Snelweg Knegsel -Dommelen kost 92,5 miljoen – Aanbestedingsnieuws

Snelweg Knegsel -Dommelen kost 92,5 miljoen

Gisteren werd een aankondiging gepubliceerd op Tenderned voor “De Nieuwe Verbinding”, een stuk snelweg dat Knegsel en Steensel, via Dommelen verbindt met de N69. De nieuwe verbinding dient, om daarmee het centrum van Valkenswaard te ontlasten. De hoogte van de inschrijvingsprijs dient volgens de tender “gelijk aan of lager te zijnt dan het te hanteren Best Value plafondbedrag: € 92.500.000,– zegge: tweeennegentig miljoen vijfhonderdduizend euro exclusief btw.” 

De weg loopt dwars door een natuurgebied rondom de Keersop en de Run, waar bijzondere soorten voorkomen. Blijkens bijlagen bij het bestek gaat het om de roek, boomvalk, buizerd, havik, ransuil, sperwer en de wespendief. Verder ook de bosuil, grauwe vliegenvanger, kleine bonte specht, groene specht en zwarte specht. Algemeen voorkomende nesten van beschermde vogels zijn door Arcadis niet onderzocht. In de Run zijn binnen en nabij het plangebied over een lengte van ruim 160 meter duizenden exemplaren van de drijvende waterweegbree waargenomen met 11-25 tot 501-1000 exemplaren per groeiplek (= circa 100 m2). In 2015 is de wilde gagel met 11-25 exemplaren waargenomen langs en in een greppel aan de westzijde van de Keersopperdreef, circa 350 meter ten noorden van de N397. Daarnaast worden 2508 eiken en berken verwijderd.

Van de brede wespenorchis zijn binnen het plangebied in totaal 161 exemplaren waargenomen in bermen aan weerszijden van de onverharde weg De Roest. Daarnaast zijn op drie plekken langs de Keersopperdreef in totaal 10 exemplaren aangetroffen, alsook één exemplaar langs een bospad op Koningshof en in een berm langs de Monseigneur Smetsstraat. Binnen en nabij het plangebied zijn in de berm aan de oostzijde van de Veldhovensedijk c.q. Riethovensedijk enkele honderden exemplaren van het grasklokje aangetroffen en langs de Monseigneur Smetsstraat circa 100 exemplaren.

Zowel het nest van de buizerd in het bosje in het beekdal van de Run als het buizerdnest in het bosgebied Einderheide zullen door de aanleg van de N69 worden vernietigd. Voor deze activiteit is de aanvraag van een ontheffing van artikel 11 van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Dat geldt eveneens voor de verblijfplaats van de eekhoorn, de huismus, de gewone dwergvleermuis en de bosuil. Voor het vernietigen van het fourageergebied van de haas, egel, ree en vos, wat gepaard gaat met de aanleg van de Nieuwe Verbinding, is volgens Arcadis geen ontheffing nodig.

Inschrijvende aannemers dienen hiermee rekening te houden. Mogelijke maatregelen waar aannemers aan kunnen denken zijn: het creëren van overhoeken, kruidenzomen, ruigten, struwelen, takkenrillen, houtsta-pels, composthopen en mesthopen;
 behoud en/of creëren van kortgrazige percelen, zoals schapen- en paardenweitjes;
 aanplanten van struiken en bomen die noten of vruchten dragen;
 aanleggen van een poel of vijver met flauwe oevers;
 Ter compensatie van het verlies aan een territorium/nest door de aanleg van N69 van de bosuil wordt aanbevolen om minimaal twee nestkasten voor de bosuil te plaatsen in het bosgebied Einderheide op minimaal 100 meter afstand van de N69;
 Compenserende maatregelen worden voor de buizerd en eekhoorn niet noodzakelijk geacht, aangezien er in de omgeving van de bestaande nesten diverse mogelijkheden voor de buizerd en eekhoorn aanwezig zijn om zelfstandig een nest te bouwen en de buizerd niet of zelden gebruik maakt van kunstnesten;
 Voor de vogelsoorten (zwarte roodstaart, kleine bonte specht en zwarte specht) die binnen het plangebied broeden en behoren tot de categorie 5 van de lijst van jaarrond beschermde nesten wordt de aanvraag van een ontheffing van artikel 11 van de Flora- en faunawet niet noodzakelijk geacht. Compenserende maatregelen zijn voor de zwarte roodstaart, kleine bonte specht en zwarte specht niet nodig aangezien voor deze soorten in de omgeving van het plangebied nog voldoende alternatieve broedplaatsen aanwezig zijn;
 In bomen zijn binnen het plangebied geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen en zijn er ook geen vaste vliegroutes vastgesteld langs bijvoorbeeld bomenrijen. In september-oktober 2016 zal nog een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd naar paarverblijfplaatsen in een rij amerikaanse eiken nabij Einderheide;
 De groeiplaatsen van de drijvende waterweegbree en wilde gagel binnen het plangebied zullen door de aanleg van de N69 niet verdwijnen;
 Plaatselijk zullen wel groeiplekken verdwijnen van de brede wespenorchis, koningsvaren en waarschijnlijk ook het grasklokje. Aanvraag van een ontheffing is voor deze soorten volgens de
Onderzoek naar beschermde soorten binnen en nabij het plangebied N69 tussen de Luikerweg en de Locht Mei 2016
Pagina 21
Flora- en faunawet niet noodzakelijk. Het is wenselijk om de exemplaren die verdwijnen door de aanleg van N69 te verplaatsen naar nabijgelegen geschikte groeiplekken;
 Door de aanleg en gebruik van de N69 zullen tevens vaste verblijfplaatsen verdwijnen van diersoorten waarvoor de aanvraag van een ontheffing volgens de Flora- en faunawet niet noodzakelijk. Het betreft hier verblijfplaatsen van het konijn, de mol, veldmuis en zeer waarschijnlijk ook van de huisspitsmuis, rosse woelmuis en bosmuis, alsmede foerageergebied van de haas, egel, ree en vos en land- en overwinteringsbiotoop van de bruine kikker, bastaardkikker en gewone pad. Aangezien er nog ruim voldoende leefgebied voor deze diersoorten aanwezig in de omgeving van het plangebied zijn compenserende maatregelen niet nodig;
 Verwijdering van gebouwen en bomen dient plaats te vinden buiten het broedseizoen van de genoemde vogelsoorten, te weten in de periode begin/half september tot en met eind januari-eind maart;
 Een concentratie van waarnemingen van foeragerende exemplaren van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger was in 2015 aanwezig langs de lanen in de Broekhovense Velden en het bosgebied Einderheide. De lanen in de Broekhovense Velden zullen door de aanleg van de N69 niet of nauwelijks worden aangetast. De aanleg van hop-overs wordt noodzakelijk geacht in de Broekhovense Velden, ten westen van de Keersopperdreef en ten oosten van de Monseigneur Smetsstraat.
 Op een aantal plekken zal de N69 een barrière kunnen zijn voor rondtrekkende amfi-biesoorten en kleine zoogdiersoorten. De aanleg van faunatunnels is dan ook noodzakelijk om zodoende de barrièrewerking van de N69 op te lossen, resp. ter hoogte van Koningshof, Veldhovensedijk, Einderheide, Keersopperbeemden en Luikerweg

Bron: TenderNed, 23 augustus 2017

Zie:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/922226475e7b0ae1c4fddd9dd6582d55/cid/84312

 

2 thoughts on “Snelweg Knegsel -Dommelen kost 92,5 miljoen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *