Vervangen werkschip provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Vervangen werkschip provincie Utrecht

Als voorbeeld het nieuwe werkschip van de provincie Overijssel. Impressie: © Provincie Overijssel

De waterwegen gelegen in de provincie Utrecht kunnen worden onderverdeeld in A-, B- en C-vaarwegen, waarbij A-vaarwegen bedoeld zijn voor de grotere beroepsvaart ingedeeld in de Europese klassering CEMT 0 t/m 4 en C-vaarwegen voornamelijk recreatief gebruik voorstaat.

Een werkschip wordt gebruikt voor inspectie en schouw van onze vaarwegen, daarnaast wordt het schip ingezet voor het zelf oplossen van een klacht, melding, storing of calamiteit. Het huidige schip is gedateerd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De opdracht bestaat uit de levering van een compleet nieuw werkschip voorzien van een zero emissie aandrijving. Het werkschip dient te voldoen aan alle gestelde eisen uit het programma van eisen en moet opgeleverd worden voor begin 2025.  Het gewenste resultaat is een gecertificeerd werkvaartuig welke geschikt is voor het schouwen en ad-hoc onderhoud. Het schip dient te worden gebouwd in overeenstemming met de regels en voorschriften van de Nederlandse Scheepsvaartinspectie (SI) als binnenvaartschip in zone 3. Alle relevante nationale voorschriften in overeenstemming met klasse en de vlaggenstaat voor zover van toepassing (Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN)).

De minimumeisen waaraan opdrachtnemer gehouden is bij de uitvoering van de opdracht, zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken. Inschrijvers dienen zich hier, op straffe van uitsluiting, onvoorwaardelijk aan te conformeren hetgeen zij doen door het indienen van een inschrijving. Voor het volledig uitvoeren van deze opdracht is een maximumbedrag beschikbaar van €1.050.000,- exclusief BTW. Inschrijvingen met een inschrijvingssom hoger dan dit bedrag worden ongeldig verklaard. Er is sprake van een leveringsovereenkomst met een looptijd van 2 januari 2024 tot uiterlijk 1 februari 2025. Gekozen is om deze opdracht Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare procedure.

Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding kent de opdracht gegund krijgt.

Bron: Tenderned maandag 2 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311782

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 oktober 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *