Antischeurtextiel heraanbesteed – DJI – Aanbestedingsnieuws

Antischeurtextiel heraanbesteed – DJI

De eerder geplaatste aanbesteding is om onbekende redenen vroegtijdig geëindigd. Dit is een heraanbesteding. Het onderwerp van de aanbesteding betreft het afsluiten van een overeenkomst voor de levering van antischeurtextiel ten behoeve van justitiabelen welke zich bevinden binnen de locaties van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Justitiabelen zijn alle mensen die bij DJI zijn ingesloten. Zij zijn gedetineerd in een penitentiaire inrichting (PI), een rijksjustitiële jeugdinrichting (RJJI) of zij verblijven in een detentie- of uitzetcentrum of een forensisch psychiatrisch centrum (FPC).

Wie isolatie als disciplinaire maatregel krijgt opgelegd, komt meestal terecht in een ‘kale cel’ of ‘strafcel’, waarin alleen een toilet, overdag een ‘zitelement’ en ’s nachts een matras, een kussen en een deken aanwezig zijn. De cel heeft een raam van ten
minste 0,7 vierkante meter en ventilatie. De hoeken van de cel zijn afgeschuind zodat de bewaker de gedetineerde vanaf de
gang altijd kan zien. De gedetineerde kan vanuit de isoleercel communiceren met de bewaking. De deur van de isoleercel mag alleen worden geopend in het bijzijn van ten minste twee medewerkers. In de cel kan een camera hangen die de hele cel overziet. De verwarming en het licht worden van buiten de cel bediend. De directeur kan bepalen dat ’s nachts de nachtverlichting blijft branden. Voordat een gedetineerde in isolatie wordt geplaatst, moet hij zijn kleding en andere
bezittingen inleveren. Dan wordt hij gevisiteerd. Visitatie betekent het volledig uitkleden en aan het lichaam onderzocht worden. In de isoleercel mag de gedetineerde alleen antischeurkleding dragen en antischeurtextiel gebruiken die door de locatie van DJI wordt verstrekt. Men krijgt geen ondergoed. Het regime bij verblijf op de isoleerafdeling verschilt per locatie
van DJI. Op dit moment is er geen overeenkomst voor de koop van antischeurtextiel.

De scope van de aanbesteding bestaat uit het leveren van antischeurtextiel.
Het betreft hier:
− Antischeurtextiel tuniek
− Antischeurtextiel hemd
− Antischeurtextiel korte broek
− Antischeurtextiel laken
− Antischeurtextiel deken
− Antischeurtextiel kussen
Het is belangrijk dat inschrijver nieuwe producten kan ontwikkelen waarvan DJI heeft bepaald dat deze onder antischeurtextiel vallen en een uitbreiding kunnen zijn op de beschreven collectie. Tevens moet inschrijver in staat zijn de bestaande artikelen
door te ontwikkelen indien wijzigingen of aanpassingen als gevolg van gebruikerseisen, marktontwikkelingen, veiligheid of regelgeving dit noodzakelijk maakt.

Aanbestedende dienst benadrukt dat zij er naar heeft gestreefd organisatorische ontwikkelingen en voorgenomen maatregelen zo volledig mogelijk in beeld te krijgen en te omschrijven en, daarmee rekening houdend, naar beste kunnen een prognose
heeft gemaakt van de onder de overeenkomst af te nemen producten. De maximale afname is vastgesteld op 150%, dit is 4440 stuks, van de geraamde totaalafname. Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst af te sluiten met één partij
(leverancier) voor de in de aanbestedingsstukken omschreven en gespecificeerde producten. De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige Inschrijving’ (EMVI). Er wordt een overeenkomst gesloten voor de duur van vier jaar. De overeenkomst heeft geen verlengingsmogelijkheden.

Het IUC DJI streeft ernaar de Opdracht op 14 november 2022 te hebben gegund. Ingangsdatum voor de overeenkomst is voorzien op 1 februari 2023. Zowel bij aanvang als aan het einde van de looptijd van de overeenkomst is een transitieperiode van één maand voorzien. Beoogd is dat in deze transitieperiode de huidige/zittende partij (welke er op dit moment niet is) zijn leveringen geleidelijk afbouwt en de nieuwe partij zijn levering geleidelijk opbouwt. Van de huidige/zittende partij en de nieuwe partij wordt verwacht dat deze gedurende de transitie waar nodig samenwerken en zorgdragen voor onverstoorde
leveringen aan de organisatieonderdelen van DJI.

Bron: Tenderned zaterdag 10 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271851

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *