Grondverzet en realisatie recreatieve voorzieningen Oostvaardersplassen – Aanbestedingsnieuws

Grondverzet en realisatie recreatieve voorzieningen Oostvaardersplassen

Foto: Staatsbosbeheer

Het Oostvaardersplassengebied is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland en ligt vlakbij het stedelijk gebied van Almere en Lelystad. Het gebied trekt vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Staatsbosbeheer staat voor de uitdaging om de beschermde natuurwaarden van het gebied duurzaam te behouden en tegelijkertijd recht te doen aan de stijgende recreatievraag.

In het grazige deel van de Oostvaardersplassen moet uitvoering worden gegeven aan de maatregelen die in het Natura 2000-beheerplan worden aangegeven voor het herstel van de diverse habitattypen voor Natura 2000-vogelsoorten. Voor de Natura 2000-soorten is in het grazige deel behoefte aan extra poelen met helder water zodat een groter aanbod voedsel in de vorm van vissen aanwezig is en een groter aanbod aan broedgebied voor met name dodaars in de vorm van rieteilanden die niet betreden kunnen worden door grote grazers. In het Natura 2000-beheerplan zijn maatregelen opgenomen die om een ruimtelijke uitwerking vragen. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

  • Graven van poelen met onbegraasde onder water eilandjes, met rietvegetatie voor dodaars en porceleinhoen.
  • Graven van poelen met eilanden waar wel begrazing plaats zal vinden, voor het vergroten van foerageermogelijkheden voor lepelaars en reigers.

De opdracht die binnen deze aanbesteding op de markt wordt gezet, betreft het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen voor de “Grazige deel Oostvaardersplassen”, bestaande uit grondverzet ten behoeve van de realisatie van twaalf nieuwe poelen en vernatting van een deel van het projectgebied, realisatie van grondwallen en de realisatie van recreatieve voorzieningen (o.a. voetgangersbruggen, voetgangerspontje, voetgangersvlonder).

De start van de uitvoering van de werkzaamheden is gepland in augustus 2020. Het project wordt in fasen uitgevoerd in verband met restricties vanuit de ontheffing Wet natuurbeheer:

  • Broedseizoen: van april – augustus, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in het gehele projectgebied.
  • Jachtseizoen: van 1 november – 1 april, mogen uitsluitend werkzaamheden worden uitgevoerd na 11:00 uur.

In de praktijk komt het er op neer dat minder dan 3 maanden per jaar beschikbaar zijn om fulltime werkzaamheden uit te voeren: vanaf einde broedseizoen (begin augustus) tot 1 november. In goed overleg kunnen bepaalde werkzaamheden (zoals brugaanleg in het entreegebied) langer doorlopen. Het werk dient uiterlijk in 2022 opgeleverd te worden.

De gehanteerde aanbestedingsprocedure voor deze opdracht is de nationale openbare procedure. Het gunningscriterium,  betreft de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de “laagste prijs”. Door het aanbestedingsteam is getoetst of binnen deze aanbesteding criteria worden onderkend die voor de aanbesteder meerwaarde bieden en hierbij van onderscheidende waarde zijn. Dit is niet het geval.

Bron: Tenderned 24 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193542

Naschrift Redactie AN,

Grondverzet op basis van de laagste prijs, waar kan dat nu misgaan. Al eerder heeft Aanbestedingsnieuws geconstateerd in het Oosterpark in Amsterdam en incidenteel bij kleine huizenprojecten in het Zuiden bouwpuin is opgebracht. Email. Houtjes. Houten plintjes. Je verwacht het overal maar niet in een 19e eeuws park in de Engelse stijl, onder de parrotia. Voorheen moest dat verwerkt worden volgens het Bouwstoffenbesluit. Die werd in 2008 omgezet in het Besluit Bodemkwaliteit en afgeschaft met de Omgevingswet waarna er nu dus een ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem voorligt bij de kamer. Dat is er dus nog niet. Het is nu een soort bodem-anarchie waarin de bodem van wat er mogelijk is, mede gelet op de Pikmeer-arresten, niet echt in zicht is.

Goede grond. Er moet wel voedingsbodem zijn, als je niet toch al van plan was er een Oostvaarders-parkeerplaats van te maken. Dat hoeft niet per se van bovenaf te komen, dat is ook een kwestie van hoe je er zelf mee omgaat. Het lijkt Aanbestedingsnieuws wel echt iets om mee te nemen in je EMVI aanbesteding eiland-aanleg-in-natuurgebied dat de grond deugdelijk is. Een goede voedingsbodem. Anders maak je het de heckrunderen aldaar wel erg moeilijk in hun toch al korte leven, met al het giftige gras dat ze dan eten. Opgelet, wildgroothandel Van Meel, Dat zit dan ook in het rewilding vlees. Bovendien wil je er misschien zelf ook wel rondlopen zonder een uitzonderlijke soort leukemie op te lopen.

Het is immers een standaard Raw-bestek en ook weer een hele lange. Dat is foutgevoelig, er zitten veel risico’s in. Als je dan geen aanvullende criteria stelt, op het gebied van duurzaamheid, dan gaat de leverancier dat ook niet spontaan doen. Je kan het proberen te sturen met een contract manager die erbij staat en uitzoekt of het wel kan wat is uitgevraagd, of je dat ook echt moet willen. Edit: maar dat is dan altijd achteraf. Als de deal al rond is.

2 thoughts on “Grondverzet en realisatie recreatieve voorzieningen Oostvaardersplassen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *