Commissie Advies 196: tijdens marktconsultatie onderhands contracteren niet transparant – Aanbestedingsnieuws

Commissie Advies 196: tijdens marktconsultatie onderhands contracteren niet transparant

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een nieuw advies uitgebracht. Een aanbestedende dienst heeft een marktconsultatie gehouden voor het inrichten van een IT-systeem. De marktconsultatie was bedoeld om ideeën aan een aantal leveranciers voor te leggen, om te bepalen of de aanbesteder met die ideeën op de goede lijn zat. De klager klaagt erover, dat tijdens de marktconsultatie de opdracht onderhands gegund wordt  aan een derde. De Commissie overweegt dat ook als de marktconsultatie formeel was afgesloten, bij een onderhandse gunning desgevraagd [had] gemotiveerd moeten worden, wat de objectieve criteria zijn op basis waarvan zij daarvoor gekozen heeft. Daarbij verwijst de Commissie naar art. 1.4 lid 1 Aw 2012 .

Uit de overgelegde informatie blijkt niet dat de leveranciers er op bedacht moesten zijn dat beklaagde de bedrijfsconsultatie wenste te gebruiken om tot rechtstreekse gunning van het project BMS aan een van die leveranciers te komen.

5.5.2 … De Commissie stelt vast dat uit de door partijen overgelegde informatie blijkt dat beklaagde … weliswaar heeft gevraagd naar de visie van klager op “de mogelijkheden die huidige contracten nu bieden, qua aanschaf, licenties en beheer” … maar dat dit bepaald niet het enige aspect was waarover beklaagde met klager van gedachten wenste te wisselen – integendeel – laat staan dat klager er op bedacht had moeten zijn dat haar visie op de gevraagde “mogelijkheden” door beklaagde zou worden gebruikt als basis voor een beslissing tot gunning van het project BMS aan het einde van de bedrijfsconsultatie.

Op basis hiervan concludeert de Commissie dat de aanbestedende dienst aan de marktconsultatie gaandeweg het karakter van een selectieprocedure heeft gegeven. Dat is in strijd met het transparantiebeginsel.

5.6.3. Daarmee heeft de door beklaagde geïnitieerde marktconsultatie naar het oordeel van de Commissie het karakter van een aanbestedingsprocedure gekregen. De Commissie laat in het midden of het beklaagde in dat licht bezien aanbestedingsrechtelijk was toegestaan die procedure te beperken tot die leveranciers met wie zij reeds een contractuele relatie had. In het veronderstelde geval dat deze vraag bevestigend zou kunnen worden beantwoord, heeft beklaagde ook nog om een andere reden gehandeld in strijd met haar in 5.6.1 bedoelde verplichting. Zoals hiervoor is vastgesteld, heeft beklaagde haar beslissing tot gunning van het project BMS gebaseerd op een aantal criteria. Deze criteria zijn vooraf niet door haar bekend gemaakt, evenmin als de met die criteria verband houdende wegingsfactoren. Het behoeft geen betoog dat een dergelijke gang van zaken in strijd is met het transparantiebeginsel.

Zie verder:  150717_-_advies_196_
https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/adviezen/150717_-_advies_196_-.pdf
https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/advies/advies-196-het-tijdens-een-marktconsultatie-onderhands-contracteren-met-een-van-de-deelnemers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *