Robbe: onbegrijpelijk dat Grossmann-verweer is toegepast in ZONL-zaak – Aanbestedingsnieuws

Robbe: onbegrijpelijk dat Grossmann-verweer is toegepast in ZONL-zaak

Advocaat Tim Robbe van zorgaanbieder ZONL vindt het onbegrijpelijk dat het Grossmann-verweer is toegepast in de zaak van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) tegen de gemeente Steenwijkerland. Het Grossman-verweer houdt in dat het recht om te klagen bij de rechter over een aanbesteding vervalt (rechtsverwerking) als de partijen niet tijdig eerder hebben geklaagd.

Het ging om een zorg-inkoop voor begeleiding, dagbesteding (en bijbehorend vervoer) en kortdurend verblijf. ZONL levert wijkverpleging, verpleeghuiszorg en behandeling in sociaal en maatschappelijk werk.

Steenwijkerland heeft een vooraankondiging gepubliceerd voor een opdracht van tussen de €1,3 en €1,7 miljoen, volgens de niet-openbare procedure, met daarin een bijlage en een notitie. In mei geeft ZONL aan daarin geïnteresseerd te zijn en in juni nodigt de gemeente ZONL uit voor een gespreksronde. ZONL wordt niet meer uitgenodigd voor een derde gespreksronde. ZONL vraagt naar het waarom daarvan en half augustus wordt de opdracht voorlopig gegund aan Tinten Welzijnsgroep.

De rechter oordeelde in deze zaak :

Gelet op de verstrekte documenten, in het bijzonder de Ontwerpschets, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de aspecten die de Gemeente in haar argumentatie naar voren heeft gebracht voor de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende organisatie in het sociale domein zijn te herleiden tot één of meerdere besproken onderwerpen tijdens de tweede gespreksronde.

Wat vindt u ervan dat het Grossmann-verweer is toegepast in de ZONL-zaak?. 

“We begrijpen niet dat het Grossmann-verweer is toegepast. Volgens ons is het transparantie- en gelijkheidsbeginsel geschaad en daarmee is een eerlijke wedstrijd niet alleen onmogelijk voor ZONL maar voor elke partij in de procedure”. Dan hoort het Grossmann-verweer helemaal niet op te gaan.”, zegt Robbe, in een telefonisch interview met Aanbestedingsnieuws.

Maar wat ik niet begrijp, uw cliënt had toch ook tijdig geklaagd”. 

“Nog onbegrijpelijker. Onze cliënt heeft vragen gesteld en daarna nog verduidelijkingsvragen gesteld.

Waar draaide het volgens u om in de hoofdzaak? 

Er zijn geen criteria gegeven in de selectiefase. Het was volkomen onduidelijk waar je je aan moest houden. In dit geval is er alleen een vooraankondiging van de aanbesteding gepubliceerd. Ook de gunningsbeslissing is niet gepubliceerd. Wij horen dat allemaal pas achteraf. Zo weet je helemaal niet waaraan je moet voldoen. Áls je een selectie houdt, dán moet je ook transparant zijn over de selectiecriteria.

Dit betekent wel dat we zorgaanbieders adviseren strakker in de procedure te zitten en eerder te klagen of zelfs procederen, ongeacht de relatie met de gemeente. Doe je dat niet dan zit je tegen dat Grossmann-verweer, ook al is het nog zo onrechtmatig.

Wordt het Grossmann-verweer vaak toegepast? 

Ja heel vaak. Te vaak! We hadden het niet verwacht, maar dat is wel het risico dat je dan loopt. Het toont aan dat zorg- en welzijnsorganisaties die toch meer op de relaties zitten, die relatie geweld aan moeten doen.

ZONL beraadt zich nog op de vraag of het appel zal aantekenen.

Zie ook:

Rb Overijssel, 27 september 2017, 3632

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b5e2726c512ed90efbe66679afa47d88/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/cid/1460126/cvp/join

https://www.pianoo.nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/beslissingen-inzake-selectie-gunning/rechtsverwerking

Het Grossmann-arrest: HvJEG,  12 februari 2004, C-230/02 

 

Opmerkelijke passages uit de uitspraak:

Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is enkel tijdsverloop of stilzitten onvoldoende, maar is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden vereist als gevolg waarvan hetzij bij de aanbestedende dienst het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat de deelnemer geen gebruik (meer) zal maken van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen bepaalde aspecten van de aanbestedingsprocedure, hetzij de positie van de aanbestedende dienst onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de deelnemer alsnog gebruik maakt van de mogelijkheid om bezwaren aan te voeren. (4.4)

Indien een deelnemer meent dat de aanbesteding zodanig gebrekkig is dat deze niet zou moeten worden voortgezet en hij bereid is zijn standpunt in rechte af te dwingen, kan van hem worden verwacht dat hij dit aan de aanbestedende dienst kenbaar maakt zodat deze desgewenst daarnaar kan handelen.

[…]

Het tijdstip waarop over een bepaald aspect van een aanbestedingsprocedure moet worden geklaagd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In algemene zin dient van een deelnemer te worden verwacht dat hij zijn bezwaren kenbaar maakt zo spoedig mogelijk nadat hij kennis had of had behoren te hebben van de gestelde gebreken. Wanneer een deelnemer niet klaagt over een door hem gesteld gebrek in de aanbestedingsprocedure op het tijdstip dat hij dit gebrek kende of behoorde te kennen, kan de conclusie zijn dat hij zijn recht heeft verwerkt om alsnog te klagen over het gestelde gebrek. (4.5)

Gelet op de fundamentele bezwaren die ZONL tegen de (wijze van inrichting van de) aanbestedingsprocedure heeft, lag het op de weg van ZONL om ofwel zich niet aan te melden voor de aanbesteding dan wel deel te nemen aan de (betreffende) gespreksronde(n) ofwel binnen bekwame tijd aan de Gemeente kenbaar te maken dat zij meent dat de aanbesteding zodanig gebrekkig is dat deze niet moet worden voortgezet en dat zij bereid is in rechte haar standpunt af te dwingen, zodat de Gemeente desgewenst daarnaar kan handelen.  (4.7)

4 thoughts on “Robbe: onbegrijpelijk dat Grossmann-verweer is toegepast in ZONL-zaak

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *