UVW verwijst waterschappen naar PIANOo voor klachtenregeling aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

UVW verwijst waterschappen naar PIANOo voor klachtenregeling aanbesteden

Met de wijziging van de Aanbestedingswet wordt een klachtenregeling verplicht. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden gemaakt, die gepubliceerd is op de website van PIANOo. De Unie van Waterschappen UVW verwijst waterschappen die nog een klachtenregeling moeten regelen, naar het praktijkvoorbeeld van de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland op de website van PIANOo.

Eén van de maatregelen waarmee is een verplichte laagdrempelige klachtenregeling voor alle aanbestedende diensten met een onafhankelijk klachtenloket. Dit klachtenloket kan binnen of buiten de organisatie zijn, of in samenwerking met andere organisaties. Het klachtenloket moet in ieder geval speciaal zijn ingericht voor de behandeling van klachten over aanbestedingen.

Veel waterschappen hebben al een regeling voor de afhandeling van aanbestedingsklachten, zo stelt de Unie van Waterschappen. Destijds (in 2013) hebben een aantal waterschappen samen een klachtenregeling opgesteld en een loket voor dit soort klachten ingesteld. Voor deze waterschappen is het slim om de klachtenregeling te actualiseren op basis van de Handreiking. De waterschappen die nog geen (onafhankelijk) klachtenloket hebben, kunnen dit met behulp van de Handreiking inrichten.

Bron: UVW, 30 juni 2022

NDR:

De uitgangspunten in de zijn als eerste: dat er eerst moet worden gevraagd, voordat er mág worden geklaagd. En die vragen moeten via een Nota van Inlichtingen gesteld worden. Zoals te verwachten, echt laagdrempelig is het klagen dus allemaal ook weer niet, want dit koppelt elke klacht over de handelswijze van een aanbestedende dienst noodzakelijk aan een tekst in de inschrijving. Terwijl het probleem wat een klacht doet ontstaan, heel goed gelegen kan zijn in de personen die de aanbesteding behandelen, de fysieke onmogelijkheid van de uitvraag, of andere niet of nauwelijks aan de aanbestedingsdocumenten geliëerde processtappen.

Een tweede uitgangspunt is dat er een onafhankelijk klachtenloket is. De handreiking licht dat verder niet toe maar gaat alleen verder met eisen stellen en beperken waarover de klacht kan worden ingediend:  De ondernemer kan een klacht indienen over:
• de fase vóór de uiterste datum van aanmelding/inschrijving (designklacht) van een lopende aanbesteding;
• een selectie- of gunningsbeslissing van een lopende aanbesteding;
• een geval waarin een aanbestedende dienst niet heeft aanbesteed terwijl dit volgens de ondernemer wel had gemoeten.

Ook in het derde uitgangspunt van de klachtenregeling worden opnieuw eisen gesteld aan de klagende partij. De klacht moet op tijd zijn, Grossman Grossman. Het is al meer dan eens uit jurisprudentie gebleken dat het vroege klagen altijd kan worden verweten, zelfs al zou je bij je geboorte nog over de aanbesteding geklaagd hebben.
Zie daarvoor ook: Robbe: onbegrijpelijk dat Grossmann-verweer is toegepast in ZONL-zaak

Toch aanbestedings-interessant: de RvS Amber Alert uitspraak

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Principles of European Contract Law wordt het ook niet contra preferentem uitgelegd. De aanbestedende dienst bepaalt wat tijdig is.

Voor alle soorten klachten is het algemene uitgangspunt dat de ondernemer tijdig klaagt en dat de aanbestedende dienst deze klacht tijdig afhandelt. De aanbestedende dienst definieert in de klachtenregeling wat tijdig is (zowel voor het indienen van een klacht door de ondernemer, als het afhandelen van de klacht door de aanbestedende dienst), waarbij redelijke en werkbare termijnen worden gesteld die tegemoetkomen aan de belangen van beide partijen.

Over sexisme of racisme van de aanbesteders kun je dus niet klagen. Ook niet over openlijk beleden voorkeuren voor andere ondernemers die op de een of andere manier aan het licht zijn gekomen. Je kan er tenminste wel over klagen, maar dan moet je dat maar op een briefje schrijven en in een klaagmuur duwen, het onafhankelijke klachtenloket hoeft het niet in behandeling te nemen en het OM gaat het naar ons donkerbruine vermoeden ook niet voor je doen. Vervelend ja, maar je was niet de eerste die zich erover bekloeg.

Jeremia, de klagende profeet ©Rembrandt1630 digitaal: Rijksmuseum 2022
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-3276

In Den Haag is tegenwoordig ook een klaagmuur. Scheelt een ommelandse reis voor bij urgente klachten.

Zie ook: Den Haag zegt contract met Pels Rijcken op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *