Adviesdiensten energietransitie Den Haag Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Adviesdiensten energietransitie Den Haag Rijksvastgoedbedrijf

Foto: pixabay.com

ERDH is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen Rijk, gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland en diverse andere (semi)publieke en private organisaties. Het programma ERDH is gericht op het in samenhang verduurzamen van (het
energieverbruik) van vastgoed van de deelnemende partijen en streeft naar volledige verduurzaming van het energiegebruik, uiterlijk in 2040. Het hogere doel van het programma EnergieRijk Den Haag (ERDH) is de ontwikkeling van een repeteerbaar gedachtengoed en werkwijze voor een gezamenlijke en samenhangende aanpak van de energietransitie (technisch, organisatorisch, financieel, juridisch en politiek/bestuurlijk etc.) die ERDH overstijgend is. Omdat de beoogde oplossingen zowel technisch als economisch schaal vereisen kent de aanpak van ERDH een gebiedsgerichte oriëntatie. Volgend op bovenstaande is het doel van ERDH het ontwikkelen van een repeteerbare (Haagse) aanpak door:
1. Klimaatneutraliteit van de bij ERDH betrokken gebouwen in 2040
2. Ontwikkelen, leren en delen van kennis

Het op gang brengen en houden van de beweging naar gezamenlijke en samenwerkende duurzaamheidsmaatregelen binnen ERDH vraagt om een programmatische aanpak. De doelen van ERDH kunnen namelijk niet behaald worden met slechts één project: er zijn per thema meerdere, aan elkaar gerelateerde activiteiten nodig om die grotere doelen te behalen.
Het is bestuurlijk en organisatorisch complex: er is behoefte aan het samenbrengen en coördineren van verschillende partijen en organisaties (interne en extern) bij verwachte complexe besluitvorming. Maar het is ook inhoudelijk complex: er is
behoefte aan het bundelen en integreren van specialistische kennis. Het is daarbij cruciaal dat de vernieuwingen worden begeleid, de voortgang wordt gemonitord en verschillende specialismen en projecten met elkaar in verbinding worden gebracht. De verschillende activiteiten binnen de thema’s leiden idealiter samen tot het behalen van de centrale, overall doelstelling. Er wordt gekozen voor een programmatische aanpak met een aantal overkoepelende en samenhangende doelen
met een concrete invulling van de opgave langs een ontwerpende/ontwikkelende gerichte projectaanpak.

De raamovereenkomst adviesdiensten energietransitie t.b.v. EnergieRijk Den Haag omvat de organisatie en coördinatie van de uitvoering van diverse samenhangende activiteiten in productvorm teneinde de complexe doelen van ERDH-thema’s te bereiken. Het Rijksvastgoedbedrijf is met deze raamovereenkomst gerechtigd gedurende de looptijd  een offerteaanvraag uit te brengen voor een opdracht tot het verrichten van de Adviesdiensten Energietransitie. De opdrachtnemer is verplicht naar aanleiding van een offerteaanvraag een offerte uit te brengen. Indien de in de offerteaanvraag genoemde opdracht door het
Rijksvastgoedbedrijf aan opdrachtnemer wordt gegund, is opdrachtnemer verplicht die opdracht uit te voeren overeenkomstig de voorwaarden van de raamovereenkomst. Daartoe zal opdrachtnemer met het Rijksvastgoedbedrijf een nadere overeenkomst sluiten.

Onder adviesdiensten worden in de raamovereenkomst verstaan alle vormen van dienstverlening voor het vormgeven van, inhoudelijk advies, (technisch) programmamanagement en ondersteuning bij programma coördinatie binnen de scope van ERDH i.i.g. op het gebied van:
• Energiebesparing;
• Opwekking, hergebruik en opslag van hernieuwbare energie (zoals WKO, geothermie, aquathermie, zonne-energie, windenergie e.d.);
• Technologische en organisatorische innovatie met betrekking tot energietransitieprocessen en/of verduurzamingsprocessen;
• Kennisontwikkeling, borging en kennisdeling
• Context van energietransitie binnen de bredere duurzaamheidsdoelstellingen zoals circulariteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie;
• Financiële en organisatorische aspecten
• Samenwerking/ duurzaam partnerschap

De raamovereenkomst wordt aangegaan met één partij voor de duur van vijf jaar, startend op 1 januari 2024. Na twee jaar, op 1 januari 2026 behoudt opdrachtgever zich het recht voor om de raamovereenkomst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van minimaal vier maanden. De voorwaarden waaronder opdrachtgever dit kan doen, zijn omschreven in de
concept-raamovereenkomst. De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. Deze wordt bepaald door nadere criteria (“kwaliteitscriteria”). Er vindt dus geen concurrentie op prijs plaats. Inschrijvers worden daardoor uitgedaagd zich te onderscheiden door zo veel mogelijk aantoonbare kwaliteit aan te bieden binnen de vastgestelde inschrijfsom.

Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert een plenaire inlichtingenbijeenkomst inclusief een rondgang langs projectlocaties.
Deze inlichtingenbijeenkomst is informeel informatief van aard. De leden van het programmateam stellen zich voor en geven een toelichting op de opgave van het ERDH programma alsmede de gevraagde rol van de opdrachtnemer. Tevens zal, ter illustratie, een kleine rondgang worden gemaakt langs enkele locaties waar deelprojecten vanuit het ERDH-programma zijn opgeleverd of nog in uitvoering zijn. Aan de mondelinge antwoorden die worden gegeven tijdens de bijeenkomst en
de rondgang, kunnen geen rechten worden ontleend, ze hebben een informele status. Vragen waarop gegadigden een formeel antwoorden verlangen, dienen te worden gesteld in Tenderned. Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor deze inlichtingenbijeenkomst en de rondgang langs enkele projectlocaties door uiterlijk voor 4 september 2023 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de onderneming zullen bijwonen. Per onderneming mogen maximaal twee personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Bron: Tenderned zondag 6 augustus 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306848

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *