Aannemersselectie KC Noord & sportcomplex De Tweesprong Roelofarendsveen – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie KC Noord & sportcomplex De Tweesprong Roelofarendsveen

Laatst geupdate op september 7, 2022 door redactie

Huidig Sportpad Roelofarendsveen. Foto: © Gemeente Kaag en Braassem

In april 2021 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem het masterplan voor het Sportpad Roelofarendsveen vastgesteld. Het masterplan is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen alle partijen aan het Sportpad, en beschrijft het plan om het gebied rondom het Sportpad door middel van verschillende ontwikkelingen een impuls te geven.

Het Masterplan Sportpad bestaat uit twee fases:
▪ Fase 1 bestaat uit de ontwikkelingen ten noorden van het Sportpad:
─ Sloop-nieuwbouw van multifunctionele sportaccommodatie De Tweesprong (deels);
─ Realisatie van KC Noord in symbiose met De Tweesprong;
─ Herinrichting van de infrastructuur rondom het nieuwe gebouw waarbij aansluiting gezocht wordt met de Rembrandt van Rijnsingel en herinrichting van de parkeerhaven aan de Lucas van Leydenlaan.
▪ Fase 2 bestaat uit de ontwikkelingen ten zuiden van het Sportpad:
─ Uitbreiding van tennisvelden inclusief padelbanen;
─ Aanleg van een hockeyveld;
─ Realisatie clubhuis E.M.M. ’21;
─ Herinrichting sportvelden.
De directe aanleiding voor de verbetering van het Sportpad is veelzijdig: de vraag om vernieuwing van zwembad en sporthal de Tweesprong, de plannen voor een KC van SSBA en Kindkracht 0/12, een gezamenlijk onderkomen voor de fusieclub E.M.M. ‘21 (D.O.S.R., WVC en met de intentie ook Hockeyclub Alkemade), en andere sport- en culturele verenigingen die de inwonersaantallen en de vraag vanuit inwoners zien veranderen in de komende jaren. Gezamenlijk willen alle partijen bijdragen aan het op peil brengen van het sport- en cultuurniveau in Roelofarendsveen. De huidige infrastructuur van het Sportpad is niet toereikend voor de intensivering van het gebruik. Dat vraagt om een integrale benadering van programma en verkeer.

De ontwerp- en bouwopgave omvat Fase 1 van het Masterplan Sportpad exclusief de infrastructuur. Het gaat hierbij om de sloop-nieuwbouw van multifunctionele sportaccommodatie De Tweesprong (deels) en realisatie van KC Noord in symbiose met De Tweesprong.
▪ KC Noord zal bestaan uit een fusie van drie bestaande basisscholen die een nauwe samenwerking aangaan met kinderopvang. Het KC biedt kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande leerlijn en een brede ontwikkeling (vroege-en voorschoolse educatie, onderwijs, sport en cultuur).
─ Onderwijs: 5.034 m² bvo (normatieve ruimtebehoefte bij prognose van 940 leerlingen)
─ Kinderopvang: 1.597 m² bvo (ruimtebehoefte bij 376 kindplaatsen waarvan 172 dagopvang)
▪ Sportcomplex De Tweesprong wordt geëxploiteerd door het Sportbedrijf Kaag en Braassem en speelt een belangrijke rol in de gemeente als het gaat om sport, recreatie en zwemmen.
─ Sportcomplex: 5.152 m² bvo nieuwbouw voor de volgende functies. Centrale hal, sporthal, zwembad, kantoor- en vergaderruimten, horecavoorziening en diverse bergruimten.

De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project als vertrekpunt uit van een
bouwteam/engineer & build. De huidige visie op het traject is als volgt:
– De te selecteren architect en adviseurs stellen een Voorontwerp, Definitief Ontwerp inclusief technische omschrijving (DO+) op.
– Bij aanvang van de VO fase wordt een bouwteamaannemer betrokken. Welke als volwaardig deelnemer een rol krijgt in het ontwerptraject. Hiermee wordt vroegtijdig uitvoeringsdeskundigheid betrokken en wordt aan de betreffende aannemer ruimte geboden voor inbreng in werkvoorbereidings- en uitvoeringsplanning.
– Met afronding van het DO+ brengt de bouwteamaannemer een definitieve Inschrijving uit voor de verdere uitwerking en realisatie van het DO, op basis van een overeenkomst gebaseerd op de UAVgc 2005. Vanaf dat moment is de bouwteamaannemer verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de stukken.

Verantwoordelijkheden ontwerp en bouwbudget, ramingen en begrotingen:
– De externe kostendeskundige stelt een bouwkostenraming van het SO op.
– De adviseur installaties stelt een kostenraming installaties van het SO op.
– Beiden treden in deze fase ook op als bouwkostenadviseur voor de architect.
– De bouwteam-aannemer stelt vanaf VO een begroting op. De betrokken kostendeskundige vervult vanaf dat moment een toetsende rol.
– Architect blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een passend ontwerp, gebaseerd op het bouwkostenbudget.
– Opdrachtgever is van plan afspraken te maken over extreme prijsstijgingen.
De opdrachtgever behoudt nadrukkelijk de mogelijkheid om gedurende het traject de keuze te maken om verder te gaan als bouwteam, UAV-gc, dan wel een traditionele bouworganisatie (op basis van UAV). Indien gedurende het project de bouworganisatie verandert, zal het contract van de inschrijver ook aangepast worden, vooralsnog is het vertrekpunt uitgaan van een bouwteam. Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de concept bouwteamovereenkomst, de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005) en de concept aannemingsovereenkomst (de conceptovereenkomsten worden verstrekt in de gunningsfase).

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in december 2022 Opdracht worden verstrekt zodat in januari 2023 met de werkzaamheden kan worden gestart.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de criteria maakt de beoordelingscommissie een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf
gegadigden. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitverhouding één
inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gunningscriterium wordt naar verwachting vormgegeven door de volgende sub-gunningscriteria:
▪ Inschrijfsom.
▪ Plan van Aanpak.

Zie ook:

Architect kindcentrum Noord & sportcomplex De Tweesprong Roelofarendsveen en Adviseursselectie nieuwbouw KC Noord & sportcomplex De Tweesprong Roelofarendsveen

Bron: Tenderned zondag 4 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271227

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *