Adviseursselectie nieuwbouw KC Noord & sportcomplex De Tweesprong Roelofarendsveen – Aanbestedingsnieuws

Adviseursselectie nieuwbouw KC Noord & sportcomplex De Tweesprong Roelofarendsveen

Huidig Sportpad Roelofarendsveen. Foto: © Gemeente Kaag en Braassem

In april 2021 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem het Masterplan voor het Sportpad Roelofarendsveen vastgesteld. Het Masterplan is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen alle partijen aan het Sportpad, en beschrijft het plan om het gebied rondom het Sportpad door middel van verschillende ontwikkelingen een impuls te geven. Het Masterplan Sportpad bestaat uit twee fases:
▪ Fase 1 bestaat uit de ontwikkelingen ten noorden van het Sportpad:
─ Sloop-nieuwbouw van multifunctionele sportaccommodatie De Tweesprong (deels);
─ Realisatie van KC Noord in symbiose met De Tweesprong;
─ Herinrichting van de infrastructuur rondom het nieuwe gebouw waarbij aansluiting gezocht wordt met de Rembrandt van Rijnsingel en herinrichting van de parkeerhaven aan de Lucas van Leydenlaan.
▪ Fase 2 bestaat uit de ontwikkelingen ten zuiden van het Sportpad:
─ Uitbreiding van tennisvelden inclusief padelbanen;
─ Aanleg van een hockeyveld;
─ Realisatie clubhuis E.M.M. ’21;
─ Herinrichting sportvelden.
De directe aanleiding voor de verbetering van het Sportpad is veelzijdig: de vraag om vernieuwing van zwembad en sporthal de Tweesprong, de plannen voor een KC van SSBA en Kindkracht 0/12, een gezamenlijk onderkomen voor de fusieclub E.M.M. ‘21 (D.O.S.R., WVC en met de intentie ook Hockeyclub Alkemade), en andere sport- en culturele verenigingen die de inwonersaantallen en de vraag vanuit inwoners zien veranderen in de komende jaren. Gezamenlijk willen alle partijen bijdragen aan het op peil brengen van het sport- en cultuurniveau in Roelofarendsveen. De huidige infrastructuur van het Sportpad is niet toereikend voor de intensivering van het gebruik. Dat vraagt om een integrale benadering van programma en verkeer.

De ontwerp- en bouwopgave omvat Fase 1 van het Masterplan Sportpad exclusief de infrastructuur. Het gaat hierbij om de Sloop-nieuwbouw van multifunctionele sportaccommodatie De Tweesprong (deels) en Realisatie van KC Noord in symbiose met De Tweesprong.
▪ KC Noord zal bestaan uit een fusie van drie bestaande basisscholen die een nauwe samenwerking aangaan met kinderopvang. Het KC biedt kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande leerlijn en een brede ontwikkeling (vroege-en voorschoolse educatie, onderwijs, sport en cultuur).

─ Onderwijs: 5.034 m² bvo (normatieve ruimtebehoefte bij prognose van 940 leerlingen)
─ Kinderopvang: 1.597 m² bvo (ruimtebehoefte bij 376 kindplaatsen waarvan 172 dagopvang)

▪ Sportcomplex De Tweesprong wordt geëxploiteerd door het Sportbedrijf Kaag en Braassem en speelt een belangrijke rol in de gemeente als het gaat om sport, recreatie en zwemmen.

─ Sportcomplex: 5.152 m² bvo nieuwbouw voor de volgende functies. Centrale hal, sporthal, zwembad, kantoor- en vergaderruimten, horecavoorziening en diverse bergruimten.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in oktober 2022 opdracht worden verstrekt zodat in november 2022 met de werkzaamheden kan worden gestart. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure onder toepasselijkheid van de Aanbestedingswet 2012.

NDR: Vervolgens beschrijft aanbesteder de OPENBARE aanbesteding, die hoort dus niet in de selectieleidraad

De aanbestedingsprocedure heeft als doel te komen tot gunning van de opdracht aan één marktpartij van het project. Gekozen wordt voor de samenvoeging van deze werkzaamheden in één perceel. Dit in verband met de verwevenheid van de componenten in de odracht en de benodigde aansturing en coördinatie om het ontwerp/de werkzaamheden binnen de gestelde kaders te kunnen realiseren. Tevens blijft in de ogen van de aanbestedende dienst de toegang tot deze opdracht voor het MKB in deze vorm voldoende gewaarborgd.

De aanbestedende dienst is voornemens de geselecteerde gegadigden uit te nodigen tot deelname aan de gunningsprocedure. Met de uitnodiging worden de aanbestedingsdocumenten verstrekt, waaronder het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, de gunningsleidraad en de conceptovereenkomst(en). De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gunningscriterium wordt naar verwachting vormgegeven door de volgende sub-gunningscriteria:
▪ Honorarium/Advieskosten.
▪ Visie op de opgave/Plan van Aanpak.
Nadere informatie omtrent de exact te stellen eisen en de te beoordelen onderdelen in de gunningsfase worden aan de geselecteerde gegadigden kenbaar gemaakt in de gunningsleidraad.

Bron: Tenderned donderdag 21 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267820

1 thought on “Adviseursselectie nieuwbouw KC Noord & sportcomplex De Tweesprong Roelofarendsveen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *