Opnieuw tender beheer groot natuurgebied Zuid-Holland – Aanbestedingsnieuws

Opnieuw tender beheer groot natuurgebied Zuid-Holland

Opnieuw houdt de provincie Zuid-Holland een tender voor het beheer van een natuurgebied .Het gaat nu om het gebied Spuimond, van 64 hectare groot.(128 voetbalvelden) in de gemeente Korendijk. Het gebied wordt deels verkocht en deels in beheer gegeven aan een externe partij in een langjarige concessie van 10 jaar.

Spuimond-Oost ligt ten westen van de dorpskern Goudswaard in de Hoeksche Waard. Het wordt aan de zuidzijde begrensd door de Korendijkse Slikken en aan de west- en noordzijde door de rivier het Spui. Spuimond-Oost bestaat uit drie deelgebieden. Dit betreft:

  • de Leenheerengorzenpolder (36,8 ha)
  • de Leenheerenbuitengorzen (17,8 ha)
  • de zomerdijk (9,7 ha)

De zomerdijk vormt de scheiding met de aangrenzende Leenheerenpolder. De Leenheerengorzenpolder wordt te koop aangeboden. Aan de zomerdijk en in de Leenheerenbuitengorzen kunnen in de toekomst nog inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden, afhankelijk van nadere besluitvorming over de aangrenzende Leenheerenpolder. Daarom worden de zomerdijk en de Leenheerenbuitengorzen niet verkocht, maar in beheer gegeven aan koper voor een termijn van 10 jaar.

Realisatie natuurdoelen?

Het gebied, voorheen een nationaal natuurgebied, is van belang voor onder meer de zeearend, de ijsvogel en de bever. Dat blijkt uit een factsheet van Natuurmonumenten. Daaruit blijkt ook dat de grond juist recent is aangekocht, om er natuur van te maken, in het kader van de Deltanatuur. Hiervoor is ook een woonhuis gesloopt. Ook de Crezéepolder maakte juist onderdeel uit van die Deltanatuur. In het gebied ligt ook een primaire waterkering. Door het afsluiten van de Haringvliet in het kader van de Deltawerken is in het gebied decennia terug veel natuur verloren gegaan, en is in de jaren 90 met de aanschaf van gronden juist geïnvesteerd in de ontwikkeling ervan.

©Natuurmonumenten 2010, fragment factsheet

Over nut en noodzaak van de verkoop van het natuurgebied zegt de provincie nog wel verantwoordelijk te zijn voor het realiseren van de natuurdoelen, maar dit niet als zijn primaire taak te zien.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuurdoelen, maar ziet het zelf in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als kerntaak.

Tenderproces

Natuurgebied-beheerders kunnen reageren tot 5 oktober door in te schrijven met een prijsbieding en een plan van aanpak. De hele procedure inclusief voorwaarden is te vinden op de kaart ‘Verkoop onroerend goed provincie Zuid-Holland’ en op www.landelijkvastgoedonline.nl.

Via deze landelijke vastgoed online databank is ook een aanbesteding te vinden voor het beheer van het natuurgebied

Bij deze inschrijving telt de kwaliteit het zwaarst. Naast uw bieding in euro’s dient u ook een beheerplan te uploaden dat is gericht op het ontwikkelen en beheren van het gebied. De prijsbieding en het beheerplan worden door de provincie gewogen. U vindt in de verkoopbrochure een nadere uitleg over het verkoopproces.

Biedingen staan blijkbaar alleen open voor wie daartoe gekwalificeerd is. Gekwalificeerd wil zeggen “dat de inschrijver gecertificeerd natuurbeheerder is, binnen een termijn van een jaar na aktepassering gecertificeerd is of het beheer laat uitvoeren door een gecertificeerde partij. Meer informatie over certificering Natuur en Landschap vindt u op www.portaalnatuurenlandschap.nl.”

Planning:

  • Uiterste datum stellen van schriftelijke vragen: 24 augustus om 24:00 uur
  • Nota van Inlichtingen online: 7 september 2018
  • Sluiting indienen online inschrijvingen: 5 oktober 2018 om 14:00 uur
  • Beoordeling: 23 oktober 2018
  • Voorlopig gunningsbesluit provincie: 6 november 2018
  • Ondertekening koopovereenkomst: 30 november 2018
  • Notariële levering: 28 december 2018

Zie factsheet natuurmonumenten

65-5b17 Factsheet van Natuurmonumenten inzake Spuimond (1)

en een artikel uit 1985 van http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=494501
Kuijpers, J.W.M. (1985) De Spuimond, een nationaal natuurgebied II. De Beninger Slikken.

Zie eerder:

Zuid-Hollands Landschap nieuwe beheerder Crezeepolder

Aanbesteding Crezéepolder moet opnieuw

Opnieuw grondruil Staatsbosbeheer: nu Limburgs Landschap, omzeiling aanbestedingsplicht?

Ook in Assen aanbesteding voor”onderhoud” bossen

 

©Natuurmonumenten 2010
kaartje factsheet natuurmonumenten 2010

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *