Ontwerpen en uitvoeren van de A27 Houten – Everdingen – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpen en uitvoeren van de A27 Houten – Everdingen

A27 en Hagesteinsebrug.
Footo: Google Streetview

De A27 Houten – Hooipolder (A27HH) is een essentiële schakel in de noord-zuidverbinding van het Nederlandse wegennet. Het project A27HH beslaat een realisatiegebied met een lengte van in totaal circa 47 kilometer door het
beheersgebied van 8 gemeentes, 3 provincies, 3 waterschappen, 4 regionale RWS diensten en 3 verkeerscentrales. Via de knooppunten Lunetten, Everdingen, Gorinchem en Hooipolder worden Ring Utrecht, de A2, de A15 en de A59 met elkaar
verbonden. Daarnaast kruist het tracé de drie grote en druk bevaren rivieren: Lek, Boven Merwede en Bergsche Maas én het Amsterdam-Rijnkanaal. De A27HH staat hoog genoteerd in de file-top 50 en heeft zelfs noteringen in de top 10. Dagelijks
hebben tienduizenden weggebruikers met deze files te maken. Het voorwerp van deze aanbesteding betreft het deel A27 Houten – Everdingen en heeft een lengte van circa 7 kilometer twee oeververbindingen: de Houtensebrug en de Hagesteinsebrug. De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten voor project A27 Houten – Everdingen (A27HHN):
• Houten – Everdingen (HRL): verbreding naar 4 rijstroken + vluchtstrook
• Knooppunt Everdingen: verbreding van de A27 (HRL) naar 3 rijstroken + vluchtstrook.
• Everdingen – Houten (HRR): handhaven 2 rijstroken + spitsstrook (deels) vervangen/aanpassen.
• Het aan de westelijke zijde verbreden van de Houtensebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.
• Vervangen van de Hagesteinsebrug over de Lek door 2 nieuwe bruggen.
• Vervangen van de openbare verlichting en DVM-systemen.
• Realiseren van diverse mitigerende en compenserende maatregelen (geluid, waterhuishouding, natuur, etc.).
• Instandhouding van de infrastructuur tijdens de realisatiefase.

Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm
NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. 
Het doel van dit project is om de doorstroming op de A27HH dusdanig te verbeteren
dat we in 2030 voldoen aan de NOMO-waarden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Dat betekent dat de gemiddelde reistijd op snelwegen tussen steden in de spits maximaal 1,5 keer zo lang is als de reistijd buiten de spits. Hieraan wordt voldaan met het realiseren van het Tracébesluit A27 Houten – Hooipolder. Vanzelfsprekend is het van groot belang dat het project op tijd, efficiënt en binnen budget wordt opgeleverd. Gegadigden dienen invulling te geven aan dit doel langs
de volgende 4 hoofdprincipes:
– We realiseren het project zonder doden en ernstig gewonden.
– We zorgen met u voor tevreden stakeholders.
– We dragen met elkaar bij aan de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur.
– We versterken samen de ruimtelijke kwaliteit.

De aanbesteder heeft het voornemen de opdracht te verlenen in de vorm van een design & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de Basisovereenkomst, de Vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

De gehanteerde procedure is de concurrentiegerichte dialoog, deze  bestaat uit een aanmeldingsfase, een dialoogfase en
een inschrijvingsfase. Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met de meest geschikte combinatie die technisch en organisatorisch in staat is om het project samen met het projectteam van Rijkswaterstaat te realiseren. Tijdens de aanbesteding beperken we het aantal gegadigden en inschrijvers in drie stappen naar de uiteindelijke opdrachtnemer:
Stap 1: Aanmeldingsfase;
Stap 2: Dialoogfase;
Stap 3: Inschrijvingsfase.

In de aanmeldingsfase worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Het doel van de dialoog in de dialoogfase is om:
• de samenwerking daadwerkelijk te starten;
• de BPKV-uitvraag toelichten om tot een optimale inschrijving te komen;
• de maakbaarheid van het project en de haalbaarheid van de indicatieve grootheden van de twee-fasen-onderdelen te bespreken;
• de beheersing van de twee-fasen-onderdelen ook in relatie tot de reguliere onderdelen met de gegadigden te bespreken en te doorleven;
• gegadigden de gelegenheid te bieden om hun inschrijving zo goed mogelijk af te stemmen op de uitvraag;
• met alle gegadigden op gelijke wijze de uitgangspunten van de overeenkomst te bespreken alsmede de definitieve omschrijving van de uitvraag;
• de gegadigden de gelegenheid te bieden dialoogproducten in te dienen en deze  met de aanbesteder te bespreken;
• de overeenkomst met alle daarbij behorende bijlagen definitief vast te stellen met uitzondering van de elementen die op of na de inschrijving worden vastgesteld. 

De dialoogfase vangt aan met een algemene, voor alle tot deelneming aan de dialoog uitgenodigde gegadigden toegankelijke startbijeenkomst. Tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst zal de aanbesteder een toelichting geven op het project en het verloop en de inrichting van de dialoog. Hierbij zal tevens gelegenheid bestaan voor het stellen van vragen door de gegadigden. Datum, tijdstip en locatie voor deze informatiebijeenkomst zullen worden vermeld in de uitnodiging om deel te nemen aan de dialoog.

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 31 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242631

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *