Vervangende nieuwbouw Ostrea Lyceum Goes – Aanbestedingsnieuws

Vervangende nieuwbouw Ostrea Lyceum Goes

Het Ostrea Lyceum te Goes komt in aanmerking voor, gedeeltelijke, vervangende nieuwbouw op haar huidige locatie aan de Fruitlaan 3 te Goes. De nieuwbouw vormt de aanleiding om de haalbaarheid van MAVO-, HAVO- en VWO-onderwijs van het Ostrea Lyceum onder één dak op locatie te realiseren. Doel is het realiseren van een flexibel, toekomstbestendig gebouw dat
functioneel kan meebewegen met ontwikkelingen in het onderwijs en de leerlingenaantallen. De aanbesteding omvat o.a. de sloop van een deel van het huidige schoolgebouw en de realisatie van het nieuwe schoolgebouw voor het Ostrea Lyceum. De aanbestedende dienst in deze aanbesteding is Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zeeland. De nieuwe school moet verder ontwikkeld worden op de huidige locatie aan de Fruitlaan 3 te Goes. De huidige school is gehuisvest op deze locatie. Voor de locatie is het bestemmingsplan Goes Zuid in de gemeente Goes van kracht. Volgens dit vigerende bestemmingsplan heeft de locatie de functie maatschappelijk (enkelbestemming) met een maximaal bebouwingspercentage van 40%, met een
maximum bouwhoogte van 8 meter. Een beperkt deel zal tot 3 bouwlagen worden opgetild.

De projectorganisatie gaat uit van een bouwteamproces, waarbij de opdracht uitgevoerd wordt vanuit één verantwoordelijke aannemer, de opdrachtnemer. De opdracht is geknipt in twee onderdelen, het ontwerp en de realisatie. Deze sub-opdrachten worden in een bouwteamovereenkomst en een aannemingsovereenkomst vastgelegd. De bouwkundig- en de installatietechnische aannemer worden daarbij vroegtijdig in het project betrokken om zowel hun marktkennis te integreren in het ontwerp als voor het opstellen van een DO-begroting en een definitieve prijsaanbieding aan het einde van de TO-fase. Alles binnen de af te geven budget-garantie, het taakstellend budget. Dit taakstellend budget wordt vastgesteld op de prijs die de geselecteerde gegadigde in de selectiefase aanbiedt.
Tijdens de ontwerpfase wordt een actieve rol verwacht van het Bouwteam om mee te denken over slimme optimalisaties en de mogelijkheden deze te realiseren. Het is de bedoeling dat de voorgestelde optimalisaties, de financiële haalbaarheid en maakbaarheid van het project ten goede komen. Tijdens de realisatiefase wordt een actieve rol verwacht van alle stakeholders teneinde het project op tijd opgeleverd te krijgen. Voorafgaand aan de realisatiefase zal de aannemingsovereenkomst worden gesloten met het financieringsvoorbehoud als voorwaarde vóór het tekenen van deze overeenkomst.

Voor de taken van de aannemer wordt tevens naar het programma van eisen verwezen. Het is aan de gegadigde om een aanbieding te doen waar het gehele complex aan taken is opgenomen in de aanbieding teneinde het resultaat te bereiken wat de opdrachtgever voor ogen heeft en wat in de, bij deze tender behorende, documenten als zodanig omschreven is.
Ten behoeve van de  opdracht wenst de aanbestedende dienst één hoofdaannemer, de integrale partij, te contracteren die in bouwteamverband een bijdrage levert aan het doorontwikkelen vanaf VO tot UO en revisiebescheiden. Het bouwteam is verantwoordelijk voor het ontwerp en adviseert het ontwikkelteam op maakbaarheid, betaalbaarheid, detaillering en materialisatie en controleert het ontwerp op deze punten.
De hoofdaannemer neemt in onderaanneming:
a. De architect
b. De installatietechnisch adviseur / installatietechnisch aannemer.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 23 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *