Lopende aanbesteding Middenboulevard Scheveningen “gepauzeerd” – Aanbestedingsnieuws

Lopende aanbesteding Middenboulevard Scheveningen “gepauzeerd”

Een aanbesteding voor het versterken van de Middenboulevard, Noorderboulevard, Vitalizee en Legoland daarin, om precies te zijn is het een bouwteam, is stilgelegd, omdat het kelderdak van het oude Vitalizeegebouw niet stevig genoeg is,voor zwaar bouw- en vrachtverkeer.

Na de realisatie van het gebouw zijn lekkages ontdekt en is scheurvorming in het kelderdak aangetroffen. De oorzaken van de lekkages zijn in beeld gebracht en er worden maatregelen getroffen om deze te verhelpen. De scheurvorming is door een constructief adviesbureau onderzocht op oorzaken en mogelijke maatregelen. Bij dit onderzoek ontstonden twijfels over de draagkracht, waarna
de gemeente opdracht heeft gegeven dit verder te onderzoeken.

Zie voor ons bericht omtrent de aanbesteding Middenboulevard Scheveningen misschien wel een beschamend project Het project legde al eerder een overdekte loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog bloot, als onderdeel van de Atlantikwall lag er een stelsel van 90 bunkers voor de kust van Den Haag.

Het plan van SENS voor de herontwikkeling van de Vitalizee-locatie in opdracht van de gemeente Den Haag is voor een nieuw gebouw aan de boulevard van Scheveningen met daarin een Legoland Discovery Centre en diverse bijpassende horecagelegenheden.

De reden van het pauzeren van de aanbesteding staat in een brief van Wethouder Revis aan de Haagse gemeenteraad en komt neer op een gevalletje bouwfraude met toch wel vrij grote consequenties voor een vrij onbeholpen project dat de vernietiging van de wereldberoemde mondaine badplaats “vervolmaakt”.

Consequenties voor de opbouw van strandtenten vanaf de boulevard, consequenties voor iedere ondernemer in het gebied, een charmante bouwput in het seizoen. Hoe we het in 1903 stukken beter deden, daarover schreven wij in onze weekendspecial Weekendspecial aanbesteding Oranjegalerij 1903. 

Een der inschrijvers beklaagde zich al bij de Nota van Inlichtingen van de aanbesteding, met name over de zware omzeteisen en andere administratieve eisen.

De nadere selectiecriteria zijn dermate kritisch en specifiek omschreven dat het indienen van 1 a 2 projecten om aan alle eisen te voldoen nagenoeg niet mogelijk is. We begrijpen uiteraard het beoogde resultaat dat u projecten wilt zien die vergelijkbaar zijn met Vitalizee, maar vragen u derhalve de termijn van 5 jaar om te zetten naar 8 jaar.

Hieronder plaatsen wij de aanleiding tot het stopzetten van de aanbesteding rechtstreeks uit de brief van Revis.

Vitalizee
De nieuwbouw op de locatie van het voormalig Vitalizee-gebouw is opgeleverd. Over de toedeling van
de kosten van de bouw worden gesprekken gevoerd met de afnemer en zijn we in afwachting van de
behandeling door de arbiter (RIS304175). In de jaarrekening 2019 is hiervoor een bedrag opgenomen.
Merlin – het moederbedrijf van Legoland Discovery Centre (LDC) – werkt aan de afbouw en inrichting
van Legoland. De horeca-units van Humphrey’s en Five Guys zijn afgelopen zomer in gebruik
genomen, de overige drie units volgen.
Na de realisatie van het gebouw zijn lekkages ontdekt en is scheurvorming in het kelderdak
aangetroffen. De oorzaken van de lekkages zijn in beeld gebracht en er worden maatregelen getroffen
om deze te verhelpen. De scheurvorming is door een constructief adviesbureau onderzocht op
oorzaken en mogelijke maatregelen. Bij dit onderzoek ontstonden twijfels over de draagkracht, waarna
de gemeente opdracht heeft gegeven dit verder te onderzoeken. Uit voorzorg zijn er direct na de eerste
signalen veiligheidsmaatregelen genomen ter voorkoming van (zwaar) verkeer op het dak. Het nader
onderzoek heeft uitgewezen dat de draagkracht van het kelderdak te laag is ten opzichte van de
verleende vergunning, de overeengekomen contracten en de huidige verkeersfunctie. Met deze kennis
zijn er direct stappen ondernomen: een uitwerking van de mogelijke maatregelen om de draagkracht te
versterken, een onderzoek naar onze juridische positie ten opzichte van partners in dit project en een
externe evaluatie van het toezicht op de gemaakte afspraken en de handhaving door de gemeente.
Draagkracht versterken
In de verleende vergunning is een belastingsklasse LM1 voorgeschreven. LM1 is minimaal
vergelijkbaar met een verkeersklasse 60, de zwaarste klasse voor vracht- en bouwverkeer. Uit
onderzoek is gebleken dat de draagkracht van het kelderdak lager is. Er is nader onderzoek gedaan
naar mogelijke oplossingen. Na de eerste conclusies zijn door een constructief adviesbureau
maatregelen geadviseerd waarmee herstel van het kelderdak naar een verkeersklasse 30 haalbaar is.
Verkeersklasse 30 is de klasse van personenauto’s tot een normale vrachtwagen. De enige maatregel
om de kelder achteraf naar de belastingsklasse LM1 te krijgen is een herbouw van de kelder. Dat is
disproportioneel omdat verkeersklasse 30 het merendeel van het gebruik niet in de weg staat. Wel zal
een goede vormgeving van de openbare ruimte zwaar verkeer op het kelderdak moeten voorkomen.
Gezien deze situatie is een opbouw van de strandpaviljoens vanaf het strand, zoals we de afgelopen
twee jaar ook hebben gedaan, in de toekomst nog de enige optie. De strandpaviljoenhouders ervaren
dit nu al als positief.
Juridische positie
Aangezien de draagkracht van het kelderdak niet voldoet, ondersteund door het juridisch onderzoek, is
de ontwikkelaar van de nieuwbouwlocatie van het voormalig Vitalizee-gebouw in gebreke gesteld. We
zijn in overleg met de ontwikkelaar over de herstelmaatregelen aan het kelderdak in relatie tot de
beoogde verkeersfunctie van de Middenboulevard.
Externe evaluatie
De uitkomsten van het onderzoek vragen om een externe evaluatie op het toezicht op de gemaakte
afspraken en de handhaving van de gemeente in relatie tot de bouwer/afnemer over de opgelegde
verkeersbelasting. Hiertoe is opdracht gegeven.

Aanbesteding Middenboulevard
In voorselectiefase van de aanbesteding zijn vijf partijen geselecteerd. De vervolgstap in de
aanbesteding is om één van deze vijf partijen te selecteren en met deze partij een bouwteam te
formeren. Gelet op de problematiek van het kelderdak is deze stap gepauzeerd. Ook heeft dit het
gevolg dat ten behoeve van de aanleg van de Middenboulevard verschillende opties van faseringen
onderzocht zijn. Er zijn twee realistische opties. De eerste optie is een fasering, waarbij de
voorbereidingstijd hetzelfde is, maar de uitvoeringsperiode en bijbehorende overlast langer.
Bij de tweede optie wordt de realisatie een strandseizoen uitgesteld. Hierbij kan er meer tijd genomen
worden voor de voorbereiding. Beide opties hebben grote gevolgen voor de betrokkenen op en aan de
boulevard. Met de Vereniging van Strandpaviljoenhouders Scheveningen (VSS) en de Vereniging van
Boulevardondernemers Scheveningen (VBS) gaan we in gesprek over de faseringsmogelijkheden,
waarbij een goede uitvoering en het beperken van de overlast centraal staan.
Het beeldkwaliteitsplan voor de Middenboulevard wordt in samenhang opgesteld
De beeldkwaliteit van de Middenboulevard heeft een relatie met het vastgoed aan de zeezijde (horeca)
van het Kurhaus en de Palacepromenade. De gemeente weegt de verkenningen van ontwikkelingen van
dit vastgoed mee bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan Middenboulevard. Het
beeldkwaliteitsplan Middenboulevard legt de uitgangspunten voor de ontwikkelingen van het vastgoed
vast. Het beeldkwaliteitsplan zal voor de zomer aan de raad worden gezonden.
De uitwerking en fasering gaan in nauw overleg met de belanghebbenden
De communicatie met de stakeholders is een continu proces waarin ook de uitvoeringsaspecten van
het werk waar mogelijk worden afgestemd op de belangen van de ondernemers en bewoners in het
gebied. Alle relevante partijen worden geïnformeerd over de actualiteiten en de werkzaamheden met
als doel de overlast tijdens de uitvoering te beperken en de mogelijkheid te bieden om hiermee
rekening te houden en waar mogelijk de eigen activiteiten daarop aan te passen.

 

 

 

1 thought on “Lopende aanbesteding Middenboulevard Scheveningen “gepauzeerd”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *