Bouwrijp maken Essenvelt Middelburg (Update) – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken Essenvelt Middelburg (Update)

Kaart: Gemeente Middelburg

De Aanbestedende dienst heeft besloten de hieronder beschreven aanbesteding in te trekken en opnieuw te publiceren, nu in de aankondiging van de opdracht abusievelijk een aantal zaken niet juist was opgenomen, waardoor sprake was van een onbedoelde discrepantie tussen de aankondiging en de selectieleidraad. Nu het onder meer informatie betrof die betrekking had op de basiskenmerken van de opdracht, kon niet worden volstaan met rectificatie van de aankondiging. De informatie in ons artikel stamt uitsluitend uit de leidraad. De link naar de nieuwe aanbesteding is https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193831

Bij besluit van 23 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Middelburg het bestemmingsplan Essenvelt vastgesteld. Het plan maakt de bouw van een nieuwe woonwijk te Middelburg mogelijk, met ten hoogste 400 woningen en appartementen. De wijk is voorzien aan de zuidkant van Middelburg (ten zuiden van de Erasmuswijk en Reijershove). De wijk zal de landschappelijke afronding van Middelburg gaan vormen.

Met het oog op de realisatie van Essenvelt dient de woonwijk nu bouwrijp gemaakt te worden. Met het oog daarop is er binnen het plangebied oppervlaktedetectie uitgevoerd (het gebied is vrijgegeven) en is dieptedetectie ter plaatse van de toekomstige bebouwing in uitvoering, beiden vanwege de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven (Amerikaanse vliegtuigbommen) uit de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de klimaatverandering, de toekomstige geohydrologische situatie en de geringe draagkracht van de ondergrond is het noodzakelijk dat (een groot deel van) Essenvelt wordt opgehoogd. Op dit moment wordt voorzien dat circa 200.000 m3 zand aangebracht zal moeten worden, dat vervolgens moet worden afgedekt met een leeflaag. Tegelijkertijd moeten de cunetten en rioolsleuven worden
voorgesleufd en voorbelast. Er wordt uitgegaan van een zettingsperiode van 1 jaar.

De gemeente verwacht (aanzienlijke) hinder voor omwonenden van de aangrenzende woonwijken bij de realisatie van de werkzaamheden. Bovendien is de Torenweg de volledige maand september 2020 niet bereikbaar vanwege de uitvoering van beheerwerkzaamheden.
De gemeente zoekt daarom naar mogelijkheden om deze hinder te beperken. Het is aan Inschrijvers om hiervoor in de inschrijvingsfase, binnen de randvoorwaarden zoals genoemd in de Aanbestedingsdocumenten, waaronder de planning, (een) oplossing(en) aan te dragen. Inschrijvers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de aangedragen oplossing.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het uitvoeren van grondwerken;
  • Het aanvoeren / vervoeren van grond / zand;
  • Het aanbrengen / herstellen van betuining;
  • Het aanbrengen van drainage en riolering;
  • Het aanbrengen van verhardingen;
  • Bijkomende werkzaamheden.

De (door Inschrijvers in de inschrijvingsfase verplicht aan te bieden) optie bestaat uit:

  • Het aanbrengen van 5 brugduikers

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *