Concessie collectieve energievoorziening Galgeriet Waterland – Aanbestedingsnieuws

Concessie collectieve energievoorziening Galgeriet Waterland

Ill. © Gemeente Waterland

De opdracht betreft het voor eigen rekening en risico ontwerpen, realiseren, financieren, beheren en onderhouden en exploiteren van een collectieve energievoorziening ten behoeve van het leveren van bronenergie gedurende een
overeengekomen periode, ten behoeve van het plangebied Galgeriet. Dit is inclusief het uitvoeren van de daarbij behorende
werkzaamheden en het aanvragen en verkrijgen van de daarvoor benodigde vergunningen. Het plangebied is een verouderd en grotendeels leegstaand bedrijventerrein Galgeriet, net buiten de stadsmuren van Monnickendam. Enkele oude panden zijn al gesloopt. Het plangebied wordt in de komende jaren getransformeerd tot een gemengd woonwerkgebied met ruimte voor recreatie en ontspanning. Het is een unieke locatie aan de Gouwzee, een zijtak van het Markermeer. Het Plangebied wordt gerealiseerd in vijf fasen.

De gemeente heeft het juridisch eigendom van de collectieve energievoorziening. In verband hiermee wordt de gemeente door de opdrachtnemer en de opdrachtgever aangemerkt als de bevoegde aanlegger. Voor zover nodig zal de gemeente zorg dragen voor het vestigen van opstalrechten teneinde het eigendom van de collectieve energievoorziening te verkrijgen. Het economisch eigendom van de collectieve energievoorziening en daarmee dus het exclusieve recht om de collectieve energievoorziening te ontwerpen, te realiseren, te financieren, te beheren en onderhouden en te exploiteren, berust bij de opdrachtnemer.

De Concessieovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 40 jaar. Na 40 jaar loopt de
Concessieovereenkomst van rechtswege af. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 5 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/302924

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *