Ambulances en onderhoud Veiligheidsregio Noord Holland Noord – Aanbestedingsnieuws

Ambulances en onderhoud Veiligheidsregio Noord Holland Noord

Bron: Wikicommons Ambulance Haaglanden AlfvanBeem https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambulance_Haaglanden_unit_15-114,_Mercedes_at_Delft,_The_Netherlands_pic2.JPG

Bij Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VRNHN) zijn eenentwintig ambulances in gebruik waarvan twee als reservevoertuig worden gebruikt. Twintig voertuigen staan op de nominatie om vervangen te worden. Op basis van gereden kilometers zullen deze voertuigen gefaseerd worden vervangen. De huidige overeenkomst voor de aanschaf van ambulancevoertuigen is inmiddels verlopen. De aard van deze aanbesteding en deze opdracht is wezenlijk anders dan voorgaande opdracht, omdat de nieuwe overeenkomst niet alleen de levering, maar ook preventief, correctief en ‘algemeen’ onderhoud omvat. Gelet op de total cost of ownership (TCO)  streeft de VRNHN naar verregaande uniformiteit en standaardisatie van haar voertuigen en de inrichting daarvan. Daarom is het uitgangspunt dat VRNHN minimaal het huidige abulancevoertuig (gesloten bestelwagen, met functionele inrichting en technisch geschikt voor spoedeisende ambulancezorg) wil afnemen bij opdrachtnemer, mét een aantal verbeterpunten. In het algemeen zijn de verbeterpunten: ICT lade en/of aanpassing traumakast/brancardverhoging, apothekerskast in voertuig en kastjes aan dakrand boven brancard. Deze verbeteringen zijn opgenomen in het programma van eisen.

VRNHN is op zoek naar een opdrachtnemer die kan voorzien in het op afroep en naar behoefte leveren van circa twintig nieuwe ambulances inclusief onderhoud over een periode van vijf jaar. De opdrachtnemer heeft de verplichting om de elektrische brancards, houders etc. die in de huidige voortuigen zitten, over te zetten in de nieuwe ambulancevoertuigen. Indien er gebruik gemaakt wordt van de verlengingsmogelijkheid, dan is het uitgangspunt van VRNHN om vier ambulances per jaar af te nemen
(afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt). De omvang van de aanbesteding is de aanschaf van circa twintig ambulances en het voorzien van onderhoud inclusief een service level agreement. Uitgangspunt is kwalitatieve voertuigen die goed inzetbaar zijn voor het rijden van spoed vervoer, waarbij het uitgevoerde onderhoud ook passend is bij dit type rijstijl. Door jaarlijks een deel van de voertuigen te vernieuwen kan VRNHN de kwaliteit en inzetbaarheid van het wagenpark optimaal houden. Naast spoedvervoer heeft VRNHN ook midden complex ambulancevervoer, deze rijden niet onder spoed. Tevens zal een ‘spoed’ auto, ook niet altijd spoed rijden. De voertuigen kunnen onderling tussen spoed/niet spoedeisend, of standplaats uitgewisseld worden, dit kan op basis van kilometrage.

Bij het sluiten van de definitieve overeenkomst met de opdrachtnemer zal gezamenlijk een bestel- en afleverproces worden opgesteld. De standplaatsen van de ambulances in de regio zijn Texel (twee posten), Den Helder, Wieringerwerf, Hoogkarspel en Wognum. De af te sluiten overeenkomst zou op 1 januari 2023 in werking moeten treden, en heeft een looptijd van vijf jaar, en eindigt van rechtswege 31 december 2027. VRNHN kan de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden twee  keer met een periode van twee  jaar en één keer een periode van één jaar verlengen. VRNHN kan voor diensten tot drie jaar volgend op de looptijd inclusief verlengingen van de oorspronkelijke opdracht de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen, wanneer de diensten bestaan uit herhaling van soortgelijke diensten die door VRNHN worden toevertrouwd aan de inschrijver waaraan de oorspronkelijke opdracht werd gegund.

Om een goed en realistisch beeld te krijgen van het huidige voertuig organiseert VRNHN een plenaire schouw, op dinsdag 30 augustus van 10.00 -12.00 uur. Geïnteresseerden mogen met maximaal twee personen komen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de contactpersoon van deze aanbesteding, via Tenderned. Aanmeldingen dienen ontvangen te zijn vóór woensdag 24 augustus 2022, met daarin de vermelding van de namen en functies van de personen die aanwezig zullen zijn. De locatie is: Nieuwe weg 24, 1687 BA Wognum. Tijdens en na de schouw is er voor gegadigden de mogelijkheid om een beperkt aantal informatieve vragen te stellen. Op de door VRNHN tijdens de schouw verstrekte informatie en mondelinge antwoorden op
eventueel gestelde vragen kunnen geen rechten en/of verplichtingen in het kader van de aanbestedingsprocedure worden gebaseerd. Gegadigden kunnen zich hiervoor alleen baseren op de schriftelijk via mail gestelde (en via Nota’s van Inlichtingen beantwoorde) vragen. Let op: de schouw is niet bedoeld om inhoudelijk in te gaan op de aanbestedingsdocumenten zoals deze
ter beschikking zijn gesteld. Hiervoor dienen de inlichtingenrondes.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Voldoet uw inschrijving aan de gunningseisen, dan beoordeelt VRNHN uw inschrijving op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 10 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266943

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *