Woningbouw Bredius Gooise Meren – Aanbestedingsnieuws

Woningbouw Bredius Gooise Meren

Voorbeeldinvulling
Impressie: © Gemeente Gooise Meren.

In Muiden als onderdeel van de gemeente Gooise Meren worden twee grotere woningbouwlocaties ontwikkeld. De Krijgsman, met circa 1.300 woningen, en de locatie voor déze opdracht met 90 woningen – De Bredius. Het inwoneraantal van Muiden neemt daarmee fors toe. Op het terrein van Bredius worden daarnaast ook sportvoorzieningen voor Muiden gebouwd. Er zijn
voetbalvelden, hockeyvelden en een parkeerterrein gerealiseerd. Daarnaast wordt er een sporthal met kantine en kleedruimten voor de buitensport ontwikkeld. De sporthal zal naast de sportbehoefte voor de omwonenden tevens gebruikt gaan worden voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs in Muiden, waaronder door het op De Krijgsman nieuw te realiseren Integraal Kind Centrum (IKC) Muiden.

Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de stedenbouwkundige opzet voor de Bredius vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van de woningen zijn:

  • Aantal woningen en woontype: 90 woningen waarvan 50 sociale huur, 15 middel-dure huur en 25
    grondgebonden koopwoningen
  • Parkeernorm: voor sociale en middel-dure huur op 1,2, voor grondgebonden op 1,6;
  • Woningblokken: minstens 4 losse blokken met minstens 3 doorzichten (van minimaal 15 meter)
  • Hoogte: maximaal 12 meter hoog met een incidenteel accent naar 15 meter

Het aandeel sociaal is in deze opdracht relatief hoog. Dit heeft onder andere te maken met het aandeel sociaal bij De Krijgsman dat 0% is. Om te zorgen dat Gooise Meren het aandeel sociale huurwoningen (doel Woonvisie, minimaal één derde van nieuwbouw is in het sociale segment) behaalt, moeten er in 2025 minimaal 5800 sociale huurwoningen in Gooise Meren zijn die worden beheerd door corporaties. Dit houdt in dat er in de gehele gemeente minimaal 350 sociale huurwoningen moeten worden toegevoegd voor 2025. Er zijn hierover productieafspraken gemaakt met vijf corporaties die nu actief zijn in Gooise Meren.

De opdracht Woningbouw Bredius behelst in hoofdlijnen:
a. Ontwerpt en maakt het bestek voor 
90 woningen in drie segmenten die passen binnen de omgeving en de openbare inrichting op de bouwkavel (nabij de woningblokken) en de openbare ruimte rondom de bouwkavel binnen de projectgrens zoals aangegeven in het voorlopig ontwerp (Onderdeel hiervan zijn o.a. twee voetgangersbruggen, een toegangsweg en parkeervakken.
b. Realiseert bovenstaande onderdelen
c. Draagt na oplevering het beheer en eigendom van de sociale huurwoningen over aan een woningbouwcorporatie

Voor het realiseren heeft de Gemeente besloten de opdracht aan te besteden waarbij ze een contract wil sluiten met een goed samenwerkend team van deskundigen. We denken hierbij aan minimaal een architect, landschapskundige en aannemer en bij de inschrijvingsfase ook een woningbouwcorporatie waarbij bovenstaande cursieve doelstellingen gedurende ontwerp, realisatie
en beheer/benutting van de woon- en openbare ruimte gerealiseerd worden. De Gemeente Gooise Meren maakt een start met de gebiedsontwikkeling Bredius door haar grondposities voor grondexploitatie aan te bieden aan een marktpartij waarbij deze de opdracht zoals hierboven beschreven dient te realiseren. Het totale plangebied voor wonen is ca. 21.700 m2.
Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd en heeft van 22 oktober t/m 2 december 2020 ter visie gelegen, waarbij de gelegenheid is geboden tot het kenbaar maken van zienswijzen. Op 28 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan met de daarbij opgenomen nota met beantwoording op de zienswijzen en ambtshalve reacties vast te stellen. De planning beoogt dat er ten tijde van de gunning van de opdracht sprake is van een vastgesteld bestemmingsplan (zomer 2021). In het geval er beroep tegen het bestemmingsplan wordt aangetekend, start de bouwplanuitwerking dus binnen de beroepsfase. Vanwege de toepasselijkheid van de Crisis- en herstelwet is er de verwachting dat er binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn een uitspraak is gedaan. Indien na de beroepsfase blijkt dat het bestemmingsplan niet onherroepelijk is maar vernietigd moet worden, zal de aanbestedende dienst de gunning en overeenkomst moeten terugdraaien. Mocht dit plaats vinden, dan vindt een vergoeding voor een deel van de kosten plaats voor de gegunde inschrijver.

Om in ieder geval bij eerste verkoop de woningen ook daadwerkelijk in handen te krijgen van particuliere woningzoekenden stelt de gemeente als voorwaarde een zelfbewoningsplicht annex antispeculatiebeding gekoppeld aan een kettingbeding (met boete). Op deze wijze kunnen beleggers geweerd worden uit het segment koopwoningen.

Kleine voorzieningen stimuleren leven in de wijk. De wijk kan hiervoor terecht bij de voorzieningen op de Krijgsman en de sport op Bredius. Daarnaast zijn er openbaar vervoersverbindingen beschikbaar en is de kern Muiden relatief dichtbij. In deze opdracht zijn realisatie van aanvullende voorzieningen, detailhandel en horeca uitgesloten. In de selectiefase zoeken we gericht partijen op hun ervaring en competenties op wonen en ontwikkelen mede gericht op sociale cohesie. In de inschrijvingsfase vragen we van partijen in hun ontwerp voor de openbare ruimte en de overgangen van publiek naar privé zoveel mogelijk een
bijdrage te leveren aan meer sociale cohesie (en hun ontwerpkeuzes hiervoor te onderbouwen). In de realisatiefase moet de opdrachtnemer wat hij aanbiedt ook daadwerkelijk realiseren.

De procedure bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Selectiefase: aanmelden en selecteren;
b. Inschrijvingsfase: informeren en inschrijven;
c. Beoordelingsfase: beoordelen en gunnen van de opdracht;
d. Ontwerp- en realisatiefase: uitvoering van de opdracht.

In de selectiefase geven partijen aan dat ze willen deelnemen aan de aanbesteding. Voorafgaand aan de uiterste datum van aanmelding kunnen partijen vragen stellen. De opdrachtgever geeft antwoord op deze vragen in de nota van inlichtingen.
Om aan te melden dient geen van de uitsluitingsgronden op de partij van toepassing te zijn en dient een partij te voldoen aan de geschiktheidseisen. Maximaal vijf geschikte partijen worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. Indien er exact vijf geschikte partijen zijn, worden ze allen uitgenodigd voor de inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned 30 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226674

1 thought on “Woningbouw Bredius Gooise Meren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *