Vernieuwbouw onderwijshuisvesting Nieuwegein – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwbouw onderwijshuisvesting Nieuwegein

Foto: Pixabay.com

De aanleiding van deze aanbesteding ligt in de opgave om na te denken over de toekomst van de schoolgebouwen en binnensportaccommodaties in Nieuwegein. Het overgrote deel van de schoolgebouwen in Nieuwegein is gebouwd binnen een zeer korte periode in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Alleen al in de periode 1976-1982 zijn zes schoolcomplexen voor basisonderwijs gerealiseerd (met elk twee of drie basisscholen) en drie complexen voor het
voortgezet onderwijs. In de jaren 1970-1986 zijn daarnaast bijna tien vrijstaande scholen en een aantal gymzalen gebouwd.

Nu, bijna 50 jaar later, zijn deze gebouwen sterk verouderd en toe aan vernieuwing. Op basis van eerder onderzoek bleek dat renovatie niet haalbaar is en is gekozen voor nieuwbouw. Inmiddels is er een kanteling gekomen in ons denken, waardoor sloop en nieuwbouw om meerdere redenen niet meer wordt gezien als het meest ideale. Maar wat dan wel? Wij denken dat
transformatie of vernieuwbouw het antwoord is. Met dit onderzoek willen we de haalbaarheid hiervan onderzoeken en een portefeuille opbouwen dat de basis kan worden voor een nieuwe aanpak. De ambities voor vernieuwbouw zijn hoog, het moet kwalitatief minimaal een volwaardig alternatief zijn voor nieuwbouw. Dat wil zeggen een kwaliteit vergelijkbaar met nieuwbouw en een levensduur van minimaal 40 jaar. Bovendien moet het antwoord geven op de groei en krimp problematiek, duurzaam zijn, klimaatadaptief, erfgoedinclusief en gebiedsgericht zijn. Omdat deze aanpak redelijk nieuw en onbekend is en er in de reguliere budgetten van de gemeente geen ruimte is om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken, hebben wij hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, in kader van de Erfgoed Deal. Onze subsidieaanvraag en projectplan is de basis voor het onderzoek.

Nieuwegein heeft een unieke positie richting de scholen en daarmee de schoolbesturen. In onderling overleg is afgesproken dat de gemeente bouwheer wordt van het schoolgebouw en daarmee verantwoordelijk is voor zowel de investeringen als het beheer en onderhoud. Dit stelt ons in staat om integraal te kijken naar de opgave vanuit de methodiek van Totale Cost of Ownership.

Het door ons opgestelde projectplan, wat is ingediend voor de subsidieaanvraag, is de basis voor onze aanpak. Onze aanpak gaat uit van twee delen. Het eerste deel omvat een uitgebreide inventarisatie van de huidige situatie en een uitwerking hiervan voor vernieuwbouw. Hierbij kijken we naar de geschiedenis van de school en de wijk, de bouw- architectuur- en cultuurhistorische waarde en de betekenis van de school voor de buurt. Gebruikers en omwonenden krijgen een rol in het proces. Voor elk schoolgebouw wordt een plan voor vernieuwbouw uitgewerkt en vergeleken met nieuwbouw. Het tweede deel omvat een ontwerpend onderzoek. Voor twee schoolcomplexen wordt het plan vertaald naar een voorlopig ontwerp. Dit doen we in een aantal ontwerpsessies, waarbij we de scholen, bewoners en de verschillende afdelingen van de gemeente laten meedenken over de plannen, oftewel in co-creatie.

Voor de uitwerking van de locaties hebben we gekozen voor de school in de wijk Doorslag en de school in Batau Noord. De scholen in Doorslag en Batau Noord scoorden beiden zeer slecht en kregen daarmee een hoge urgentie om te worden vernieuwd. Het gehele onderzoek dient te worden uitgevoerd in een periode van 15 maanden. Waarbij de uitvoering wordt geknipt in vier tranches. Na elke tranche volgt een door u opgestelde evaluatie en rapportage, welke ter besluitvorming
wordt voorgelegd aan het college. Deze fasering is volgens de methode van PLAN-DO CHECK-ACT. Na goedkeuring en eventueel bijstelling van het onderzoek kan de volgende tranche starten. Deze getrapte uitvoering zorgt ervoor dat we tussentijds kunnen bijsturen om zo een optimaal resultaat te behalen. Voor deze aanbesteding wordt een plafondbedrag gehanteerd van €1.000.000,- incl. Btw. Inschrijvingen boven het plafondbedrag worden terzijde geschoven en zullen niet worden meegenomen in de beoordelingsprocedure. 

De noodzaak om een plan te maken voor de toekomst van de scholen in Nieuwegein staat los van het verkrijgen van subsidie. Wanneer we de subsidie niet ontvangen zal het beschikbare budget naar beneden bijgesteld moeten worden. In dat geval zal de opdrachtsom gehalveerd worden. De aanbestedende dienst zal dan onderzoeken hoe met de beschikbare middelen toch de gestelde doelen behaald kunnen worden. Wij zijn voornemens een overeenkomst af te sluiten met één partij ten behoeve van
adviesdienstverlening voor de Vernieuwbouw van onderwijshuisvesting. De ingangsdatum is medio april 2021. In totaal heeft deze opdracht een doorloop tijd van 15 maanden. De overeenkomst eindigt na volledige oplevering van de opdracht. Dit geldt ook in geval van eventuele vertraging.

NDR Dit is een excerpt van de leidraad, die uiteraard veel uitgebreider op het onderwerp ingaat. Geïnteresseerden wordt streng aanbevolen nota te nemen van de volledige documentenset bij deze aanbesteding. De link vindt u hieronder.

Bron: Tenderned 26 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217922

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *