Oeverplan Maaspoort 2021-2024 ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Oeverplan Maaspoort 2021-2024 ‘s-Hertogenbosch

Foto: Google Streetview

De aanleiding voor deze aanbesteding komt voort uit het Waterstructuurplan van ’sHertogenbosch & Waterschap Aa en Maas. Hierin is de ambitie uitgesproken om een hogere kwaliteit van het water in de wijken te realiseren. De inrichting en het beheer van de taluds en oevers bepaalt de belevingswaarde en heeft grote invloed op de waterkwaliteit van de wateren. Natuurlijke oevers, met een plas-dras zone dragen bij aan een betere waterkwaliteit. Tevens wordt er een hogere ecologische waarde van het oppervlaktewater en de oevers gecreëerd. Het areaal van de opdracht is de wijk Maaspoort, in de gemeente ’s-Hertogenbosch, welke in de jaren 90 is gebouwd, in deze tijd zijn ook de watergangen gegraven en is de beschoeiing aangelegd. De huidige beschoeiing bestaat uit ca. 31 km gecreosoteerde perkoen palen. Deze beschoeiing dient te worden verwijderd om ca. 11 km nieuwe houten beschoeiing te plaatsen, de overige ca.19 km dienen te worden omgevormd naar een natuurvriendelijke oever.
Voor sommige oevers zal niet veel veranderen hier wordt enkel de beschoeiing vervangen. Deze oevers horen zo te zijn in een stadse omgeving. Andere oevers kunnen door het verwijderen van de bestaande beschoeiing omgevormd worden naar een
natuurvriendelijke oever. Doordat deze veranderingen veel impact kunnen hebben in de wijk is een goede communicatie met de omwonende essentieel. De overeenkomst betreft op hoofdlijnen:
– Het afstemmen van de werkzaamheden met particulieren eigenaren, huurders en woningbouwverenigingen
– Het verwijderen en afvoeren van bestaande creosoot beschoeiing
– Het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing
– Het omvormen van de bestaande beschoeiing naar natuurvriendelijke oevers.
– In verband met flora en fauna wetgeving mogen de werkzaamheden alleen in de in de periode vanaf 15 september tot en met 15 maart uitgevoerd worden.

De opdracht betreft een overeenkomst waarop de UAV-gc 2005 van toepassing is. De overeenkomst voor onderhavige opdracht gaat in op 15-11-2021 (of eerder indien de opdrachtnemer dit zou kunnen organiseren) en eindigt op 15-03-2024. Van de inschrijver wordt verwacht dat hij het project buiten heeft beoordeeld en ook in de wijk Noord is gaan kijken om te zien wat het te verwachte resultaat is. In de wijk Noord zijn de oevers al aangepast of is de beschoeiing vervangen.

Het gunningscriterium in deze nationale openbare aanbesteding is de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gunningssystematiek ‘gunnen op waarde’ houdt in dat de inschrijver met de laagste fictieve inschrijfprijs de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan. Per kwalitatief gunningscriterium kan door de inschrijver fictieve korting behaald worden. De fictieve korting wordt in mindering gebracht op de totale inschrijfprijs. De beoordeling vindt plaats door een beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit vier leden. Voor elk kwalitatief gunningscriterium zal door de beoordelingscommissie eerst individueel een score worden toegekend. De beoordelingscommissie komt uiteindelijk tot een gezamenlijk commissieoordeel voor elk afzonderlijk kwalitatief gunningscriterium op basis van consensus. De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
– Inschrijfprijs;
– Kwaliteitscriterium 1 – Omgevingsmanagement;
– Kwaliteitscriterium 2 – Risico- en kansendossier

Bron: Tenderned vrijdag 23 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234056

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *