Bouwteamaannemer nieuwbouw IGVO Delft – Aanbestedingsnieuws

Bouwteamaannemer nieuwbouw IGVO Delft

Laatst geupdate op november 15, 2021 door redactie

Foto: © Gemeente Delft

De gemeente Delft en Lucas Onderwijs hebben het voornemen om in de TU-wijk te Delft nieuwbouw te ontwikkelen voor een school voor IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs). Het project wordt gezamenlijk door de gemeente Delft en Lucas Onderwijs ontwikkeld, waarbij de gemeente formeel bouwheer en opdrachtgever is. Lucas Onderwijs is per 1 september 2019 gestart in de Gemeente Delft met de school voor IGVO. De school is gestart in een bestaand schoolgebouw aan de Colijnlaan 2. De verwachting is dat het leerlingenaantal snel groeit en vanaf het schooljaar 2022-2023 het gebouw aan de Colijnlaan te krap zal zijn. Voor de definitieve huisvesting is een stuk grond aangekocht op het voormalige terrein van de Gele
Scheikunde van de TU Delft. Het terrein van Gele Scheikunde ligt tussen de Prins Bernhardlaan, de Julianalaan en de Michiel de Ruyterweg.
De uitgangspunten voor de definitieve huisvesting zijn als volgt:
440 VO-leerlingen;
4.341 m2 bvo.

Vanwege grip op planning, budget/kosten, kwaliteit en risico’s is besloten de verdere uitwerking van het ontwerp (op dit moment op DO niveau) vorm te geven in bouwteam. De aanbestedende Dienst wenst een bouwteam aannemer te betrekken bij het ontwerpproces die haar uitvoeringskennis en kunde proactief en met respect voor de belangen van de andere betrokken
partijen inbrengt. De aannemer wordt in de bouwteamfase een extra adviseur met als discipline uitvoerings-en kostendeskundigheid. De aannemer dient een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van het ontwerp in al zijn ontwerpdisciplines. Maakbaarheid, financiële haalbaarheid, veiligheid, planning, compleetheid van de uitwerking en een ‘handtekening’ onder het bouwteam resultaat, waarmee financiële zekerheid en een vlot uitvoeringsproces zijn geborgd, zijn de focuspunten voor de bouwteamaannemer.

De resultaten van de bouwteamfase zijn in kwalitatieve zin een (stabu)-bestek met Technisch ontwerp. Tevens wordt van aannemer een uitvoeringsplanning verwacht. Bij afronding van de bouwteamfase wordt aannemer als eerste gevraagd een aanbieding te doen voor de realisatie – en renovatiewerkzaamheden, waarbij na overeenstemming over de geboden prijs, kwaliteit en planning, het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning bouwen en het definitief beschikbaar komen van de financiële middelen, een contract voor het uitvoeringsgereed ontwerp en de uitvoering (op basis van UAV 2012) wordt gesloten. Om dit onderscheid helder te maken zal sprake zijn van een bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring en een uitvoeringsovereenkomst.

Gezien de aard van de te gunnen opdracht (bijdrage aan bouwteam en realiseren uitvoering) is de aanbestedende dienst op zoek naar:
Een (uitvoerende) partij die met zijn uitvoerings- en kostendeskundigheid en die van zijn leveranciers en
onderaannemers proactief bijdraagt aan de uitwerking van het ontwerp tot een kwalitatief hoogwaardig en maakbaar ontwerp binnen de kaders van planning en budget. Een specifieke eis aan de installateur is dat deze zelf ook installaties dient te kunnen engineeren.
Een betrouwbare, deskundige en ervaren partij die verantwoordelijkheid neemt voor het eindresultaat van de bouwteamfase voor een vaste prijs en planning.
Een betrouwbare, deskundige en ervaren partij die met zijn onderaannemers – na overeenstemming over de resultaten van de bouwteamfase, het verkrijgen van een onherroepelijke vergunning en financiële middelen – het ontwerp tot uitvoering brengt (bouwkundig, civiel, installatietechnisch en werktuigbouwkundig) in een soepel en gecontroleerd uitvoeringsproces.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure onder toepasselijkheid van de
Aanbestedingswet 2012. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de in dit document genoemde selectiecriteria maakt de beoordelingscommissie een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf gegadigden.

De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gunningscriterium wordt naar verwachting vormgegeven door de volgende sub-gunningscriteria:
Prijs (De inhoud van dit onderdeel is nader te bepalen);
Plan van Aanpak;
Risico’s en Kansen;
Interview.
Nadere informatie omtrent de exact te stellen eisen en de te beoordelen onderdelen in de gunningsfase worden aan de geselecteerde gegadigden kenbaar gemaakt in de gunningsleidraad.

Bron: Tenderned donderdag 11 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/243501

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *