Architect total engineer (ver)nieuwbouw VMBO Harderwijk – Aanbestedingsnieuws

Architect total engineer (ver)nieuwbouw VMBO Harderwijk

Luchtfoto: ©Landstede Groep/ Gemeente Harderwijk

In Harderwijk is vmbo, mbo en volwassenenonderwijs ondergebracht op verschillende locaties: het Westeinde, de Sypel en Kranenburg. De bestaande huisvesting sluit onvoldoende aan bij de onderwijsvisie, is voor een groot deel verouderd en vraagt om optimalisatie qua functionaliteit, binnenklimaat, exploitatie en verduurzaming. Ook is de wens om een krachtige nieuwe leeromgeving te realiseren, die de (beroeps)praktijk zichtbaarder maakt en opleidingen meer verbindt. Landstede Groep en de gemeente Harderwijk tekenden in september 2020 een intentieovereenkomst en spraken af dat het vmbo nieuwbouw krijgt en naar het stationsgebied verhuist. Begin 2021 heeft het College van Bestuur van Landstede Groep een principebesluit genomen te investeren in de huisvesting van het beroepsonderwijs in Harderwijk. Gemeente Harderwijk draagt op basis van de
onderwijsvisie, die de gemeenteraad in 2020 vaststelde, ook bij. Met de realisatie van de voorziening voor het beroepsonderwijs komen verschillende wensen samen. Binnen de te ontwikkelen voorziening voor het beroepsonderwijs zijn verschillende scholen van Landstede Groep betrokken:

 • Morgen College | vmbo en voortgezet onderwijs
 • Landstede MBO | mbo 2, 3 en 4
 • Start College | voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, de Internationale Schakelklas, volwasseneneducatie en Entree opleidingen
 • Groei | Opleidingen voor volwassenen.

Door de samensmelting ontstaat daardoor in Harderwijk een belangrijke voorziening voor onderwijs waar vanaf 12 jaar een leven lang geleerd kan worden. 

Met nadruk wordt gesteld dat een total engineering opdracht wordt aanbesteed, hetgeen wil zeggen dat de Landstede Groep de opdracht aan één partij verstrekt, die verantwoordelijk wordt voor de hele engineering. Landstede Groep is van plan om opdracht te verstrekken tot en met het uitvoeringsontwerp (UO), waarbij wordt opgemerkt dat de total Engineer in ieder geval opdracht krijgt en verantwoordelijk is voor vervaardigen van het integrale Structuurontwerp (SO) en het integrale Voorlopig Ontwerp (VO), maar dat opdrachtdrachtverstrekking gefaseerd (go/no go) plaatsvindt voor het vervaardigen van het integrale Definitief Ontwerp (DO) en het integrale Uitvoeringsontwerp (UO). De taken die tot de opdracht van de total engineer behoren zijn onder andere:

 • architectonisch-, landschappelijk en stedenbouwkundig advies en ontwerp;
 • bouwkundig advies en ontwerp;
 • constructief advies en ontwerp;
 • werktuigbouwkundig advies en ontwerp; elektrotechnisch advies en ontwerp;
 • advies en ontwerp data-installaties;
 • bouwfysisch advies en ontwerp;
 • brandveiligheidsadvies;
 • advies op het vlak van duurzaamheid.

Daarnaast kan de total engineer worden gevraagd stedenbouwkundig mee te denken metLandstede Groep met betrekking tot de inrichting van het buitengebied (ontsluiting en parkeervoorziening). Het betreffen nadrukkelijk geen ontwerpwerkzaamheden.
De opgave luidt verder: Een sober, doelmatig, compact en zo duurzaam mogelijk ontwerp; Een voorlopig realisatiebudget (bouwkosten) voor de gebouw gebonden werkzaamheden bedraagt ca. € 24,9 mln. excl. BTW (prijspeil november 2020). Het definitieve taakstellend budget wordt in de inschrijvingsleidraad vermeld. De huidige status van het ruimtelijk en
functioneel PvE is ‘concept’. De m2 BVO zijn nog niet in overeenstemming met de m2 BVO uit de businesscase. Bij de start van de gunningsfase is dit met elkaar in overeenstemming gebracht. Subsidiegelden en indexatie zijn in aanvraag;
De omvang van de opdracht is ca. 21.100 m2 BVO, waarvan:
o ca. 9.279 m2 renovatie, aanpassing en optimalisatie;
o ca. 4.985 m2 casco renovatie;
o ca. 6.838 m2 nieuwbouw;
De uitwerking van het integrale DO en het integrale UO wordt in bouwteam gedaan waarin naast de total engineer ook de nog te selecteren integrale aannemer plaatsneemt. In de uitvoeringsfase heeft de total engineer (architect) een toetsende rol in esthetische zaken. Buiten de scope van de opdracht vallen:  sloop- en asbestsaneringsbestek en interieurontwerp.

De start van de uitvoering is voorzien in januari 2023. De oplevering dient uiterlijk in de zomer 2024 plaats te vinden zodat het inhuizen en ingebruikname kan plaatsvinden voor het begin van het schooljaar 2024/2025. Landstede Groep kiest ervoor de aanbestedingsprocedure te voeren op basis van de niet-openbare procedure, dat wil zeggen in twee fases:
– In de eerste fase (selectiefase) worden uit het aantal aanmeldingen vijf geschikte gegadigden geselecteerd;
– In de tweede fase (gunningsfase, in de tekst van de leidraad ook inschrijvingsfase) mogen de vijf geselecteerde gegadigden een inschrijving doen. De opdracht wordt vervolgens gegund aan de inschrijver met de vanuit het oogpunt van Landstede Groep de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 20 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241533

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *