Tramlijn 16M Lorentzplein – Melis Stokelaan DenHaag – Aanbestedingsnieuws

Tramlijn 16M Lorentzplein – Melis Stokelaan DenHaag

Een deel van het aan te passen tracé. Foto: Google Streetview

Eind 2016 is de Agenda Ruimte voor de Stad in de raad vastgesteld en in februari 2018 de Préverkenning Schaalsprong OV voor Den Haag & Regio. In deze beleidsstukken wordt uitgegaan van een flinke groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers in Den Haag en regio.Rekening moet worden gehouden met een verdichting van de stad en een intensivering van de
stedelijke functies binnen het bestaande stedelijk gebied. Den Haag zal de komende jaren blijven groeien van 538.000 inwoners in 2019 tot ca. 630.000 inwoners in 2040. Hiermee groeit ook de vraag naar mobiliteit. Het college wil een transitie naar een mobiliteitssysteem dat in de toekomst alle bewoners, bezoekers en bedrijven bedient. Onder deze mobiliteitstransitie wordt
verstaan de noodzakelijke doorontwikkeling van het mobiliteitssysteem, zodat de stad de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft. Een flink deel van de groei van de mobiliteit zal door het openbaar vervoer moeten worden opgevangen. Hiervoor moet het OV zowel in capaciteit uitgebreid als in kwaliteit worden verbeterd. De huidige rood-beige trams gaan door HTM vervangen worden door nieuwe lagevloertrams, waardoor de tracés van de lijnen waar deze trams nu nog op rijden (1, 6, 12 en 16) aangepast moeten worden. Tevens dienen in het kader van de Wet gelijke behandeling de halteperrons toegankelijk gemaakt te worden voor mensen met een fysieke beperking (perrons moeten langer, breder en hoger). Het betreft hier het tracé deel van tramlijn 16 vanaf de kruising Melis Stokelaan met de Loevesteinlaan tot en met het Jonckbloetplein. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Civiele werkzaamheden:

Verwijderen en aanbrengen van trambaanconstructies;
Verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen en funderingslagen;
Verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
Verwijderen en aanbrengen van riolering, inspectieputten, kolken, huis- en kolkaansluitingen;
Uitvoeren van grondwerk en bemaling;
Verwijderen bomen en nollen;
Aanbrengen mantelbuizen;
Verwijderen en aanbrengen van belijning en markering;
Treffen van verkeersmaatregelen, afzettingen, omleidingen enz.

Spoorwerkzaamheden:

Vervangen van tramsporen;
Bovenleidingswerkzaamheden;
Werkzaamheden WS&B (Wisselaansturing, Seinen en Beveiliging

Constructieve werkzaamheden:

Aanbrengen van keervoorzieningen;

Coördinerende werkzaamheden:

Verwijderen, verplaatsen en aanbrengen Abri’s en DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) door derden;
Verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van Openbare Verlichting (kabels, kasten, masten enz.) door derden;
Coördinatie ten behoeve van het plaatsen van bomen;
Het coördineren van de ter beschikking gestelde materialen;
Het coördineren van de VRI.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 2 van) het ARW 2016, voorzover deze Inschrijvingsleidraad niet van het ARW is afgeweken. Ter vaststelling van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: Laagste Prijs.

Bezichtiging van het (de) werkterrein(en) kan op eigen gelegenheid plaatsvinden en vindt zonder begeleiding van aanbesteder plaats. Ondernemers hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze dienen altijd schriftelijk aan de aanbesteder via TenderNed gesteld te worden. Van de ondernemers wordt een proactieve houding verwacht. ondernemer dient de aanbesteder tijdig (dat wil zeggen uiterlijk op de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip voor het indienen van vragen) op de hoogte te stellen van onduidelijkheden, onvolkomenheden, tegenstrijdigheden of disproportionaliteit in de aanbestedingsdocumenten of in de
aanbestedingsprocedure. Indien ondernemer dit nalaat, verliest hij zijn rechten om daar later tegen op te komen.
De vragen en opmerkingen dienen uiterlijk op de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip als genoemd in de planning te zijn geüpload via de vragenmodule van TenderNed.

Sluitingsdatum en -tijdstip indienen vragen 18 augustus 2021

Geen sluitingstijdstip is genoemd. Maar ondanks dat in vakantie tijd in drie weken tijd 130 aanbestedingsdocumenten doornemen zal geen sinecure zijn.

Bron: Tenderned vrijdag 23 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233858

 

2 thoughts on “Tramlijn 16M Lorentzplein – Melis Stokelaan DenHaag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *