities blijven in de optiejaren van toepassing. Het Programma van Eisen per perceel is bijgevoegd als bijlage bij de aanbestedingsdocumenten. De inschrijving dient aan alle gestelde eisen te voldoen om in
aanmerking te komen voor gunning van de opdracht. Door het indienen van uw inschrijving gaat u akkoord met alle eisen. Indien u niet voldoet aan de gevraagde levering en dienstverlening zoals beschreven in het PvE dan kan de inschrijving ongeldig worden verklaard omdat deze niet voldoet aan de minimale vereisten.
De Overeenkomst wordt gegund aan de inschrijver wiens inschrijving als ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) is gekwalificeerd. Om de BPKV vast te stellen worden (sub)gunningscriteria gehanteerd. Deze zijn opgedeeld in prijs en diverse kwaliteitsonderdelen. De BPKV wordt bepaald door de hoogste totaalscore. Elke inschrijver dient er rekening mee te houden dat een praktijktest deel uitmaakt van de
aanbestedingsprocedure. De inschrijver dient één proefvoertuig (of meerdere indien noodzakelijk) te leveren t.b.v. de praktijktest.
 Niet bekend is of de wagens gefaseerd worden afgenomen.

Bron: Tenderned vrijdag 10 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237896

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *