Noord-Hollandse gemeenten houden aanbesteding voor crisiszorg jeugd – Aanbestedingsnieuws

Noord-Hollandse gemeenten houden aanbesteding voor crisiszorg jeugd

Schagen heeft een aanbesteding gepubliceerd op TenderNed voor crisiszorg voor de jeugd van 0-23 jaar, in de regio Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. De colleges van B&W van 17 gemeenten en Incluzio Hollands Kroon B.V. zijn de opdrachtgever. De opdracht heeft een looptijd van 36 maanden. Het gaat om zorg bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in de fysieke, sociale en psychische gesteldheid van de cliënt of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie.

Sinds de taken zijn overgeheveld naar de gemeenten, wordt een groter beroep gedaan op jeugdzorg. De gemeenten werken dan ook samen om de kosten op intramurale zorg te beperken. De visie van de gemeenten is dat het Jeugdhulpstelsel uiteindelijk geheel anders gaat functioneren dan voor 2015. Andere gemeenten waarschuwden al tegen aanbesteden in de zorg, of moesten de aanbesteding voor jeugdzorg opnieuw doen en in Amsterdam worden de kinderen gewoon op straat gezet omdat de “zelfredzaamheid van de doelgroep” moet “worden gestimuleerd”. In Noord-Holland Noord gaat men gewoon door met het aanbesteden van een jeugdzorg en een efficiencyslag daarin.

Zo moet de “eigen kracht van gezinnen en hun omgeving veel meer uitgangspunt zijn, een omslag van medicaliseren naar ‘normaliseren’ en met een verschuiving van verblijf anders dan thuis naar specialistische aanvullende hulp en opvang in zo huiselijk mogelijke situaties (bijvoorbeeld pleegzorg). Bovendien moet dit alles binnen een krimpend financieel kader worden gerealiseerd.”, aldus de transformatieagenda die de opmaat vormt voor de aanbesteding: Transformatieagenda Specialistische Jeugdhulp Noord-Holland Noord  die in januari 2017 naar de diverse gemeenteraden gestuurd is.

Bron: Transformatie -agenda Jeugdzorg,
Een van de ordeningsprincipes die de samenwerkende gemeenten willen verbinden is het Ordeningsprincipe op basis van complexiteit (in- op- en afschalen)… 

Efficiency

Volgens de aanbestedingsstukken is de crisisdienst op zoek naar een efficiencyslag

“Door naar een integrale crisisfunctie te gaan kan er efficiënter met intramurale plekken worden omgegaan en kan er een integraal team komen waarin triage voor een brede doelgroep mogelijk wordt. De verwachting is dat dit initiatief de mogelijkheden vergroot om een crisis in de thuissituatie op te lossen en leidt tot een versnelde en verbeterde toeleiding tot crisishulp ten opzichte van de huidige situatie. Eén telefoonnummer dat toegang biedt tot een gezamenlijke integrale crisisfunctie is een voorbeeld van hoe de crisishulp niet alleen veel klantvriendelijker wordt georganiseerd, maar ook nog eens een stuk efficiënter. ”

Opdrachtomschrijving

De opdracht bestaat blijkens de stukken op TenderNed uit:

1. Implementatie en uitvoering van integrale crisisdienst Jeugd 0-18 jaar voor alle sectoren (J&O, GI, GGZ, LVB, VG, Veiligheid) die per 1 juli 2018 operationeel is.

a. De uitvoering en coördinatie van fase 1 en 2 én

b. De coördinatie van de overdracht naar fase 3

2. Doorontwikkeling naar een integrale crisisdienst:

a. Uiterlijk 1 juli 2019 is een plan van aanpak voor doorontwikkeling naar 0- 23 jaar klaar.

b. Uiterlijk 1 juli 2020 is een plan van aanpak voor doorontwikkeling naar 0-100 jaar klaar.

Op termijn zal een Integrale Crisisfunctie ontstaan die een all-in crisisfunctie van aanmelding, crisisinterventie tot en met crisishulp (uitvoering fase 3) omvat. Opdrachtnemer verleent een actieve medewerking aan de ontwikkeling van deze Integrale Crisisfunctie.

Deadline

De offerte dient uiterlijk op 14 september 2017 om 14.00 uur in het bezit te zijn van de Aanbestedende dienst

Zie verder:

Inhoudelijke eisen 

Uit de aanbestedingsstukken blijken de volgende eisen (cursivering Redactie AN):

1. Binnen de opdracht valt de uitvoering en coördinatie van fase 1 en 2 én de coördinatie van de overdracht naar fase 3.
2. De crisisdienst is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar via één telefoonnummer voor telefonische consultatie, triage (eventueel op locatie) en toeleiding naar de uitvoering van de juiste crisishulp jeugd.
3. Een medewerker van de crisisdienst neemt binnen 1 uur na telefonische melding contact op met het gezin.
4. Indien nodig, binnen 2 uur na telefonische triage een triage op locatie.
5. Indien nodig, binnen 24 uur na (telefonische) triage start ambulante crisishulp. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een zorgvuldige overdracht naar passende hulpverlening in fase 3.
6. Indien nodig, binnen 2 uur na (telefonische) triage een crisisbed beschikbaar.
7. Fase 1 wordt niet eerder afgesloten dan dat de crisis is opgeheven of fase 2 of 3 geboden wordt.
8. Al naar gelang de afspraken met individuele gemeenten wordt de cliënt overgedragen aan het gebiedsteam/wijkteams of wordt het gebiedsteam/wijkteams geïnformeerd.
9. Medewerkers moeten beschikken over de juiste competenties en kennis om een crisissituatie te kunnen beoordelen en op een voor zowel cliënt als medewerker veilige wijze, crisisinterventie/ hulp te kunnen uitvoeren, voor doelgroepen uit alle sectoren.
10. Wanneer vermoed wordt dat opname in het kader van GGZ nodig is, wordt een psychiater in het proces betrokken.
11. Medewerkers beschikken over specifieke deskundigheid zoals LVB, GGZ, J&O, VG en veiligheid.
12. De toegang is integraal en intersectoraal georganiseerd. De uitvoering kan als dat nodig is, integraal worden geboden maar is specifiek als dit passend is bij de vraag.
13. De Integrale Crisisdienst Jeugd is gericht op het opheffen van onveiligheid, ter benutting van verandering en ter voorkoming van erger.
14. Een onderdeel van de aanpak is het vergroten van de eigen kracht van de betrokkenen en het actief betrekken van het sociale netwerk.
15. De dienst wordt uitgevoerd conform de Procesbeschrijving onder paragraaf 2.1. van de Notitie Integrale Crisisfunctie Jeugd NHN, bijlage 12.
16. De Integrale Crisisdienst is toegankelijk voor de doelgroep zoals in de Notitie Integrale Crisisfunctie Jeugd NHN, bijlage 12 beschreven.

Zie onder meer:

05 b. bijlage Transformatieagenda NHN specialistische Jeugdhulp

en Zie eerder:

Vrouwenopvang aanbesteed: kinderen middernacht op straat

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *