Wetsvoorstel terugdringen administratieve lasten aanbestedingen jeugdzorg ingediend – Aanbestedingsnieuws

Wetsvoorstel terugdringen administratieve lasten aanbestedingen jeugdzorg ingediend

Op 22 april is een wetsvoorstel ingediend voor het terugdringen van administratieve lasten bij aanbestedingen in de jeugdzorg ingediend. Met het ingediende voorstel wordt artikel 2.11 van de Aanbestedingswet gewijzigd. Er wordt een nieuw artikel 2.12 ingevoegd.  En er zijn ook wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, waarin artikel 2.6.3 tot en met 2.6.6 worden gewijzigd.

Binnen de vijf jaar moet er worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer over de doeltreffendheid van de wet.

Het dossiernummer is 35816, de volledige titel luidt

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015) 

De Memorie van Toelichting meldt:

In de praktijk blijken de aanbestedingsregels voor de zorg voor jeugdigen en de maatschappelijke ondersteuning te knellen. Daarom streeft het kabinet naar een wijziging van de Aanbestedingsrichtlijn zodanig, dat diensten op het terrein van het sociaal domein waarvoor geen grensoverschrijdende interesse bestaat, waar zorg voor jeugdigen en maatschappelijke ondersteuning toe behoren, worden uitgezonderd van de werking van de Aanbestedingsrichtlijn. In zijn brief van 15 november 2019 aan de Tweede Kamer meldde de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)1 echter dat zo’n wijziging niet op korte termijn te verwachten valt. Om binnen de grenzen van wat op dit moment mogelijk is te doen wat hij kan, heeft de Minister van VWS samen met gemeenten en aanbieders een programma laten inrichten dat de gemeenten ondersteunt bij het aanbesteden en – breder – het inkopen van zorg voor jeugdigen en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast kondigde de Minister van VWS in eerder bedoelde brief aan te werken aan een wetsvoorstel waarmee een in de Jeugdwet en de Wmo 2015 opgenomen regel wordt geschrapt die het organiseren van een binnen de Aanbestedingsrichtlijn en daarmee de Aanbestedingswet 2012 toegestane, vereenvoudigde aanbestedingsprocedure belemmert. Dat wordt in dit wetsvoorstel geregeld. De regering hoopt de gemeenten daarmee tevens een prikkel te geven om het inkopen van zorg voor jeugdigen of maatschappelijke ondersteuning volgens de zogenoemde ‘open-house’-procedure te verminderen. In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt hier nader op ingegaan.

1 Kamerstukken II 2019/20, 34477 nr. 67, p. 2.

Bron: Kamerstukken II 2021/22, 35816, 1-4

 

Zie ook:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-978846

 

 

 

1 thought on “Wetsvoorstel terugdringen administratieve lasten aanbestedingen jeugdzorg ingediend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *