Aannemer brede school het Fundament – Gemeente Altena – Aanbestedingsnieuws

Aannemer brede school het Fundament – Gemeente Altena

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Altena

De Christelijke basisschool Het Fundament te Genderen van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs De Stroming is gevestigd aan de Van der Beekstraat 14-16 te Genderen. Besloten is om nieuwbouw te realiseren voor deze school op de huidige locatie. Naast de school, aan de Akkerstraat 11a te Genderen, is nu Kindcentrum Camelot gelegen. Camelot zal onderdeel gaan uitmaken van de nieuwbouw voor basisschool Het Fundament, dat wil zeggen dat er ruimte komt voor zowel kinderopvang als buitenschoolse opvang. De partners binnen de nieuwbouw hebben duidelijke ideeën over samenwerking. De ambitie met
betrekking tot samenwerking moet zijn weerslag krijgen in het gebouw, met multifunctionele ruimten en relaties tussen diverse functies. Daarnaast zijn er ambities ten aanzien van onder andere duurzaamheid en het thema frisse scholen. De school ligt in het centrum van het dorp Genderen. In de directe omgeving bevinden zich vooral woningen. Het is belangrijk dat het gebouw en de omgeving niet alleen prettig zijn voor de gebruikers, maar ook voor de omwonenden. Uiteraard is het voor alle partijen van het grootste belang een goed functionerend gebouw te realiseren, met beheer(s)bare en betaalbare beheer en exploitatie kosten. Bij de te maken keuzes in het ontwerpproces verdienen de exploitatiekosten dan ook steeds maximale aandacht. Als
toetsingskader voor de beheersbaarheid van de exploitatiekosten dienen de normvergoedingen zoals die door de overheid worden verstrekt aan de scholen als taakstellend te worden gehanteerd. Er wordt van uitgegaan dat er, uit het oogpunt van
duurzaamheid en gebruiksgemak, een tweelaags schoolgebouw wordt gerealiseerd. De inpassing van het volume dient in samenspraak met de stedenbouwkundige van de gemeente Altena plaats te vinden.

Het nieuw te bouwen pand omvat ca 1.571 m² bruto vloeroppervlak voor basisschool, kinderopvang/bso en overige ruimtes, en 644 m² voor de buitenspeelruimte inclusief gemeenschappelijke ruimten (fietsenstallingen, bergingen en parkeerplaatsen).
Voor de bouwkosten van de school en kinderopvang dient voorlopig uitgegaan te worden dat deze gerealiseerd worden binnen een totaal budget van €2.200,-/m² +/- 5% bruto vloeroppervlak exclusief BTW (prijspeil 2022). Dit bedrag kan nog worden geïndexeerd.

Het ontwerp wordt door het ontwerpteam tot een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Vanaf het Definitief Ontwerp sluit de gegadigde aan bij het ontwerpteam Vanaf het moment dat de gegadigde toetreedt tot het ontwerpteam gaat het ontwerpteam daarmee verder als bouwteam. Het bouwteam werkt het Definitief Ontwerp uit m.b.t. bouwkundige, constructieve als
werktuigbouwkundige, elektrotechnische en bouwfysische ontwerpwerkzaamheden uit tot Technisch Ontwerp. Indien bij overeenstemming van de werkzaamheden binnen de gestelde kwaliteit, planning en begroting, wordt er een aannemingsovereenkomst opgesteld. Na ondertekening is de gegadigde verantwoordelijk voor het uitwerken van het Technisch Ontwerp naar het Uitvoering gereed Ontwerp m.b.t. de bouwkundige en installatietechnische onderdelen en de daadwerkelijke
uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van het project.

De aanbesteding vindt plaats volgens de Europese niet openbare procedure. De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten. Oplevering is voorzien in Februari 2025.

Bron: Tenderned woensdag 25 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286397

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *