Rechter: Risicoverdeling jeugdhulp Alphen aan de Rijn onvoldoende evenwichtig – Aanbestedingsnieuws

Rechter: Risicoverdeling jeugdhulp Alphen aan de Rijn onvoldoende evenwichtig

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de aanbesteding jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem disproportioneel (onvoldoende evenwichtig) is.  De gemeenten hadden de risico’s van een capaciteitsgebrek eenzijdig bij de ondernemer belegd.  In eis 14 van het Programma van Eisen, stond dat de opdrachtnemer problemen die ontstaan door een gebrek aan capaciteit en het (daardoor) ontstaan van wachtlijsten direct en zelfstandig moet oplossen.

De gemeenten beriepen zich in dit kader op de Gids Proportionaliteit. Voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit bepaalt dat de aanbestedende dienst het risico alloceert bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. De gemeenten hebben in dat kader ontkend dat zij invloed op de zorg (kunnen) uitoefenen.

De rechter veegt de vloer aan met die redenatie en overweegt: “De gemeenten zijn immers wettelijk eindverantwoordelijk voor de te leveren zorg en kunnen heel concreet invloed uitoefenen door middel van een beslissing op een bezwaar over de geboden voorziening, waarbij wel moet worden opgemerkt dat het initiatief voor het vragen van een dergelijke beslissing bij de burger ligt.”

Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit bepaalt dat de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is. De omvang van de aansprakelijkheid is gelimiteerd tot een bedrag van € 3.000.000,–.  De Stichting Rivierduinen c.s. voert volgens de rechter terecht aan dat de gemeenten die limitering in artikel 13.2 van de concept-overeenkomst expliciet hebben uitgesloten voor de in dat lid geregelde gevallen. Daarmee staat vast dat de gemeenten voor die gevallen van haar opdrachtnemer een wat de hoogte betreft ongelimiteerde schadevergoedingsverbintenis verlangt.

Dat is in strijd met voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit, aldus de rechter, die daarbij ook verwijst naar advies 331 van de Commissie van Aanbestedingsexperts  Nu de gemeenten deze afwijking niet hebben gemotiveerd in de aanbestedingsstukken, handelen zij daarmee volgens de rechter in strijd met artikel 1.10 lid 4 van de Aanbestedingswet 2012.

De gemeenten laten weten vooralsnog niet over te gaan tot het definitief beleggen van de jeugdhulp voor 2017-2019. De gemeenten gaan zich nu buigen over de uitspraak van de voorzieningenrechter om te bepalen wat de vervolgstappen zijn. De gemeenten verzekeren dat de continuïteit van zorg niet in gevaar komt. Alle inwoners die gebruik maken van  jeugdhulp ontvangen van de gemeenten binnen twee weken een brief waarin zij worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken en wat dit voor hen betekent.

Bron:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:11869
https://www.alphenaandenrijn.nl/Bedrijven/Inkoop_aanbesteden/Inkoop_Jeugdhulp/Inkoop_Jeugdhulp_2017/Laatste_nieuws/Gemeenten_gaan_jeugdhulp_2017_2019_niet_beleggen

Zie ook De Gids Proportionaliteit 
en de uitspraak 331 van de Commissie:

Fragment van het voorschrift:
voorschrift3-9gidsprop

Update: Advocaat Tim Robbe laat zich in het onderstaande filmpje uit over de uitspraak.

http://www.sociaalweb.nl/video/aanbestedingsrecht-in-het-sociaal-domein

2 thoughts on “Rechter: Risicoverdeling jeugdhulp Alphen aan de Rijn onvoldoende evenwichtig

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *