Cashen met open house in Almelo – Aanbestedingsnieuws

Cashen met open house in Almelo


De Jonge heeft gereageerd op vragen van SP/kamerlid Maarten Hijink over het bericht dat zorggelden door de directeur zijn vergokt in casino´s in Las Vegas. Dat zou zijn gelopen via het Almelose zorgbureau Victorie, dat door de gemeente was ingehuurd voor WMO-zorg via een Quasi Inhouse systematiek, voor de maatwerkvoorziening ´Beschermd Wonen´.

Zorggelden zijn gebruikt voor casinobezoeken, en dure cadeau’ s, maar daarnaast had het personeel geen juiste diploma’s, geen VOG en was niet in het BIG geregistreerd.

Al kan De Jonge weinig zeggen over de zaak zelf, aangezien deze nog onder de rechter is, in zijn algemeenheid stelt de Jonge `Er zijn personen die willens en wetens misbruik maken van zorggelden. Dat dupeert patiënten en de belastingbetaler en zet de solidariteit en de betaalbaarheid van het stelsel onder druk; het ondermijnt het draagvlak van ons zorgstelsel.

Hijink wil ook weten wat de Minister ervan vindt dat er medewerkers werkten die niet beschikten over de juiste diploma’s en BIG-registratie en dat de directeur sjoemelde met vastgoed. Daar heeft de Minister geen antwoord op.

De rechter oordeelt dat de budgetsubsidie voor 2019 niet verleend hoeft te worden door de gemeente Almelo.  Almelo heeft de subsidieverlening via de rechter voor de periode 2019 (volgens het contract) stop gezet. Maar daarmee is het eerder verbraste geld van 2016, 2017 en 2018 en eerder, nog niet terug.

Resumerend is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder met toepassing van het bepaalde in artikel 4:35, eerste lid, sub a en b, van de Awb alsmede artikel 13, aanhef en onder b, van de ASV in redelijkheid heeft kunnen besluiten verzoekster over het subsidietijdvak van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 geen budgetsubsidie te verlenen voor het verzorgen van de maatwerkvoorziening beschermd wonen op grond van de Wmo, aangezien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden en de gelden waarschijnlijk niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld.

De verantwoordelijkheid voor het terughalen van het geld ligt bij de gemeente Almelo, zo laat de Minister weten. Voor wat betreft de medewerkers zonder diploma stelt de Minister dat er in 2015 nog niks aan de hand was, toen de inspectie op bezoek is geweest. De inspectie heeft de organisatie getoetst op basis van vijftien randvoorwaarden; de inzet van deskundig personeel is één
van deze randvoorwaarden.

” Naar aanleiding van de huidige berichtgeving is evident aanleiding voor de inspectie om de zaak nader te onderzoeken; de deskundigheid van het personeel zal hierbij een aandachtpunt zijn. De inspectie onderhoudt hierover contact met de Wmo Toezichthouder en het zorgkantoor.”

Meest frappant aan de zaak is dat de organisatie bij gebleken ongeschiktheid, als gemeenten er niet meer mee willen samenwerken, de inkoopsamenwerking Samen14 alsnog een nieuw contract uitdeelt. Hijink vraagt hoe het kan dat deze directeur alsnog een nieuw contract kreeg terwijl de gemeenten al niet meer wilden samenwerken.

De gemeenten Almelo en Hof van Twente hebben volgens Minister de Jonge niet mee gedaan aan het inkoopmodel dat de overige twaalf gemeenten hebben ingevoerd voor de inkoop 2019. Gemeenten Almelo en Hof van Twente hebben toelatingscriteria ontwikkeld die ertoe hebben geleid dat veel zorgbureaus geen nieuw contract hebben gekregen of krijgen, zoals dat bij Victorie het geval was. In het antwoord van De Jonge zit een gegeven dat we maar vet en cursief maken opdat alle integere inkopers van Nederland zich dat goed realiseren.

Bij de aanbestedingsprocedure inkoop ondersteuning Jeugdwet en Wmo in oktober 2018 heeft Victorie geen contract gekregen. Ik wil hier benadrukken dat er sprake was van twee verschillende aanbestedingsprocedures die elk op een andere manier ingericht zijn. De gemeente Almelo en Hof van Twente hanteerden de Europese aanbestedingsprocedure en Samen12 (dus zonder Almelo en Hof van Twente) een open-house procedure.
Doordat gemeente Almelo en Hof van Twente gebonden zijn aan de regels van het Europees aanbestedingsrecht mogen en kunnen zij met betrekking tot de inkoop vooraf bij een aanbesteding geen gegevens delen met andere partijen. Dit ligt vast in de regels van het (Europees) aanbestedingsrecht.Andere gemeenten mogen dus inhoudelijk niet geïnformeerd worden over de reden waarom een contract niet gegund is aan een aanbieder. Na de melding over de misstanden bij Victorie is direct door de gemeente Almelo actie ondernomen.

Dat belooft wat over de invulling van het beoordelen van past performances bij Open House. De strenge Europese aanbestedingsregelgeving is dus wel bureaucratisch streng voor gemeenten maar niet zo streng, dat je als gemeente een bewezen boef mee kan uitfilteren op basis van het verslag van een betrouwbare andere gemeente, noch aan de hand van een rapport van de Sociale Recherche, als de boef maar netjes een Uniforme Europese Verklaring invult.

Voor een eerlijke aanbieder is het een sysifus-arbeid, maar als je dat niet bent, dan ligt de weg ineens open om alle bureaucratische vereisten zo sociaal wenselijk mogelijk in te vullen.

Tot onze verbazing vonden we zelf namelijk in ons eigen verslag over de aanbesteding van Samen14 in 2018  al dat Hof van Twente en Almelo op onderdelen afweken van de inkoop van jeugdzorg. Toen zeiden ze cryptisch ” Als Twentse gemeenten gaan we resultaatgericht werken, het denken in producten achter ons laten en integraal werken rond de inwoner en het gezin.” Betekent dat dat ze vanaf nu zorggelden geven aan zorgbehoevenden?  Ink

Bron: Pixabay Free Photos

 

oopsamenwerking Samen14 is inmiddels ook nog wat cryptischer. ” Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’” , betekent dus zoiets als van ” zorgen voor het pensioen van de zorgdirecteur naar zorgen dat we dit bureau niet meer inschakelen.

De quasi inhouse weldoenerij is niet de enige risicofactor voor dubieuze zorgondernemingen. Besluiten dat alle raamovereenkomsten voor 2016 standaard verlengd worden, helpt natuurlijk ook niet mee.

Daarvoor heeft de Minister nog een tip die ook voor bonafide aanbieders interessant is. “Ook kunnen gemeenten gebruik maken van de netwerktekeningen van Justis. In een netwerktekening worden de onderlinge relaties tussen de bevraagde natuurlijke en/of rechtspersonen en de daarbij betrokken personen en bedrijven weergegeven. Dat bevat ook informatie over relevante faillissementen en ontbindingen en is openbare informatie.

Bron: Aanhangsel Handelingen 2018/19 2832

Zie ook: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:1226


 

2 thoughts on “Cashen met open house in Almelo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *