Architect huisvesting gemeente Veendam – Aanbestedingsnieuws

Architect huisvesting gemeente Veendam

Foto: Google Streetview

In 2022 is een huisvestingsplan voor de gemeente Veendam opgesteld, waarin verschillende huisvestingscenario’s zijn uitgewerkt. Scenario 3 (basis + vergadercentrum + bedrijfskantine) is daarbij als voorkeursscenario en advies naar voren gekomen en in september 2022 aan het college en de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeenteraad heeft op 6 maart 2023 groen licht gegeven voor de realisatie van centrale huisvesting, conform scenario 3. Binnen de realisatie van het nieuwe gemeentehuis wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten m.b.t. het gebouw:
• Een grondige renovatie van de nieuwbouwdelen (B-vleugel c.a. 1.620m2 en C-vleugel c.a. 2.385m2)
• Het verduurzamen van het monumentale Raadhuis (c.a. 975m2) met een ambitieniveau energielabel A
• Het verduurzamen van de B- en C-vleugel met een ambitieniveau aardgasvrij en energieneutraal
• Het optoppen van een extra verdieping op de B-vleugel van 560m2
• Het realiseren van een aanbouw bij de C-vleugel van 220m2
• Het realiseren van een fietsenkelder onder de aanbouw bij de C-vleugel
• Het zo veel mogelijk hanteren van de huidige draagconstructie
• De mogelijkheid om op (langere) termijn scenario 4 (het toevoegen van een nieuwe raadzaal) alsnog te kunnen realiseren.

De opdracht bestaat uit het verzorgen van een algemeen ontwerp op basis van het Programma van Eisen. Alsmede de vertaling van dit ontwerp naar uitvoerbare constructies. De architect en constructeur maken daardoor deel uit van één opdracht. Dit proces bestaat uit een ontwerp t/m definitief ontwerp waarna wordt overgegaan in een bouwteam. De gegadigde verzorgt het algemeen ontwerp alsmede alle constructieve berekeningen om tot een uitvoerbaar ontwerp te komen. Deze constructieve dienst mag de geselecteerde gegadigde uitbesteden (onderaannemer).

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Er is een hoge mate van samenhang tussen de verschillende prestaties, omdat de gemeente Veendam ervoor wil zorgen dat de ontwerpende partij het volledige ontwerp maakt en ook de constructie daarop afstemt. De samenwerking tussen de architect en constructeur wordt bevorderd indien samen wordt ingeschreven, er is minder afstemming nodig tussen beide partijen waardoor de kans op fouten en onduidelijkheden wordt verkleind.

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland van 1 april 2024 tot en met opleveren van het object. In een klassiek bouwteam wordt het DO gezamenlijk uitgewerkt tot een TO/UO waarbij echter de verantwoordelijkheden op omissies nog steeds bij opdrachtgever blijven. Veendam is voorstander om deze rol om te wisselen en bouwteamleden (opdrachtnemer) verantwoordelijk te maken voor het opstellen van het TO/UO en daarmee ook de risico op omissie te verleggen.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de offertefase. De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde een verzoek tot deelneming mag indienen. De ingediende verzoeken tot deelneming worden beoordeeld door de selectiecommissie. Op basis van de beoordeling worden de gegadigden geselecteerd die in aanmerking komen voor toelating tot de offertefase.

Bron: Tenderned zondag 1 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311707

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *