Opdrachtverlening Broedkamer in strijd met Aanbestedingswet – Aanbestedingsnieuws

Opdrachtverlening Broedkamer in strijd met Aanbestedingswet

De opdrachtverlening voor de Broedkamer van de belastingdienst voltrok in strijd met de Aanbestedingswet 2012. Dat concludeert de Staatssecretaris van Financiën Menno Snel, in een brief naar de Tweede Kamer, naar aanleiding van een rapport naar de Broedkamer-opdracht. De staatssecretaris noemt de onrechtmatigheid ernstig en noemt als oorzaken het ontbreken van heldere procedures, gedrag van medewerkers en het onvoldoende aanwezig zijn van checks and balances.

De onderzoekers van het rapport concluderen (volgens de staatssecretaris, het rapport zelf is nog niet in te zien)dat het ontbrak aan level playing field en dat het afdelingshoofd een voorkeur had voor Accenture, om geen enkele andere beweegreden dan dat deze medewerker de wens had om Accenture aan boord te houden en tevredenheid over vorige opdrachten.

De voor het afdelingshoofd verantwoordelijke directeur wist van de sturing, maar heeft hierop niet ingegrepen. Ook stellen de onderzoekers vast dat de onderdelen Inkoop en Vendor Management hun rol niet naar behoren hebben ingevuld, omdat zij de voorgedane onrechtmatigheden in het proces niet hebben voorkomen.

Waarom het afdelingshoofd zo’n duidelijke voorkeur had voor Accenture op basis van eerdere prestaties blijft ook onduidelijk. De met Accenture overeengekomen prestatieafspraken (EUR 150 miljoen extra belastingopbrengsten en EUR 10 miljoen efficiëntiewinst) zijn onvoldoende specifiek geformuleerd. De Belastingdienst en Accenture hebben vooraf niet voldoende stilgestaan bij de complexiteit van het meten van de te ontwikkelen innovaties. De onderzoekers hebben vastgesteld dat het voldoende aannemelijk is dat de prestatieafspraken zijn gehaald en dat de Belastingdienst zich heeft ingespannen om het behalen van de afgesproken prestatieafspraken vast te stellen. Daarbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat de door de Belastingdienst gebruikte meetmethodiek en resultaten niet extern gevalideerd zijn.

Volgens de staatssecretaris mag er “geen enkel misverstand bestaan over het feit dat te allen tijde de wet- en regelgeving in acht moet worden genomen en dat procedures zorgvuldig worden ingericht en doorlopen.”

Toch concludeert de staatssecretaris dat er geen belangenverstrengeling plaatsgevonden heeft bij de minicompetitie. Wel zijn de onderzoekers van oordeel dat het juryvoorzitterschap van de Accenture Innovation Awards van de toenmalig algemeen directeur Belastingen en een diner van de algemeen directeur, directeur Bedrijfsvoering ,het bij de aanbesteding betrokken afdelingshoofd met Accenture, hebben geleid tot een schijn van belangenverstrengeling.

Zie de brief, waar het rapport dd. 2 november nog niet bij zit.

Boze tongen beweren dat dat soms expres is, zodat journalisten van de ANP-overschrijf-pers zich uitsluitend baseren op de kamerbrief en niet op de onderliggende stukken.  In hoeverre dat echt zo is, zal vast nooit bewezen worden:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-822181

Zie ook :

Kamervragen Aanbesteding Broedkamer – Stukken lezen? Wiebes is superman niet

Wiebes: forensisch onderzoek Broedkamer-aanbesteding Belastingdienst

Belastingdienst: we hebben ten onrechte SAP software niet aanbesteed

en:

Stolwijk: Aanbestedingswet maar helemaal afschaffen

3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

Je kan niet eerlijk kiezen: 13 redenen waarom Aanbestedingsrecht nooit gaat werken

Weekendspecial: aanbestedingsbeginselen en de onzichtbare hand

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *