Zuidelijke ontwikkeling Schiphol – Aanbestedingsnieuws

Zuidelijke ontwikkeling Schiphol

Foto: © Schiphol Airport B.V.

Schiphol start met de vernieuwing, renovatie en het verder innoveren van de bagagekelders. Daarbij wordt onder meer de bouw van een nieuwe bagagekelder inclusief bagagesysteem voorbereid. De nieuwe bagagekelder komt op de plek waar later mogelijk een nieuwe passagiersterminal (de Bovenbouw) gebouwd kan worden. Deze eventuele bovenbouw bevat o.a. de volgende functionaliteiten: check-in hal, passagiers security, airside lounge, paspoortcontrole, bagage reclaim, vertrek- en aankomsthal met verbindingen naar vervoersmodaliteiten (auto, OV, parkeren, taxi, etc.) en alle benodigde ondersteuning, kantoor, logistieke en technische functies. Over de bouw van een nieuwe terminal is nog geen besluit genomen. De bouw van de nieuwe terminal maakt dus geen onderdeel uit van deze aanbesteding. In het ontwerp wordt wel rekening gehouden met de mogelijkheid van het later bouwen van een eventuele nieuwe terminal op het dak van de nieuwe bagagekelder.

Schiphol start nu met de aanbesteding van de onderbouw om ‘schuifruimte’ te creëren om de huidige
capaciteitsproblemen op te lossen. Tevens geeft het ruimte voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Daarnaast maakt de nieuwe onderbouw renovaties mogelijk van andere bagagesystemen. Met de realisatie van de onderbouw worden de volgende twee belangrijkste projectdoelen voor de continuïteit en kwaliteit van Schiphol in de toekomst ingevuld. Dit zijn:
I. Waarborgen operationele continuïteit
II. Zeker stellen operationele capaciteit voor bagageafhandeling

Om een opdrachtnemer te vinden en om met elkaar tot passende afspraken en plannen te komen, start SNBV een
onderhandelingsprocedure met aankondiging. Geïnteresseerden zijn bij deze uitgenodigd voor deelname.Schiphol Nederland B.V. (SNBV) zoekt een odrachtnemer voor het – in bouwteam – verder uitwerken van het Voorontwerp (VO) naar een Definitief Ontwerp (DO). En – na succesvolle afronding van de bouwteamfase – het realiseren van een onderbouw (bestaande uit een bagagekelder, inclusief logistieke kelder, installaties, technische ruimtes, ondersteunende functies en bovengrondse bouwdelen t.b.v. aansluitingen bagage-logistiekinstallaties op de omgeving) gebaseerd op het in de bouwteamfase ontwikkelde DO. De opdracht kent een twee-fasen aanpak. Fase 1 bestaat uit het in bouwteam verder uitwerken van het DO. Na een geslaagde bouwteamfase start de tweede fase met het realiseren van de onderbouw. De huidige verwachting van Schiphol is dat de start van de onderbouw begint in 2026 en eindigt in 2029, waarbij expliciet
opgemerkt wordt dat dit een aanvankelijke planning is, die nog gewijzigd kan worden.

De ‘onderhandelingsprocedure met aankondiging’ is gekozen om meer interactie met markpartijen mogelijk te maken en via afstemming en dialoog tot de beste inschrijving te komen. De aanbesteding is opgedeeld in verschillen stappen:
• Selectiefase: In deze stap kunnen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er uit alle gegadigden een selectie plaatsvindt van maximaal drie partijen op basis uitsluitingsgronden, (minimum) geschiktheidseisen en selectiecriteria.
• Gunningsfase: In deze stap worden de geselecteerde partijen uitgenodigd om een inschrijving te doen, waarna met deze inschrijvers onderhandelingen kunnen plaatsvinden. Deze fase eindigt met een voorlopige gunning aan de winnende inschrijver.
• Na voorlopige gunning volgt een concretiseringsfase met de winnende inschrijver. Met de twee overige inschrijvers wordt een wachtkamerovereenkomst gesloten.
• Als de concretiseringsfase goed is verlopen, volgt (na goedkeuring door de directie van SNBV) de definitieve gunning.

Bron: Tenderned dinsdag 3 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311872

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *